Suomeksi
 
 
Johanna Olli, MNSc, PhD-student
Subject:
Developing a nursing model for supporting the agency and participation of disabled children

Publications

Scientific articles

 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children's agency in institutional contexts - literature review. Disability & Society 27(6), 793–807. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.679023
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2014. The habilitation nursing of children with developmental disabilities—beyond traditional nursing practices and principles?  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014, 9: 23106. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23106

Other scientific publications

 • Olli, J. & Salanterä, S. 2008. Leikki-ikäisen kehityshäiriöisen lapsen suostumus havainnointitutkimukseen. Teoksessa: Matilainen, D., Eriksson, K. & Lindström, U.Å. (toim.) 2008. Hoitotiede terveyden ja hoitamisen palveluksessa. Konferenssiartikkelit. X Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 26.–27.9.2008, Vaasa.
 • Olli, J. 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/1289/kuntoutus-3-12-final.pdf

Master's thesis

 • Olli, J. 2006. Kehityshäiriöisen lapsen hoitotyö – tapaustutkimus lastenneurologisella osastolla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku

International conference abstracts

 • Olli, J. & Salanterä, S. 2008. The nursing care of children with developmental disabilities – a case study on a children’s neurological ward. Abstract. The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health, May 19 – 20, 2008, at university of Stavanger, Norway. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being volume 3, supplement No 2. May 2008, 27-28.
 • Olli, J. & Salanterä, S. 2009. Ethics of the relationship between the researcher and the informant in observational study of children with developmental disabilities - theoretical considerations. The 9th Conference of the European Sociological Association 2.-5.9.2009 Lisbon. Abstract Book. Luettavissa www-muodossa: http://esa.abstractbook.net/abstract.php?aID=1538
 • Olli, J. 2010. Videotaping Disabled Children in Hospital. Children and Knowledge Production. International Conference in Childhood Studies. The 3rd Finnish Childhood Studies Conference. 9.- 12.6.2010. The Finnish Society for Childhood Studies, University of Jyväskylä.
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2010. Factors Related to Realisation of Disabled Children’s Participation Rights in Institutional Contexts. In Abstract Book: ICNE 2010. 11th International ICNE Conference. Clinical Ethics Across the Lifespan. 13.-14.9.2010 University of Turku, Department of Nursing Science in collaboration with the International Centre for Nursing Ethics, University of Surrey.
 • Olli, J., Salanterä, S. & Vehkakoski, T. 2011. Disabled children’s agency in habilitation nursing. In Abstract Book: NNDR 2011 - 11th Research Conference 27. – 28.4.2011, the Nordic Network on Disability Research, Reykjavík, Iceland. http://www.yourhost.is/images/stories/nndr2010/NNDR_Abstracts.pdf
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. The realization of disabled children’s agency in a hospital setting. The Lancaster disability studies conference 11.-13.9.2012 Lancaster University, UK. http://www.lancs.ac.uk/disabilityconference/documents/Conference%20Abstracts%20inside.pdf
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2013. Tension between Social and Medical Model in Disabled Children’s Habilitation Nursing. In Abstract Book: NNDR 2013 - 12th Research Conference 30.-31.5.2013, the Nordic Network on Disability Research, Naantali, Finland.  http://nndr2013.fi/media/pdfs/abstract_and_program_books/NNDR2013ProgrambookPageformatted130523_2.pdf

