Turun yliopisto panostaa työ- ja elinympäristön altisteiden tutkimukseen ja ratkaisujen etsintään

​Uuden kliinisen tutkimusyksikkö TROSSin tavoitteena on tutkia työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin. Tutkimus pohjaa lääkäriseura Duodecimin tuoreen käypä hoito-asiantuntijatyöryhmän suosituksiin.

– Suomessa on tehty vuosikymmenien ajan laajoja kyselytutkimuksia sekä kokeellista tutkimusta soluviljelmien ja eläinkokeiden avulla. Kliinisistä potilasaineistoista on julkaistu jo yli kymmenen väitöskirjaa, mutta kehitetyt uudet mittausmenetelmät eivät ole siirtyneet osaksi käytännön potilastyötä. Myöskään tuore käypä hoito-suositus ei anna uusia keinoja potilastyöhön ja diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen, yksikön vastuuhenkilö, professori Tuula Putus kuvaa yksikön tarvetta.

Tutkijat pyrkivät potilaisiin ja heidän työ- ja asuinympäristöönsä kohdistuvin mittauksin ja kliinisen tutkimuksen avulla saamaan lisänäyttöä mekanismeista, joiden epäillään liittyvän työ- ja elinympäristön mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin altisteisiin.

Ympäristölääketieteellisen kliinisen tutkimusyksikkö TROSSIn ovat perustaneet Turun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine sekä biokemian laitoksen immunokemian laboratorio.

TROSSIn potilastutkimusyksikkö ottaa näytteitä sekä rakennetusta ympäristöstä että potilaista. Rakenneteknisissä tutkimuksissa tukeudutaan teknillisten yliopistojen, VTT:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti jatkokoulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden käyttöön.

Mikrobiologiset viljelytutkimukset tehdään Turun yliopiston aerobiologian yksikössä ja muissa FINAS-sertifioiduissa tutkimuslaboratorioissa. Epidemiologiset tutkimukset tekee työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine. Kliinisistä potilastutkimuksista ja seuranta-aineistoista julkaistaan opinnäytetöitä ja kansainvälisiä julkaisuja.

Potilaiden kliinisfysiologiset ja allergologiset tutkimukset tehdään yhteistyössä Turun yliopistollisen sairaalan työlääketieteen poliklinikan yhteydessä toimivalla ympäristölääketieteen poliklinikalla.  Kliinisessä tutkimusyksikössä tutkitaan ensisijaisesti verinäytteitä ja ympäristönäytteitä. Potilaiden kliininen diagnostiikka, hoito ja kuntoutus organisoidaan ympäristölääketieteen poliklinikan kautta.

Kliininen tutkimusyksikkö rahoitetaan pääosin ulkopuolisella tutkimusrahoituksella ja osittain maksullisella palvelutoiminnalla. Rahoitusta on jo saatu muun muassa Työsuojelurahastolta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta.

Tutkimuksen lisäksi asiantuntijaryhmä myös jatko- ja täydennyskouluttaa asiantuntijoita VANTTI-yksikössään (www.utu.fi/vantti).

Uuden kliinisen tutkimusyksikön perustamista juhlistetaan Turussa, Biocityn Mauno-keskuksessa (Tykistökatu 6) 16.–17.11. järjestettävässä kansainvälisessä kongressissa, Nordic-Baltic Symposiumissa.

>> Tapahtuman ohjelma

Kliinisen tutkimusyksikön palvelut:

  • Sähköiset oirekyselylomakkeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (raportointi ja lausunnot maksullisena palvelutoimintana), vastaa Örebro- ja Tuohilampi-lomakkeita
  • Green Ambulance -tyyppinen liikkuva näytteenottoyksikkö, joka ottaa näytteitä työpaikoilla ja muussa rakennetussa ympäristössä
  • Kliinisten näytteiden (veri- ja virtsa/ulostenäytteet) keräys ja yksinkertaiset keuhkofunktiomittaukset työpaikoilla (PEF, spirometria, uloshengitysilman NO-mittaus)liinisten näytteiden (veri- ja virtsa/ulostenäytteet) keräys ja yksinkertaiset keuhkofunktiomittaukset työpaikoilla (PEF, spirometria, uloshengitysilman NO-mittaus)
  • Toksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja ilmanäytteistä, vertailu viljelynäytteisiinoksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja ilmanäytteistä, vertailu viljelynäytteisiin
  • Riskinarviointi ja lausunnotiskinarviointi ja lausunnot

>> Lue lisää tutkimusyksiköstä: www.utu.fi/trossi

Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.11.2016 17:10 ,  Päivitetty 9.11.2016 13:25

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto