Turun yliopisto kehittää meriturvallisuutta

​Turun yliopiston kauppakorkeakoulun HAZARD-hankkeessa kehitetään Itämeren alueen toimijoiden kykyä varautua onnettomuuksiin kehittämällä Itämeren alueen pelastuslaitosten ja satamien turvallisuuskäytäntöjä.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan keskittyvä hanke tarkastelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa. Satamat sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaita voi altistua vaaralle.

– Tavoitteenamme on kehittää turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa alati muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten ja -vaatimusten kanssa toimimista. Näihin tavoitteisiin pyritään esimerkiksi satamatoimijoiden ja pelastusviranomaisten yhteisharjoitusten kautta, sanoo projektipäällikkö Jarmo Malmsten Turun yliopistosta.

Projektissa parannetaan Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätään yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken. Tavoitteena on saattaa yhteen eri viranomaisia, järjestöjä, yrityksiä ja akateemisia toimijoita ja luoda näin oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa on mahdollista harjoitella ja arvioida menetelmiä ja järjestelmiä.  Tavoitteena on myös edistää riskienhallintamenetelmien hyödyntämistä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Hankkeessa tarkastellaan myös voimassa olevaa lainsäädäntöä ja analysoidaan, miten se vastaa nykyisiin tarpeisiin.

Useilla varsinaissuomalaisilla toimijoilla on hankkeessa merkittävä rooli. Projektin vetovastuussa on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Nesteen öljysatama.

– Pelastuslaitos pyrkii vahvistamaan aktiivista kansainvälistä yhteistyötä. Haluamme myös olla edelläkävijöitä ja toimia hyvänä esimerkkinä Itämeren alueella, toteaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kehityspäällikkö Torbjörn Lindström.

 – HAZARD-hankkeen ansiosta osaamme jatkossa varautua paremmin paitsi olemassa oleviin, myös uusiin tiedostettuihin riskeihin, joita syntyy esimerkiksi käsiteltäessä vaarallisia aineita satama-alueella.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kommunikaation ja viestinnän kohentaminen. Viranomaistahojen ja satama-toimijoiden keskinäisen kommunikaation parantamisen lisäksi kehitettävää on viestinnässä suurelle yleisölle. Tehokas ja sujuva kommunikaatio on välttämätöntä niin onnettomuustilanteisiin varautumisessa kuin onnettomuustilanteiden aikanakin. Tästä syystä viestintärutiinien arviointi ja kohentaminen on jatkuva prosessi.

Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TEN-T -liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikka-operaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelastuslaitokset. Projektin viisi akateemista partneria tuottavat tietoa vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista sekä riskienhallinnan menetelmistä. Kaiken kaikkiaan projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

Hankkeen budjetti on 4,3 M€ ja se on saanut osarahoituksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmalta vuosille 2016–2019.

Hanke on esillä European Maritime Day:ssä 18.-19.5. osastolla 31 ja Navigate-messuilla 18.5. tiedekahvilassa.

ChemSAR-hanke kehittää meripelastusoperaatioiden turvallisuutta

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen koordinoimassa ChemSAR-hankkeessa luodaan yhtenäiset toimintamallit meripelastusoperaatioille kemikaalionnettomuusalueella.

Pelastusviranomaisten ja aiheesta tehtyjen selvitysten mukaan Itämeren alueelta puuttuvat yhtenäiset toiminta- ja johtamisohjeet meripelastusoperaatioille (SAR) kemikaalionnettomuuksien varalta. Suuria määriä kemikaaleja kuljetetaan Itämerellä ja onnettomuusriski on olemassa. Itämeren alueella sattuvat vakavat merionnettomuudet vaativat lähes aina usean eri maan meripelastushenkilöstöä, jolloin yhteneväisillä kansainvälisillä käytännöillä ja tieto-taidoilla on suuri merkitys pelastusoperaatioissa.

Hankkeen tavoitteena on yhtenäisten toimintamallien ja -ohjeiden avulla kehittää turvallisemmat ja tehokkaammat kansainväliset SAR-operaatiot. Hyvin suunnitellulla ja koordinoidulla toiminnalla pystytään pelastamaan useampia ihmishenkiä ja samalla myös parantaa itse pelastajien turvallisuutta. Hankkeen kansainvälisen kehitystyön tuloksena eri maiden pelastusorganisaatioiden välinen yhteistyö kohentuu ja pelastuskalustoa pystytään käyttämään entistä tehokkaammin. Nopeammat, tehokkaammat pelastustoimet pienentävät myös ympäristölle aiheutuvaa vahinkoa.

Yhtenäisten toimintamallien lisäksi hankkeessa kehitetään verkko-opetusmateriaalia parantamaan ja harmonisoimaan Itämeren alueen pelastusviranomaisten tieto-taitoa sekä tieto-pankki kemikaalionnettomuuksien varalle. Hankkeessa tuotettuja malleja ja käytänteitä pilotoidaan aluksi kartta- ja simulaatioharjoituksissa ja lopuksi myös yhteisessä kansainvälisessä meripelastusharjoituksessa.

Hankkeessa on mukana yhdeksän partneria viidestä Itämeren alueen maasta. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen lisäksi muut hankepartnerit ovat Rajavartiolaitos, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Sjöfart, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Ruotsin Kustbevakning, Estonian Police and Border Guard Board, Lithuanian Navy/Klaipeda University, Free and Hanseatic City of Hamburg ja Central Command for Maritime Emergencies (Saksa).

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,5 M€ ja sitä rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma vuosina 2016 - 2019. Hanke on esillä Euroopan Meripäivillä 18. - 19.5.2016 Logomossa osastoilla 10 ja 31.

>> Hazard-hanke
>> ChemSAR-hanke
>> Turun yliopisto mukana merialan tapahtumissa 18.‒19.5. Turussa

TK
Kuvat: Esko Keski-Oja ja Rajavartiolaitos

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.5.2016 9:35 ,  Päivitetty 17.5.2016 9:43

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto