Turun yliopiston tohtorit työllistyvät hyvin       

Tuoreen selvityksen mukaan Turun yliopistosta väitelleiden tohtoreiden työllisyysaste on hyvä, ja enemmistö kokee olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

Turun yliopiston työelämäpalveluissa on julkaistu selvitys Turun yliopistosta vuosina 2006–2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistymisestä ja heidän arvioistaan tohtorikoulutuksesta.

Selvityksen mukaan Turun yliopistosta tohtoriksi valmistuneiden työllisyysaste on erinomainen, ja työn mielekkyys sekä ansiotaso ovat parantuneet tutkinnon myötä.

Työttömänä kyselyyn vastanneista tohtoreista oli vain kolme prosenttia. Lähes puolet kyselyyn vastanneista tohtoreista työllistyy yliopistoihin.

Turun yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden hyvä työllisyysaste vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Turusta valmistuneet työllistyvät muiden yliopistojen tohtoreita useammin yliopistoon ja muita harvemmin yksityiselle sektorille.

Tohtorintutkinnosta nostetta tehtäviin ja ansioihin

Tohtoreiden työtehtävien sisällöt eivät ole yhtä yksioikoisia kuin monesti mielletään. Tohtori ei ole aina tutkija.

Tohtoreiden tehtäväkenttä on laaja-alainen, ja alle puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti työskentelevänsä tutkimustehtävissä. Useat vastanneista työskentelevät esimerkiksi asiakas- tai potilastyössä, kasvatus- tai opetustehtävissä, sekä esimiestehtävissä.

Selvityksen tehneen projektisuunnittelija Juha-Matti Ritvasen mukaan kyselyyn vastanneet tohtorit pitivät työtehtäviään itsenäisinä ja vastuullisina, ja neljä viidestä vastaajasta koki työnsä vastaavan koulutustaan hyvin. Kaiken kaikkiaan tohtorit olivat tyytyväisiä työhönsä ja monilla tutkinnon suorittaminen oli parantanut omaa asemaa selvästi.

– Jopa 70 prosenttia tohtoreista kertoi saaneensa parempaa palkkaa, 60 prosenttia vaativampia tehtäviä ja 50 prosenttia koki tehtäviensä muuttuneen mielekkäämmiksi tohtoritutkinnon suorittamisen jälkeen, Ritvanen tarkentaa.

Maistereihin verrattuna tohtorintutkinnon vaikutus ansiotasoon oli selvä. Ritvasen mukaan vielä viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen maisterit jäävät tohtoreiden palkasta keskimäärin 500 euroa kuussa. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa ero oli vieläkin jyrkempi: tohtorius näyttää nostavan varsinkin naisten ansiotasoa.

Tohtorit tyytyväisiä koulutukseen

Tohtorit olivat selvityksen perusteella tyytyväisiä Turun yliopiston tarjoamaan tohtorikoulutukseen.

Erittäin tyytyväisiä oltiin koulutuksen sisältöihin sekä ohjaajien tieteelliseen pätevyyteen.

Ohjaajien pedagogisissa taidoissa, sekä jatko-opintoihin liittyvän ohjauksen saatavuudessa, määrässä ja laadussa sen sijaan arvioitiin olevan parantamisen varaa.

– Lisäksi koulutuksen sisältöihin toivotaan enemmän työelämäyhteyksiä ja yritysyhteistyötä. Tohtoreiden toiveita onkin jo otettu huomioon tohtorikoulutuksen kehittämisessä, Ritvanen sanoo.

>> Tohtorit työelämässä – Turun yliopistosta vuosina 2006–2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta

Julkaistu 21.11.2012 10:10, päivitetty 21.11.2012 10:14