Programme and Abstracts

Schedule

You can download a pdf version of the schedule here.

You can download a pdf version of the abstract book here.

Thursday Nov 14, 2013: Doctoral students’ research workshop day

11.00-12.00 Registration: Educarium lobby / 2. floor

12.00-12.15 Opening: Edu 1 (prof. Tuomas Huumo, organisers)

12.15-13.30 Crispin Thurlow Digital discourse and language ideologies: (Dis)locating English [pdf] (Edu 1)

13.30-15.30 Doctoral students’ research workshops

​Session 1: Diskurssintutkimus, interaktio​, ide​ologia 

Johansson
& Virsu

(Edu 2​)

Haapanen: Ovatko sitaatit suoria lainauksia?

Mikkola: Esimiehen ja
alaisen erilinjaiset vuorot kehityskeskustelun topiikkisiirtymä-tilanteissa

Helenius: Kuulustelukertomus tekstinä

​Session 2: Kielitaidon arviointi

Huhta

(Pub 4)

Laakso: Formatiivisen arvioinnin merkitys toisen kielen kuuntelutaitojen oppimisessa

Leontjev: Validity of a Computer-Based Dynamic Diagnostic Test

Niitemaa: Impact of web-based working mode on lexical development among upper secondary students
of English

​Session 3: Digital discourse

Thurlow

(Pub 5)

Kääntä: How to recognize and to analyse experience sharing

Peuronen: Language, participation and spaces of identification

Salonen: Identity formation in blogs

 

 

 

15.30-16.00 Coffee (Educarium, 2. floor lobby)

16.00-18.00 Doctoral students’ research workshops

​Session 4: Diskurssintutkimus, interaktio, ideologia

Johansson & Virsu (Edu 2)

Salmela: Internetin keskustelupalstat erikoisalan tiedonjakamisyhteisönä

Tanskanen: Ideologinen muutos suomalaisissa lastensuojelulaeissa ja -asetuksissa

​Session 5: Kieli yhteiskunnassa

Siitonen & Sunnari (Pub 4)

Hallenberg: Saavuttaako kotoutumiskoulutuksen opiskelija koulutuksen aikana sellaiset suomen kielen valmiudet, joita hän tarvitsee toimiakseen työelämässä? 

Sahlstein: Skärgårdsmedicin och kultur.

Välimaa: Ei-ammattimaisen tulkkauksen käytänteitä ja haasteita

 

19.00- Informal get-together (Blanko​)


Friday Nov 15, 2013

9.00-10.00 Registration (Educarium lobby) and AFinLA board meeting (Edu 2)

10.00-10.15 Opening of the symposium (Edu 1) (Vice rector, prof. Riitta Pyykkö, organizers​)

10.15-11.30 Michał Krzyżanowski Language Ideologies in/and Supranational Organisational Spaces: A Discourse-Ethnographic Analysis of Multilingual Communication in European Union Institutions [pdf] (Edu 1)

11.30-12.30 Lunch​ (Café Arken)

12.30-14.00 Presentations and workshops

Session 1
(Edu 1) Chair: Satu Rakkolainen-Sossa

Laihonen:
Indexing the Local, State and Global in the Contemporary Linguistic Landscape

Compton:
Negotiating US language-in-education policy for multilingual deaf students through interpreters

Sayers:
Ideological Directions in Future-oriented Welsh Language Policy

​Session 2
(Edu 2) Chair: Eveliina Tolvanen

Nyqvist:
Oppimisjärjestys vs. opetusjärjestys ja muita huomioita peruskoulun ruotsin oppimateriaaleista

Toropainen & Lahtinen & Alanen & Kalaja:
Kysymisen taidon kehittyminen kirjoitetussa L2-englannissa, L2-ruotsissa ja L2-suomessa

Ahola & Ohranen & Hirvelä & Neittaanmäki:
Samat tehtävät, eri tulokset? - Suomen ja ruotsin kirjoittamisen taito testitulosten valossa

​Session 3
(Edu 3) Chair: Sanna Pelttari

Helenius:
Kuulustelukertomus selontekona

Nissi:
Tekstin yhteinen tuottaminen ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa

Kaakkolammi & Kulkki-Nieminen & Tuuri:
Yliopiston kirjoittamisen opetuksen yhteydet työelämän viestintätilanteisiin

​Session 4
(Pub 4) Chair: Ilmari Ivaska

Kurhila & Kotilainen:
Kielenoppija keittiössä

Lilja:
Matematiikka vai suomea?

Jokela:
S2-oppijat verkkokeskustelujen tulkitsijoina

​Workshop: Kieltä kielestä (Pub 269)

​Workshop: Vanhat aineet
(Pub 209)

​Workshop: maallikkokääntäminen (Pub 5)

Kolehmainen & Penttilä & Pilke (12.30-13.00):
Kaksi näkökulmaa maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen tutkimukseen

Männikkö (13.00-13.30):
Suomalaisten sotaorpojen auttamistalkoot: maallikot kummikirjeiden kääntäjinä

Kujamäki (13.30-14.00):
Lapset tulkkeina jatkosodassa - maallikkoja ja ammattilaisia

 

14.00-14.30 Coffee (Educarium, 1. floor lobby)

14.30-15.30 Presentations and workshops

​Session 5 (Edu 1) Chair: Pekka Lintunen

Krizsán & Erkkilä:
Multi­lingualism among Brussels based civil servants and lobbyists

Lindgrén:
The BAT MAT Corpus

​Session 6 (Edu 2) Chair: Outi Veivo

Kauppinen ym.:
Luokanopettaja-opiskelija kielitietoisen aineenoppimisen ohjaajana

Korhonen & Lappalainen:
Kielenkäyttäjien näkemyksiä kielestä ja normeista kyselytutkimuksen valossa

​Session 7 (Edu 3) Chair: Lotta Lehti

Honkanen:
Puh­­een piir­­teet ja teks­­tin muo­­to: lis­to­jen uudel­leen­kon­teks­tualisoin­nista am­matil­lises­sa teks­ti­ket­jus­sa

Salmela:
Tie­don saa­­mi­­seen täh­­täävien avaus­­vies­tien ra­ken­­ne erikoi­­salaan liit­­ty­­vis­­sä verk­­ko­­kes­­kus­­te­­luis­­sa

​Session 8 (Pub 4) Chair: Kirsti Siitonen

Tammelin-Laine:
Oras­ta­van kir­joi­tus­tai­don ke­hi­tys, arvi­oin­ti ja arvioin­nin haas­teet

Ahola & Lammervo & Neittaanmäki & Hirvelä:
Kie­li­tut­kin­to ja kan­sa­lai­suu­den ha­ke­minen 

​Workshop: Kieltä kielestä (Pub 269)

​Workshop: Vanhat aineet (Pub 209) (alkaa 14.20)

​Workshop: Maallikkokääntäminen (Pub 5)
(continues during the general meeting of AFinLA and those of special interest groups 16.45 - 18.15)

Snellman (14.30-15.00):
Military Interpretaters in Finnish Crisis Management operations

Paloposki (15.00-15.30):
Kääntäminen, kääntäjä, kääntäjyys

Harjunpää & Härmävaara (16.45-17.15):
Kääntäminen osana erilaisia vuorovaikutuksellisia toimintoja

Latomaa (17.15-17.45):
Suomalainen koulu translationaalisena tilana

 

15.30-16.45 Crispin Thurlow Language Workers of the World, Unite! [pdf] (Edu 1)

16.45-17.15 AFinLA general meeting (Edu 1)

17.15-18.15 Meetings of special interest groups

  • Arviointi (Edu 1)
  • Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus (DISK) (Edu 2)
  • Vieraalla ja toisella kielellä opettaminen ja oppiminen (Edu 3)
  • Diskurssintutkimus (Pub 4)

19.00-  Dinner (Aula Café)


Saturday Nov 16, 2013

9.00-10.15 Camilla Wide Language on the Internet: How do Swedish-speaking Finns write today? [pdf] (Edu 1)

10.15 - 10.30 Book publication (Edu 1): Päämääränä hyvä sanakirja - Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan (eds. Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo)

10.30-11.15 Coffee and posters (Educarium, 1. floor lobby)

Jantunen & Brunni & Lehto:
Oppijansuomen korpuksen kieliopillinen ja virheannotointi

Jähi et. al:
How does articulatory training affect foreign language learning in​​ elderly people?

​​Lindgrén & Mattson:
Hesitations in EFL reading among advanced students with and without dyslexia

Nieminen & Kurki & Behravan:
Suomen prosodian variaation tutkimuksesta

Varhelahti:
Confident communicator in the future

 

11.15-12.45 Presentations and workshops

​Session 9
(Edu 1) Chair: Saara Eriksson

Lillqvist ym.:
Carnivalization and monologization in the porporate Facebook genre

Kytölä:
On the carnivalization of Swedish in Finnish football forums

Luukka:
Role of literature in foreign language learning and teaching

​Session 10
(Edu 2) Chair: Marjut Johansson

Valtonen:
Onko uutisgenre muuttumassa?

Haapanen:
Mediakonsepti lehtijuttujen sitaattien analyysityökaluna

Immonen:
Johdattavan ilmauksen kysymys ja väite sekä kuvatila television haastattelu-uutisissa

​Session 11
(Pub 2) Chair: Anne Männikkö

Mattila-Palo:
Sveitsinsaksa televisio-mainoksissa

Nieminen & Ullakonoja & Haapakangas & Huhta:
Laajan koululaisaineiston keruun haasteet ja opetukset

​Session 12
(Pub 3) Chair: Pekka Lintunen

Harju-Autti:
Monikielisyys alakouluissa: englannin opetuksen uudet haasteet

Pitkänen-Huhta & Mäntylä:
Maahanmuuttajat vieraan kielen oppijoina opettajan näkökulmasta

Straszer:
Maahanmuutta-jien kielitaito - yhteiskunnan resurssi vai yksilön kätköissä oleva pääoma?

Workshop: Kökköenglanti (Pub 4)

​Workshop: VIRSU
(Edu 3)
(alkaa 10.45)

Ivaska & Siitonen (10.45-11.15):
Modaalisuuden ilmaiseminen S1-suomea ja edistynyttä S2-suomea erottavana piirteenä

Niiranen (11.15 - 11.45):
Kainun kieli ja kulttuuri kahdessa lastentarhassa Pohjois-Norjassa

Määttä (11.45 - 12.15):
Kommunikaatioverbeistä ruotsinkielisten suomenoppijoiden teksteissä

Martin (12.15 - 12.45):
Havaittu kielten välinen samanlaisuus ymmärtämisen resurssina

​Workshop: Maallikkokääntäminen ​(Pub 5)

Välimaa (11.15-11.45):
Ei-ammattimaisen tulkkauksen käytänteitä ja haasteita monikielisessä terveydenhuollon palveluorganisaatiossa

Koskela (11.45-12.15):
Yksimielisesti kaksikielisesti 

Sahradyan & Pöyhönen & Lappalainen (12.15-12.45):
Maallikkokääntäminen ja -tulkkaus tutkimushaastattelussa

 

12.45-13.45 Lunch (Macciavelli, Educarium)

13.45-15.15 Presentations and workshops

​Session 13
(Edu 1) Chair: Päivi Valtonen

Johansson:
Digital quotations in news texts

Tanskanen:
Talking about identity: a metapragmatic perspective

Pelttari & Mutta:
Awareness raising in digital literacy

​Session 14
(Edu 2) Chair: Päivi Laine

Leblay:
Uudenlaisen puhenäytteisiin perustuvan  arviointimenetelmän toimivuus ranskan suullisen kielitaidon itsearvioinnissa

Heinonen:
Opettajan evaluoivat vastausvuorot oppilaan oma-aloitteisiin kysymyksiin

Huhtala:
tulevat ruotsinopettajat kielenkäyttöään pohtimassa

​Session 15
(Pub 2) Chair: Saara Eriksson

Riekki & Kuure:
Key Actors Anticipating Futures for Foreign Language Education

Mikeladze:
Evaluation of Foreign Language Courses by Language Instructors in Liberal Adult Education Institutions

Järvinen:
Prospective language teachers’ conceptions of assessment

​Session 16 (Pub 3) Chair: Pekka Lintunen

Mård-Miettinen & Björklund & Kangasvieri:
Kielikylpyoppilaiden käsityksiä kielenoppimisesta ja kielten käyttämisestä

Nikula:

Kielivaihtelua CLIL-opetuksessa

Skinnari:
Miten CLIL-opetus voi vastata englannin opetuksen tulevaisuuden haasteisiin?

Workshop: Kökköenglanti (Pub 4)

Workshop: Virsu (Edu 3)
(alkaa jo 13.45)

Härmävaara
(13.45 - 14.15)
:
Osallistujien kontrastiivinen tietämys virolais-suomalaisen vuorovaikutuksen resurssina

Kaivapalu
(14.15 - 14.35)
:
Kumpi ymmärtää enemmän: virolainen suomea vai suomalainen viroa?

Muikku-Werner & Kaivapalu
(14.35 - 14.55)

Koteksti ja lähisukukielen ymmärtäminen äidinkielen pohjalta

14.55 - 15.15: Keskustelu VIRSUn tulevaisuudesta

Workshop: Maallikkokääntäminen (Pub 5)

Frick (13.45-14.15):
Kaksikieliset toistot kääntämisen lähi-ilmiönä

Kolehmainen & Riionheimo (14.15-14.45):
Käännöstieteen ja kielikontaktitutkimuksen risteyksessä: kääntäminen vuorovaikutteisena resurssina

 

15.15-15.45 Coffee (Educarium, 1. floor lobby)

15.45-16.45 Presentations

​Session 17
(Edu 1) Chair: Pekka Lintunen

Niitemaa:
Impact of web-based working mode on lexical development among upper secondary students of English

Grasz: Native speakers’ orientation to thier expert role in Tandem conversation

​Session 18
(Edu 2) Chair: Kirsti Siitonen

Rakkolainen-Sossa: Puhetta kielestä: Metalingvistiset ilmaukset monikielisen lapsen kielimaailman jäsentäjinä

Kela & Järvinen:
Luokkahuoneen diskurssitapahtumat koodinvaihdon selittäjinä

​Session 19
(Pub 2) Chair: Irmeli Helin

Holopainen: Audiovisual Machine Translation – The Launch of Newspeak ?

Luoma: Kääntäminen kielitietoisuuden näyttämönä

​Session 20
(Pub 3) Chair: Ilmari Ivaska

Simola:
Vieraalla kielellä bloggaaminen kielitaitotasoilla A1-B1

Vaarala:

Twiittaamalla kielenoppijasta (kieli)yhteisön jäseneksi?

16.45-17.00 Closing of the symposium (Edu 1)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Keywords:
Tags:


 

 Important Dates

 

May 6, 2013
First call for Papers

September 16, 2013
Abstract submission deadline

September 30, 2013
Notification of acceptance

October 15, 2013
Registration deadline

November 14, 2013
Doctoral students' research workshop

November 15 - 16, 2013
Symposium in Turku

20014 Turun yliopisto, Finland
Tel. +358 29 450 5000

People search

Follow us: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
© University of Turku