National conference abstracts

 • Olli, J. & Salanterä, S. 2006. Tapaustutkimus kehityshäiriöisten lasten hoitotyöstä. IX Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Konferenssiabstraktit. Turun yliopisto, HTTS ry & Pro Nursing ry. Turku.
 • Olli, J. & Salanterä, S. 2008. Kasvatus ja kuntoutus sairaanhoitajan työssä lastenneurologisella osastolla. Abstrakti. Lapsuudentutkimus tänään: polkuja ja risteyksiä. Ensimmäiset lapsuudentutkimuksen päivät Turussa 2.–3.6.2008. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Lapsuudentutkimuksen verkosto. Luettavissa www-osoitteesta http://www.utu.fi/cyri/seminaarit/ltp_2008/ohjelma/index/Abstraktikirja.pdf
 • Olli, J. & Salanterä, S. 2009. Monimenetelmäinen aineistonkeruu tapaustutkimuksessa. TerveysNetin II tutkimussymposium 1.10.2009 Kuopiossa. Terveystieteellinen tutkimus, monitieteinen yhteistyö. Luettavissa: http://www.terveysnet.fi/tutkimus/Absu06.10.09.pdf
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2010. Vammaisen lapsen näkökulma: miten ammattihenkilöiden kanssa voi saada äänensä kuuluviin? Teoksessa: XI Kansallinen hoitotieteen konferenssi 30.9–1.10.2010. Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä. Konferenssiabstraktit. Kuopio.
 • Mella, P., Olli, J. & Salminen, L. 2010. Arviointidokumentti hoitotyön opiskelijan ohjatun harjoittelun osaamisen kuvaamisessa. Teoksessa: XI Kansallinen hoitotieteen konferenssi 30.9–1.10.2010. Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä. Konferenssiabstraktit. Kuopio.
 • Olli, J. & Tenhunen, A. 2011. Osallisuus ja sen lähikäsitteet. Sosiaalipsykologian päivät 17.–18.11.2011 Kuopio. http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=adf16f51-14c9-49f5-a920-e0b06d4b2ca8&groupId=113358
 • Vammaistutkimuksen päivät. Vammaisten lasten toimijuuden toteutuminen lastenneurologisen osaston vuorovaikutustilanteissa (suullinen esitys)7.-8.6.2012. Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry & Kynnys ry. Turku.
 • Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Lapsilähtöistä, asiantuntijakeskeistä – vai jotain muuta? Lasten kuntoutushoitotyötä ohjaavat orientaatiot. XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi 27.–28.9.2012 Oulu.

Non-scientific publications

 • Olli, J. 2010. Tieteen vapaus vai tutkittavan turvallisuus? Kolumni tutkimusetiikasta. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 18.5.2010. http://www.kommentti.fi/kolumnit/lasten-ja-nuorten-tutkimuksen-etiikka
 • Olli, J. 2011. Kuuntele lasta. Puheenvuoro. Sairaanhoitaja 84 (3), 10.
 • Olli, J. 2011. Leikki hoitotyön keinona. Asiantuntija-artikkeli. Sairaanhoitaja 84 (3), 18–20.
 • Olli, J. 2012. Arjen kuvausta ja lääketieteellisiä näkökulmia. Arvio kirjasta "Kehitysvammainen potilaana". Sairaanhoitaja 85(1), 53.
 • Olli, J. 2012. Vinkkejä lasten maailman huomioimiseksi. Arvio kirjasta "Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan". Sairaanhoitaja 85(10), 51.
 • Olli, J. 2013. Pitääkö aina tehdä aikuisen tavalla? Innokylän blogissa vierailijana 28.3.2013 http://innokyla.blogspot.fi/2013/03/vierailija-pitaako-aina-tehda-aikuisen.html
 • Olli, J. 2013. Kohtaa lapsi, jolla on ADHD. Käytännön vinkki. Sairaanhoitaja 86(2), 43.
 • Junnila, R., Olli, J., Aromaa, M. & Salanterä, S. 2013. Lapsen osallistumisen ja osallisuuden tukeminen neuvolassa. Terveydenhoitaja 4-5, 32–33.
 • Olli, J. 2013. Tue vammaisen lapsen toimijuutta. Käytännön vinkki. Sairaanhoitaja 86 (10), 45.
 • Olli, J. 2013. Mitä jos vammaiset lapset ja nuoret osallistuisivat oman elämänsä päätöksiin? Teemakirjoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kasvun kumppanit -sivustolla 15.11.2013: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/ajankohtaista/teemakirjoitus/2013/mita-jos-vammaiset-lapset
 • Olli, J. 2013. Vammaisillakin lapsilla oikeus tulla kuulluksi. Turun Sanomat, Alio-kirjoitus pääkirjoitussivulla 20.11.2013.
 • Olli, J. 2013. Erityistä perhevoimaa. Vaikuttava vertaistoiminta –blogissa vierailijana. http://vaikuttavavertaistoiminta.fi/erityista-perhevoimaa/
 • Karlsson, L., Hohti, R., Tammi, T., Olli, J. & Hakomäki, H. 2014. Päättäjä, kuuntele lasta! Kasvatus 45(1), 65–66.

Public lectures

 • Lastenneurologisten hoitajien koulutuspäivä, Kehityshäiriöisen lapsen hoitotyö. 11.5.2006 TAYS.
 • Lastenklinikan hoitotyön iltapäivä, Miten kuuntelen, jos lapsi ei puhu? 21.10.2008 TYKS.
 • Sairaanhoitajapäivät, Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot lasten hoitotyössä. 6.3.2009 Helsingin Messukeskus.
 • Valtakunnalliset lastensairaanhoitajapäivät, Ymmärtää ja tulla ymmärretyksi – keinoja kommunikointiongelmiin lasten hoitotyössä. 30.10.2009, HUS, Helsinki.
 • Sairaanhoitajapäivät, Leikki lasten hoitotyön keinona. 11.3.2010, Helsingin Messukeskus.
 • Valtakunnalliset lastensairaanhoitajapäivät, Lasten toimenpiteisiin valmistelu: lapsilähtöinen näkökulma. 17.9.2010 TYKS, Turku.
 • Kollegakahvila Sairaanhoitajapäivillä, Perhekeskeinen vai lapsilähtöinen hoitotyö – vaiko molemmat? 17.3.2011, Helsingin Messukeskus.
 • Perhehoitotyön koulutuspäivät, Lapsen ja perheen kuunteleminen. 20.10.2011 Turku.
 • Perhehoitotyön koulutuspäivät, Vammainen lapsi perheessä. 21.10.2011 Turku.
 • Perhehoitotyön koulutuspäivät, Sadutus, 21.10.2011 Sairaanhoitajaliitto, Turku.
 • Lasten ja nuorten hoitotyön opintopäivät, Kuvataulun käyttö lasten valmistamisessa tutkimukseen (posteri). 24.–25.5.2012 Oulu.
 • Lastenneurologian hoitajat ry:n koulutus, Hyvien käytäntöjen perustuminen lapsilähtöisyyteen, 9.11.2012 Helsinki.
 • Lastenneurologian hoitajat ry:n koulutus, Hoitotyön rooli moniammatillisessa tiimityössä. 9.11.2012 Helsinki.
 • Sairaanhoitajapäivät: Sairaanhoitajat ja sosiaalinen media. Workshop. 14.3.2013, Helsingin Messukeskus. 
 • Sairaanhoitajapäivät: Sairaiden ja vammaisten lasten toimijuuden tukeminen. 14.3.2013, Helsingin Messukeskus.
 • TYKS, lastenneurologinen yksikkö:  Vammaisten lasten toimijuuden tukeminen. 8.3.2013, Turku.
 • Lapsen kanssa portailla – valmiuksia tukeen monialaisesti –hanke / Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos: ”Jokainen on erilainen ja silti yhdenvertainen”. Yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeudet kasvatuksessa ja koulutuksessa. 28.11.2013. Rauma.
 • Lapsen vahvuudet kuntoutussuunnitelman lähtökohtana – lapsilähtöisyys. Lastenneurologian hoitotyön valtakunnalliset koulutuspäivät, Lastenneurologian hoitajat ry, 6.2.2014, Oulu.
 • Lastenneurologian hoitotyön tulevaisuus – Lastenneurologisten hoitajien visio? Lastenneurologian hoitotyön valtakunnalliset koulutuspäivät, Lastenneurologian hoitajat ry, 6.2.2014, Oulu.
Keywords:
Tags: