Tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvataan sotessa alueellisella yhteistyöllä

Joulukuusta 2016 alkaen toimineessa työryhmässä on syvennytty sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan koordinaatioon sekä järjestämiseen liittyviin kysymyksiin tulevan maakunnan ja Länsirannikon yhteistyöalueen näkökulmista.

Työryhmän yhteyteen perustettiin tammikuussa 2018 viisi teemakohtaista alatyöryhmää: tutkintokoulutus, täydennyskoulutus, tutkimus, kehittäminen ja maakunnan tietoallasstrategia. Alatyöryhmien tehtävänä oli laatia teema-alueensa osalta konkreettiset ehdotukset toimintojen järjestämiseksi maakunnassa. Työn lähtökohtana oli vuodenvaihteessa julkaistu valmisteluvaiheen yleinen raportti.

– Sote-uudistuksen näkökulmasta oleellisia tekijöitä ovat organisoitumista ohjaava asiakaslähtöisyys, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut sekä palveluiden uudistaminen erityisesti digitaalisuus huomioiden. Jotta näissä onnistuttaisiin – siten, että julkinen rahoitus riittää – tarvitaan osaavaa henkilöstöä, uuden tiedon hyödyntämistä sekä palveluiden, työmenetelmien ja työn prosessien kehittämistä. Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmä on hyvin nopeasti työskentelynsä aikana onnistunut integroimaan eri toimijoiden työtä ja saanut aikaan yhteistyö- ja toimintamalleja, joilla päästään kohti uudistuksen tavoitteita, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas summaa.
 
Myös työryhmän puheenjohtaja, rehtori Kalervo Väänänen pitää ryhmän työskentelyä onnistuneena:
 
– On ollut hieno kokemus työskennellä niin suuren joukon kanssa motivoituneita ihmisiä. Meillä on nyt erinomainen valmius edetä, jos poliittinen tahtotila viedä hanketta eteenpäin löytyy. Tässä vaiheessa kiitos kaikille mukana olleille työryhmäläisille.

Maakunnan järjestäjärooli ja toimijoiden välinen yhteistyö korostuvat

Tutkimukseen keskittyneen työryhmän mukaan maakunnan tehtävä on turvata tieteellisen tutkimuksen asema ja toimintamahdollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaali- ja terveysalan tiede- ja tutkimusstrategian hyväksymistä, rahoituksen turvaamista ja tutkimusstrategian seurantaa. 
 
– Tutkimuksella on maakuntauudistuksessa tärkeä rooli seutukunnan elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta – erityisesti Varsinais-Suomessa. Tutkimus- ja innovaatiostrategialla on siksi olennainen taloudellinen merkitys. On tärkeää, että maakunnalla on autonomiaan perustuva mahdollisuus päättää itse tutkimusrahoituksen käytöstä, tutkimustyöryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen tähdentää.
 
Työryhmä muistuttaa, että laadukkaiden, väestön tarpeisiin vastaavien sote-palvelujen tuottaminen ja järjestäminen edellyttävät tutkittua tietoa ja tutkimustoiminnan maakunnan tai yhteistyöalueen tasoista integraatiota. Integraation tulee toteutua sekä eri tieteenalojen ja toimijoiden välillä että palvelujärjestelmän eri tasoilla ja palveluprosessin eri vaiheissa.
 
Tutkintokoulutuksen osalta työryhmä esittää maakunnan tehtäväksi koordinaatiota sekä koulutuksen edellytysten varmistamista ja kehittämistä. Nämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutusta ja sote-palveluja tuottavien organisaatioiden sekä kuntien kanssa. Vastuu tutkintokoulutuksen kokonaisuudesta on koulutusorganisaatioilla. Työryhmä painottaa, että maakunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että koulutusorganisaatioilla on riittävät resurssit opetukseen ja ohjaukseen kaikissa oppimisympäristöissä.
 
– Sote-integraatio tulee huomioida tutkintokoulutuksen ohjauksessa, rakenteissa, sisällöissä ja toteutuksessa. Koulutuksen sisältöjä ja toteutusta kehitetään yhteistyössä julkisten ja yksityisten sote-palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa. Koulutuksen kaikkien toimijoiden välisen yhteistyön avulla varmistetaan sote-organisaatioiden vetovoimaisuus koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkana, Huovinen summaa.

Kehittäminen ja kehittyminen uudistuksen kulmakivet

Täydennyskoulutuksen osalta maakunta huolehtisi alueellisesta koordinaatiosta ja kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen keskittyvien työryhmien ja verkostojen, kuten Terveyskampus Turun, kanssa.
 
– Maakunnan, alueen sote-palveluiden tuottajien, korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tiiviimpi yhteistyö sote-uudistuksen edellyttämän täydennyskoulutuksen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää. Lähtökohtana on olemassa olevan koulutustarjonnan ja osaamisen hyödyntäminen täydennyskoulutuksen järjestämisessä, täydennyskoulutusryhmää luotsannut koulutus- ja tutkimuspäällikkö Pia Ahonen Turun ammattikorkeakoulusta tähdentää.
 
Täydennyskoulutus limittyy tutkintoon johtavaan koulutukseen, jolloin myös tutkintokoulutuksen osia voidaan tarjota täydennyskoulutuksena. Koulutusta voidaan tarjota kohdennettuna täydennyskoulutuksena, MBA-tutkintoina, ylempinä AMK-tutkintoina, erikoistumiskoulutuksena, ammatti- ja erikoisammattitutkintoina, tutkintoon johtavina yliopisto-opintoina sekä avoimen yliopiston ja AMK:n opintoina.
 
Maakunnan tehtävänä on vastata myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Kehittämisen työryhmän mukaan on tärkeää, että tehtävässä hyödynnetään toimijoita ja verkostoja eri osaamisalueilla. 
 
– Kehittämistoiminnan lähtökohtana on, että jokainen palveluntuottaja on kiinnostunut oman palvelunsa kehittämisestä ja vastaa siitä. Kokonaisuuden kannalta on ratkaisevaa, miten kehittämisen kokonaisuutta maakunnassa ohjataan. Se ratkaisee viime kädessä, miten palvelut toimivat yhteen, kehittämisryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Päivi Sannola Turun kaupungilta summaa.
 
Maakunnan tietoallasstrategian osalta valmistelutyö jatkuu.

Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tiivistyy Länsirannikolla

Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi ovat tiivistäneet yhteistyötään Turun yliopiston koordinoiman Sote-akatemian [https://www.utu.fi/sote] puitteissa. Tavoitteena on voimien yhdistäminen ja siitä syntyvä tutkimuksen ja koulutuksen synergia, jota edistetään tarjoamalla uusia mahdollisuuksia sote-kentässä toimivien tutkijoiden ja opettajien yhteistyölle. 
 
– Yliopistojen yhteistyötä kehitetään aiempaa tavoitteellisemmin koko Länsirannikon alueella, Pentti Huovinen korostaa.
 
Lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien koulutusorganisaatioiden ja työelämän edustajat ovat kokoontuneet yhteisiin työryhmiin tunnistamaan sote-uudistuksen tuomia yhteistyötarpeita ja -mahdollisuuksia koulutuksessa sekä TKI-toiminnassa ja tiedolla johtamisessa.
 
Alatyöryhmien raportit julkaistaan myöhemmin muutosorganisaation sivuilla: https://kimpassa-allihopa.fi/aineistot/sote-aineistot/tutkimus-koulutus/tkk-raportit/   
 
 
TJ


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.6.2018 13:55 ,  Päivitetty 20.6.2018 14:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto