Suomeksi
 
 
Expert networks, SNA, and new in-service training models

The main aim has been to understand how new kind of expertise is developed through collaboration and networking.  Some of the studies have analyzed changing network connections related to organizational changes and some have focused on new forms of network based  in-service training.

Publications

Hakkarainen, K., Hytönen, K., Makkonen, J. & Lehtinen, E. (In press). Extending collective practices of doctoral education from natural to educational sciences. Studies in Higher Education.  Published online http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03075079.2014.914910

Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2014). Social network analyses of learning at workplaces. In C. Harteis, A. Rausch, A., & J. Seifried, (2014). Discourses on Professional Learning: On the Boundary Between Learning and Working (pp. 293-315). Springer Netherlands.

Hytönen, K., Palonen, T., Lehtinen, E. & Hakkarainen, K. (20104). Does academic apprenticeship increase networking ties among participants? A case study of an energy efficiency training program. Higher Education, 68, 959–976. DOI 0734-014-9754-9

Rehl, M., Palonen, T., Lehtinen, E. & Gruber, H. (2014). Experts in science: Investigations on visibility in research communities. Talent Development and Excellence. 6(1).

Hakkarainen, K., Hytönen, K. Makkonen, J. & Lehtinen, E. (2013). Kollektiivisen tiedonluomisen käytäntöjen jalostaminen kasvatustieteiden tohtorikoulutuksessa. Aikuiskasvatus 4, 277-289. (Cultivating collective knowledge creation practices in doctoral training in Educational Sciences. Published in Finnish Journal of Adult Education).

Rissanen, O., Palonen, T., Pitkänen, P., Kuhn, G. & Hakkarainen, K. (2013) Personal social networks and the cultivation of expertise in magic: An interview study. Vocations and Learning. February 2013.DOI: 0.1007/s12186-013-9099-z

Lehtinen, E. (2012). Korkeakoulutuksen rakenteiden pitäisi tukea aikuiskoulutusta. Aikuiskasvatus, 4. (Title: Structures of university programmes should support adult education. Published in: Finnish Journal of Adult Education) 

Jenna Tuomainen, J. Palonen, T. & Hakkarainen, K. (2012). Special Educators' Social Networks: A Multiple Case Study in a Finnish Part-time Special Education Context. Scandinavian journal of educational research, 65(1), 21-38. DOI:10.1080/00313831.2011.567394

Hytönen, K., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2011). Young Diplomats’ Socialization to the Networked Professional Cultures of Their Workplace Communities. Vocations and Learning 4(3),  253-273, DOI: 10.1007/s12186-011-9061-x

Tuomainen, J., Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2010). A special education teacher's networks: A Finnish case. International Journal of Special Education 25(1), 46-58.

Rehrl, M., Palonen, T. & Gruber, H. (2010). Professionelle Vernetzung in der Wissenschaft. Unterrichtswissenschaft 38(4), 334-353.

Rissanen, O., Palonen, T. & Hakkarainen, K. (2010). Magical expertise: An analysis of Finland’s national magician network In Dirckinck-Holmfeld L, Hodgson V, Jones C, de Laat M, McConnell D & Ryberg T. (Eds.)  Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning 2010, 344-352.

Lehtinen, E., & Palonen, T. (2009). Social networks and career development: A case study in a consulting company. In F. Oser, U. Renold, E. G. John, E. Winther & S. Weber (Eds.), VET Boost: Towards a Theory of Professional Competencies (pp. 293-307). Rotterdam, Taipei: Sense.

Gruber, H., Lehtinen, E., Palonen, T. & Degner, S. (2008). Persons in the shadow: Assessing the social context of high abilities. Psychology Science Quarterly, 50(2), 237-258.

Ryymin, E., Palonen, T. & Hakkarainen, K. (2008). Networking relations of using ICT within a teacher community. Computers & Education 51(3), 1264-1282.

Gruber, H., Palonen, T., Rehrl, M. & Lehtinen, E. (2007). Understanding the nature of expertise: Indivudual knowledge, social resources and cultural context. Teoksessa Gruber, H. & Palonen, T. (2007) (Eds.) Learning in the Workplace: New developments. Kasvatusalan tutkimuksia. Research in Educational Sciences 32. Suomen kasvatustieteellinen seura. Turku:Painosalama Oy, 227-250.  

Palonen, T., Lehtinen, E. & Gruber, H. (2007). Asiantuntijuuden verkostot. Teoksessa Anneli Eteläpelto, Kaija Collin, K. & Jaana Saarinen. (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 

Rehrl, M., Palonen, T. & Gruber, H. (2006) Expertise development in science: Network analysis of EARLI SIG "Professional learning and development" activities. Published in Conference proceedings at EARLI SIG Professional Learning and Development Conference: Lifelong Learning of Professionals: Exploring Implications of a Transitional Labour Market. Open University, Heerlen, the Netherlands, 11-13 October 2006.

Palonen, T. (2005) How to study personal networks? In H. Gruber, C. Harteis, R.H. Mulder & M. Rehrl (Eds.) Bridging Individual, Organizational and Cultural Aspects of Professional Learning. Conference Proceedings 2004 at Regensburg university. 

Palonen, T. & Lehtinen, E. (2005) Yhdessä osaaminen sosiaalisen pääoman muotona: verkostoanalyyttinen näkökulma. (Shared knowledge as social capital: A social network approach). Teoksessa P. Jokivuori, (toim.) Sosiaalisen pääoman kentät. Jyväskylä: Kopijyvä. (pp. 170-195)

Lehtinen, E., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2004). Organisationales Lernen und Expertennetzwerke. In H. Guber, C. Harteis, H. Heid, & B. Maier (Eds.), Kapital und Kompetenz: Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen asu erziehungswissenschaftlicher sicht (pp. 199-224). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J. & Lehtinen, E. (2003). Heikot ja vahvat verkostosidokset tiimiorganisaatiossa. Aikuiskasvatus,  23 (1) 14-27.

Palonen, T. & Lehtinen, E. (2001). Exploring invisible scientific communities: Studying networking relations within an educational research community. A Finnish case. Higher Education 42:493-513.  

Non-refereed scientific articles

Palonen, T., Boshuizen, HPA. Hytönen, K., Hakkarainen K. & Lehtinen, E. (2013) Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen Teoksessa Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa FUTUREX – Future Experts –hanke Anne Rouhelo & Heli Trapp (toim.) Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1Julkaisija: Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. University of Turku, Brahea Centre for Training and Development (ss. 16-27) ISSN 2323-8127 (pdf) ISBN 978-951-29-5410-0 (painettu), 978-951-29-5411-7 (verkko)

Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2011) Asiantuntijuuden sosiaalisesti jaettu luonne. Teoksessa I. Gröhn (toim.) Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen mallia etsimässä. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja B:3. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, ss. 98-114.

Palonen, T. (2006) Studying experts’ communication flows by using sna techniques. In M.Vartiainen (Ed.) Workspace Methodologies – Studying communication, collaboration and workscapes. Helsinki University of Technology. Laboratory of Work Psychology and Leadership. Report 2006/3. Espoo, ss. 10-26. 

Publications intended for professional communities

Klemelä, K. & Palonen, T. (2012) Joustavuutta, standardisointia, järjestelmän rakenteistamista ja monitahorahoitusta. Korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarpeet ja laajoja osaamiskokonaisuuksia koskevat toiveet. Future Experts –projektin raportti. Brahean julkaisusarja 10/2012. Turun yliopisto.

Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Klemelä, K., Merenluoto, S., Pohjola, K. & Veermans, K. (2012) Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi – KYTKÖS-hankkeen loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:22

Gröhn,I.,  Haltia, P.,  Jaakkola, R., Klemelä, K.,  Merenluoto, S., Palonen, T.,  Pasanen, H., Saranpää, M., Trapp, H. & Tuittu, A.  (2012) FUTUREX – Future Experts -projektin pilottikysely. Korkeakoulutettujen ensimmäisiin oppisopimustyyppisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneiden näkökulmia uuteen koulutusmalliin. Brahean julkaisusarja 8/2012. Turun yliopisto.

Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Pohjola, K., Merenluoto, S. & Veermans, K. (2011). Post-experience Professional Training of Higher Education Graduates: A Review of International Models. available at: http://users.utu.fi/tuipalo/html/paateksti_uusi8.html

Palonen, T. (2009). Kytköksissä muihin. Sosiaaliset suhteet luovat yhteisön voimakentän. Teoksessa J-P. Heikkilä, H. Hyyppä & R.

Keywords:
Tags: