Turun yliopistossa uusia tutkielmia

Turun yliopiston tiedote

 Oikeustieteellinen tiedekunta

Aranne, Jussi Hermanni: Trusti, trustin asettaminen ja yleisesti verovelvollisen trustin asettajan ja edunsaajan vero-oikeudellinen asema
Hong, Tuuli: Nainen ”kunnian” varjossa: Kunniaväkivallan uhrin oikeudellinen asema
Hämäläinen, Aaro: Sähköisen viestinnän tietosuojalain mahdollistaman sähköpostiviestien tunnistamistietojen käsittelyoikeuden aiheuttama perusoikeudellinen jännite työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa

Advance Studies in Law and Information Society

Välimäki, Elli: Calculation of Royalties in Compulsory Licensing of Pharmaceutical Companies in Developed Countries – How Much is Justified?
Barnets rättsliga ställning - Familjerätt
Holmberg, Kim: OMSKÄRELSE AV POJKAR – En granskning av rättsläget beträffande religiöst och kulturellt samt övrig av tradition betingad omskärelse av pojkar i ljuset av högsta domstolens avgörande HD 2008:93-

Esineoikeus

Helén, Matti:  Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukainen toimeksiantosopimus
Järvi, Heli: Vuokranantaja ja asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen
Marjoranta, Hilla: Saatavan ulosmittaus
Mäkinen, Aleksi: Pidätysoikeus vakuuskeinona
Nuorva, Miikka: Kiinteistön luovutuksensaajan selonottovelvollisuus
Silfverberg, Mari:  Edelleenpanttaus – erityisesti edelleenpantinsaajan oikeusaseman kannalta tarkasteltuna
Tunturi, Jenni: Kirjaaminen ja sen esineoikeudelliset oikeusvaikutukset arvo-osuusjärjestelmässä

Eurooppaoikeus

Erkkilä, Johanna: Investointisuojasopimukset Lissabonin sopimuksen aikakaudella
Hyvärinen, Tuomas: Oikeudelliset ongelmat yhtenäisen patenttisuojan luomisessa Euroopassa
Kulmala, Soile: Post CISAC, Prior the Directive – Analysis of the Markets of Online Music Rights, Collecting Societies, New Licensing Models and EU Competition Law
Lahdenperä, Sini: Transitoliikenteessä oleviin tuoteväärennöksiin puuttuminen Euroopan unionissa tavaramerkkioikeudenhaltijan kannalta. Erityisesti Suomen asema
Metsola, Asko: Hyvitysmaksujärjestelmämme uudistus eurooppaoikeudellisessa kontekstissa
Mäkiranta, Minna: Sijoittautumisvapaus ja sen rajat yhtiöiden verosuunnittelussa Euroopan unionissa
Puutio, Teemu: The positive declaratory action in Finnish patent disputes – a detrimental burden on the national patent enforcement regime?
Rönnholm, Elli:  Suomeen kolmansista valtioista tulevien työntekijöiden oikeus terveyden-huoltoon
Tavio, Ville: Toisen tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa

 Finanssioikeus

Bernitz, Anna: Luovutusrajoituksen vaikutuksesta työsuhdeoption verotushetkeen
Björkman, Christian: Neutralitet i beskattningen av placeringsverksamhet
Helenius, Veera: Holdingyhtiöiden käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoverotus
Karjalainen, Ida: Koron markkinaehtoisuus konsernin sisäisten lainojen siirtohinnoittelussa
Kemppainen, Mikko: Ne bis in idem -kielto veronkorotus-veropetos relaatiossa
Kurppa, Katri: Osake- ja optiopalkitsemisen verotus
Lehtonen, Miina: Yritysten etabloituminen ulkomaille – verotuksellisia näkökulmia väliyhteisö- ja alikapitalisointisääntelyn muodossa
Liakka, Anne: Apuyhtiön käyttö yhtiön osakekannan ostossa ja järjestelyn jälkihoito
Niiranen, Katri: Kansainvälisen vero-oikeuden klassifikaatiokonflikti
Styrström, Lars-Erik: Rätt att dra av förlust av särskilda skäl vid samfunds ägarväxling,
ISL 122 § 3:e mom. – en studie i förvaltningsdomstolarnas rättspraxis
Tuomikoski, Samuli: Sijoittautumisoikeudesta kansainvälisen sijoitustoiminnan verosuunnittelussa, erityisesti väliyhteisölain soveltamisen näkökulmasta tarkasteltuna
Vienonen, Jussi: Sähköisten palveluiden kuluttajakaupan arvonlisäverotus EU:ssa – Erityisesti myyntimaasäännön muutos 2015 ja siihen liittyvät haasteet
Ylinen, Hanna: Omien osakkeiden hankinta ja verotus osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksessa

Hallinto-oikeus

Kanniainen-Orpo, Niina: Poliisin oikeus saada tietoja terveydenhuolto- ja sosiaalihuolto-viranomaisilta
Rantanen, Minna: Lapsen ja hänen läheistensä välisen yhteydenpidon rajoittaminen sijaishuollon aikana perustuslain 10 §:n ja lapsen edun näkökulmasta
Saukkonen, Johanna: Sopimuspalokuntalainen julkisen vallan käyttäjänä
Tuominen, Annamari: Tahdonvastainen huostaanotto lastensuojelun muotona

Immateriaalioikeussopimukset

Mannonen, Anni: Orphan works in the Information Age Comparative study on the regulatory problem and the best possible solution

Kansainvälinen oikeus

Aro, Anna: Kun pakolainen ei ansaitse suojelua – poissuljennan käyttö pakolaisoikeudessa
Granlund, Sara: Environmentally Displaced Persons – a Study of Their Current Position in International Law
Kortelainen, Annina: Naiskaupan tunnistamattomat uhrit – Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän naiskaupan kansainvälisen ja Suomen kansallisen sääntelyn ongelmakohdat, erityisesti ihmiskaupan ja parituksen välisessä rajanvedossa
Seppä, Hanna-Maria: Searching for Coherence between International Trade and Human Rights Regimes in Protecting Access to Medicines
Skön, Netta: Ilmastonmuutos ja pysyvän luonnonvarasuvereniteetin periaate – Luonnonvarasuvereniteetin asema globaalin ympäristöongelman sääntelyssä

Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Stavén, Emma: Avioerojen kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely Euroopan unionissa ja Suomessa
Toikka, Juha-Matti: Perimykseen sovellettava laki Suomen lain ja EU:n perintöasetuksen mukaan

Kauppaoikeus

Andersin, Jonathan: Kapitalarbitrage och Basel-reglerna – om förhållandet mellan kapitaltäckningskrav, värdepapperisering och finanskrisen
Flink, Tomi: Finanssialan yrityksen oikeus asiakasvalintaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä
Laakso, Mikko: Palkitsemisen ja muiden institutionaalisten järjestelyjen merkitys osakkeenomistajien ja johdon intressien yhdenmukaistamisessa
Maijala, Kalle: Tiedonantovelvollisuus arvopapereiden yksityisen tarjoamisen ja myynnin yhteydessä
Nevalainen, Erno: Hallituksen ja toimitusjohtajan OYL 20:23 §:n velvollisuudet – osakeyhtiölain korvausvelvollisuus ja rikoslain mukainen vastuu suhteessa sopimusvelkojaan
Ojala, Aino: Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja noudata tai selitä -periaatteen merkitys: erityistarkastelussa hallituksen jäsenten sukupuolta ja riippumattomuutta koskevat suositukset
Pyöriä, Matti: Osakassopimuksen sitovuus osakeyhtiön hallitukseen nähden
Säilä, Joona: Välipääomainstrumentit osakeyhtiön rahoituksessa
Virta, Vilja: Määräysvaltaosakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus
Vuorte, Eero: Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen yhteydessä

Kilpailuoikeus ja taloustiede

Essen, Maria: Loppukuluttajan rooli kilpailuoikeudessa
Heinonen, Päivi: Kartellien aiheuttamat vahingot ja kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus – Vahinkojen määrittämiseen ja toteennäyttämiseen liittyvät keinot sekä niiden soveltaminen vahingonkorvauskanteiden yhteydessä
Oja, Jenna: Yhteisyrityksen kilpailuvaikutusten arviointi uudessa kilpailulaissa ja sen emoyritysten haitallisten kilpailuvaikutusten kannalta keskeisiä arviointikriteereitä
Palviainen, Anna: Liiketoiminnan luonteisen tutkimustoiminnan kilpailuneutraliteetti tiedon tuottajien markkinoilla
Penttilä, Lauri: Kolmannen verkkoonpääsy maakaasumarkkinoilla – kilpailuoikeudellinen analyysi EU:n maakaasumarkkinoiden sääntelystä
Puolakainen, Katrin: Succession in EU competition law – Successor liability on the verge of change?

Kriminologia

Pihajoki, Vesa: “Poliisi näkyy” – suomalaista rikosten tilannetorjuntaa
Päivärinta, Mari: Poliisikokelaiden alkoholin, anabolisten aineiden ja piristeiden käyttö sekä niitä koskevat asenteet. Seurantatutkimus vuosina 2003-2011.

Oikeussosiologia

Niemi, Kaarle: Miksi velkajärjestelylakia muutetaan?

Oikeussosiologia ja kriminologia

Aarnio, Jussi: Rikollisuuden, rikoksen pelon ja turvallisuuden kokemisen muutokset Rauman kihlakunnassa 2000-2006
Danielsson, Petri: Työturvallisuusrikokset rikollisuuden kategoriana – työturvallisuusrikosten ominaispiirteiden empiiristä ja teoreettista tarkastelua
Heinonen, Kimmo: Poliisin aseenkäyttö Suomessa – sääntely ja aseenkäyttötilanteet vuosina 2000-2010
Taponen, Jari: Turvattomuus Itä-Helsingissä, vertailututkimus vuosien 2003 ja 2009 kyselyn pohjalta
Tähkäpää, Jenni: Etninen profilointi terrorismin torjunnassa
Vuorelainen, Anna: Tavisnuoria vai laitoslapsia? Teini-ikäiset  ja vastikkeellinen seksi pääkaupunkiseudulla

Oikeustiede

Leppänen, Hanna-Mari:  Vierasvelkavakuuden antajan palautusvelvollisuuden edellytykset päävelallisen konkurssista johtuvassa takaisinsaannissa
Nauma-Ilo, Merja: Perinnöstä luopuminen – erityisesti perinnöstä luopumisen käyttö jäämistösuunnittelussa vajaavaltaisuuden ja toimintakelpoisuuden rajoittamisen aikana
Toivonen, Suvi: Jatkokäsittelylupajärjestelmä ja rikosasian asianosaisen oikeus muutoksenhakuun ja suulliseen käsittelyyn hovioikeudessa
Vehmaa, Laura: Kiinteistön ja rakennuksen salaisesta omistuksesta
Osakeyhtiö
Lahtinen, Elina: Terveysaseman yhtiöittäminen kuntaenemmistöiseksi osakeyhtiöksi
Natunen, Niina: Pakollisen julkisen ostotarjouksen soveltamisala poikkeuslupakäytännön näkökulmasta tarkasteltuna

Perhe- ja jäämistöoikeus

Joki, Sanna: Lapsettoman avioparin jäämistösuunnittelu
Puustinen, Mari: Kuolinpesän osakashallinnosta erityisesti tilanteissa, joissa pesään kuuluu asunto tai kiinteistö

Perimys, testamentti ja perinnönjako

Suutari-Pitkänen, Hanna: Lesken PK 3:1a §:n mukainen käyttöoikeus ja asumiskustannukset

Prosessioikeuden eurooppalaistuminen

Jortikka, Hanna. Yksilön oikeusturvakeinot – Oikeus hyvitykseen aiheettomaksi osoittautuneen telekuuntelun johdosta
Koskinen, Jenna: Oikeustosiseikkoihin liittyvä materiaalinen prosessinjohto dispositiivisen riita-asian pääkäsittelyssä 

Prosessioikeus

Pakkanen, Aleksi: Esitutkintayhteistyö ja syyttäjän asema uuden esitutkintalain mukaan
Salminen, Maria: Jatkokäsittelylupa riita-asioissa. Järjestelmän kehitys, perusteet ja soveltaminen
Sarin, Jarmo: Viivästymishyvity ja asian kiireelliseksi määrääminen – uudet oikeussuojakeinot oikeudenkäynnin viivästymistä vastaan
Äärimaa, Riku:  Syyttömyysolettaman kumoaminen seuraamusluonteisessa syyttämättä jättämisessä

Rikosoikeus

Berg, Madeleine: Hets mot folkgrupp – En granskning av kriminaliseringens praktiska betydelse och lagrevideringens inverkan
Hepokari, Irene: Ehdotus eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista – turha vai tarpeellinen?
Johansson, Ina: Målsägandes medverkan vid bedrägeri
Kaila, Meri-Tuuli: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys ja valmistelutyyppisen toiminnan kriminalisointi
Kivilä, Tiina: Itsekriminointisuoja ja sen merkitys velallisen petoksessa
Koiranen, Emmi: www.sosiaalinenmedia.fi/kunnianloukkaus Kunnianloukkaussäännösten arviointi uudessa toimintaympäristössä
Luoto, Lauri: Ongelmana olosuhdetahallisuus
Niiniviita, Ville: Pahoinpitelyrikoksen törkeäksi tekevät perusteet
Paassilta, Anna: Syyntakeisuuden arviointi tuomioistuimissa
Perttula, Larissa: Raiskausrikokset tuomioiden perustelujen valossa
Peukunen, Juha-Pekka: Urheilijan rikosoikeudellinen vastuu urheiluloukkauksessa
Ratinen, Henri: Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi
Räisänen, Hannaliisa: Identiteettivarkauden kriminalisoinnin puolesta ja vastaan puhuvat seikat

Tuomarila, Teemu: Päihtymyksen vaikutus rikosvastuuseen

Sijoitustoiminnan verotus

Rosten, Johanna: Yritysmuodon merkitys ja verosuunnittelu mahdollisuudet pienyrittäjän näkökulmasta

Sopimusoikeus

Collin, Felix: Tuotevahinko, yhteisvastuu ja vakuutus
Ferm, Elina: Sopimusneuvottelut – erityisesti sopimussidonnaisuuden ja vastuukysymysten näkökulmasta
Hurmerinta, Anna: Hyvä perintätapa kuluttajasaatavien perinnässä – Mitä ”hyvä perintätapa” tarkoittaa ja kuinka uusi lainsäädäntö vaikuttaa käsitteen sisältöön?
Paavonen, Pauliina: Kaksiasianosaissuhteen ylittävä sopimusvastuu ja vastuunrajoituslausekkeet sopimusverkostossa
Pihkonen, Susanna: Suurempi epäselvyys – pidempi reklamaatioaika?
Smouni, Elias: Konsultatiivinen omaisuudenhoito: tunnusmerkistö, laki, sopimus, lojaliteetti

Työoikeus

Eriksson, Aki: Sairaus ja työsuhteen päättyminen
Forsell, Noora: Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen
Halonen, Anna: Työntekijän vapauttaminen työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana
Häyrinen, Laura: Osa-aikatyöntekijän asema, erityistarkastelussa tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työajan vakiintuminen
Laakso, Emmi-Kaisa: Työnantajan vastuu järjestämästään lisäeläketurvasta ja lisäeläke-etuuksien muuttaminen
Laiho, Laura: Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen
Lehtinen, Maarit: Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä
Peltoniemi, Tuomo: Työsopimuslain soveltamisala yhteisöjen ylimmän johdon osalta
Pirinen, Samuli: Johtajasopimukset – Tutkimus osakeyhtiön toimitusjohtajan ja muun johtajan työ- ja yhtiöoikeudellisesta asemasta
Tuomola, Hilppa: Työntekijän yhteistyökyvyttömyys työsuhteen päättämisperusteena
Virtanen, Pirita: Korot vaadittaessa kartellin jäsenen perimää ylihintaa takaisin vahingonkorvauksena – saako kartellin jäsen pitää kartellista saamansa hyödyn?

Valtiosääntöoikeus

Aalto, Heidi: Itsemääräämisoikeus, ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus saattohoitopotilaan kannalta
Andstén, Anne: Lapsen elatusavun määräytymiseen liittyvistä perusoikeudellisista ongelmista
Haapaniitty, Tiina: Poliisin oikeus peitetoimintaan perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta
Hirvelä, Ulla:  Syyteoikeus sananvapausrikoksissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Oikeusvertaileva tutkimus sananvapauden näkökulmasta
Mansikkaniemi, Maija: Uskonnon- ja sananvapauden toteutuminen perus- ja ihmisoikeuksina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa erityisesti islamilaisessa kontekstissa

Varallisuusoikeudet ja vaihdanta

Gustafsson, Elli: Legal Issues in Cloud Computing – Managing Customers’ Risks
Tammi, Janne: Sopimusten sivullissitovuus – erityistarkastelussa välityssopimus

Velvoiteoikeus

Aakula, Aleksi: Kestosopimuksen irtisanominen elinkeinonharjoittajien välisessä sopimussuhteessa ja siinä noudatettava irtisanomisaika
Sirkiä, Juhani: Pienlainat

Yleinen oikeustiede

Hautera, Teija: Perhevapaat Euroopan unionin oikeudessa – Äitiys- ja vanhempainvapaan minimiharmonisointi
Karnaranta, Anni: Muutoksen mahdollisuus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa

Ympäristöoikeus

Harjunpää, Anne: Maaomaisuuden lunastamisen edellytykset erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lunastuslupaa vaativissa lunastuksissa
Konttinen, Ulla: Ympäristöperusoikeuden toteutuminen ympäristönsuojelulaissa
Mattila, Nina: Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen maankäytön konfliktina etenkin maisemanäkökohtiin keskittyen
Stark, Tuula: REACH-asetus ja kemikaaliturvallisuus
Takalammi, Simo: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen poikkeaminen erityisesti rantarakentamisessa

Yritysverotus

Liespuu, Janette: Pääomasijoitusrahastojen verotukselliset toimintaedellytykset EU:n sisämarkkinoilla ja sijoituksista saatavien luovutusvoittojen verokohtelu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofia

Kivelä, Janne: Yksilö- ja yhteisökeskeisten näkemysten erot filosofisessa maahanmuuttokeskustelussa
Knuutila, Juha: Ihmisoikeudet vai valtiollinen itsemääräämisoikeus: humanitaarinen interventio oikeutetun sodan perusteena
Puhakka, Jyri: Ristiriidat ja paradoksit

Itä-Aasian tutkimus

Hartonen, Olavi: Taiwanese English Language Newspapers’ Partisan Communication on National Identity Issue – Text Mining Editorials from the First Decade of the 2000s
Kelhu, Johanna: Democracy and Human Rights Beyond Borders: The Meaning of the Nobel Peace Prize 2010 for Chinese Transnational Democracy and Human Rights Activists
Li, Miaozhu: Hiding Behind the Mass Media: How Did the Chinese Government React to the Emergence of the Middle class through the Mass Media
Sillman, Tanja: Redefining Cultural Subjectivities, Japanese Women Artists and Strategies for Power in Contemporary Japanese Society

Käytännöllinen filosofia

Leinonen, Timo: Rauhasta konfliktinratkaisuun
Suni, Sanna: Suvaitsevaisuuden rajat
Tihilä, Jutta: Kuinka tulisi elää? Rakkaus haastaa moraalin Harry G. Frankfurtin vastauksessa
Väisänen, Eero: Universaalit oikeudet ja erityiset ryhmät – Vähemmistöjen oikeudet John Rawlsin poliittisessa liberalismissa

Logopedia

Hakamäki, Satu: Opettajien äänen kuormittuminen työssä – menetelmällinen näkökulma
Isotupa, Elina: Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen hallinta ensimmäisinä kouluvuosina – sanaston ja teknisen lukemisen yhteydet kielenkäyttötaitoihin
Kaljonen, Tiia: Huuli-suulakihalkio -diagnoosin saaneiden nuorten kielelliset ja puheen tasolla ilmenevät ongelmat sekä niiden yhteys tunne-elämän ongelmiin
Kautto, Anna: Keskushermostollinen kuullun prosessointi, poikkeusärsykevaste (MMN) ja rytmitehtävästä suoriutuminen 7-10-vuotiailla kielihäiriöisillä lapsilla
Lenkkeri, Taru: Varhaisen vuorovaikutuksen ja ääntelyn kehitys lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana
Peltonen, Maria: Kuvakertomuksen ymmärtämisen ja kertomisen taidot 4-5-vuotiailla lapsilla

Poliittinen historia

Antinkaapo, Aki: Konventio vai progressio? Modernistinen kaupunkisuunnittelu ja kaupunkikuvan muutokseen johtaneet syyt toisen maailmansodan jälkeisen nopean kasvun aikakautena Turussa ja Victoria BC:ssä
Anttonen, Lari: Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon? Suomen hallitusohjelmien antama kuva Suomen siirtymisestä hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon 1979-2011
Ekfors, Tanja: Rotuhygienia Työläisnainen-lehdessä
Forsman, Pauliina: ”Woittoisa köyhälistö käy kansan kukkarolla.” Suomen Pankin Turun konttori sisällissodassa
Hatakka, Niko: Tyytymättömien rinnakkainen tulkinta. Vaalikevään 2011 journalismin uudelleentulkinta kansanedustajiksi valittujen perussuomalaisten blogeissa ja Facebook-sivuilla
Henriksson, Saara: Sisaruutta kansakokonaisuuden vai luokan puitteissa
Honkanen, Sanna: Puolueiden vaalikampanjointi verkossa vuoden 2011 eduskuntavaalien alla
Kallio, Matias:  Säröjä sinipunaisessa konsensuksessa? Forumin ja Soneran perustaminen ja yksityistäminen Lipposen hallitusten omistajapolitiikassa 1995-2003
Kurki, Kaarle: Oppimista projektitasolla. Suomen ja Tansanian kahdenvälisiä kehitysyhteistyöprojekteja vuosina 1971-1995
Lehtonen, Ulla: ”Isät eivät imetä”, Suomalainen ja ruotsalainen isyys- ja vanhempainvapaakeskustelu 1970-luvulta 2000-luvulle
Leinonen, Eveliina: ”We will see freedom’s victory” Terrorisminvastainen sota Irakissa – case study Yhdysvaltojen uudesta ulkopolitiikasta George W. Bushin kaudella
Luomanen, Riikka: The Silence of Bystanders. Evolution of the Darfur Debate in The New York Times from the Beginning of the Conflict to the Start of the Beijing Olympics
Nykänen, Anna-Maria: Hyöty vai haitta, uhka vai uhri? Argumentit maahanmuuton puolesta ja vastaan Suomessa vuosina 2003-2011
Pajula, Miikka: Saksa-kortti – Saksan historian käyttö eduskunnassa 1995-1999
Raikunen, Laura: ”Paluu suurvaltapolitiikkaan” – Weimarin tasavalta Berliinin suurlähettilään Harri Holman raporteissa 1921-1927
Railo, Essi: Neuvostoliiton glasnost, käsittely Helsingin Sanomissa ja Kansan Uutisissa 1986-1989
Raninen, Maija: Kohti savutonta Suomea. Helsingin Sanomien tupakkakeskustelu 2009-2010
Rauma, Iida: ”AJATELKAA UIMAHALLEJA!” – Oikean ja väärän sukupuolen määrittely translain yhteydessä
Saura, Sampsa: Mukautuva kumppanuus. Kumppanuuspolitiikan muutos Naton asiakirjoissa 1990-2010
Tamminen, Petteri: ”Polku vapauteen” Vuoden 2006 vankeuslain tavoitteet, säätäminen ja toteuttaminen
Turtiainen, Olli: Täältä tullaan Venäjä. Rock Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteissa
Vilén, Janina: ”THE PATIENT SURVIVED DESPITE THE TREATMENT” A study of Finnish health policy and New Public Management.  Case: The Government Resolution on the Health 2015 public health programme
Virtanen, Anette: Suomen ihmisoikeuspolitiikan muotoutuminen ulkopolitiikan osana
Välimäki, Matti: Kapea maahanmuuttojulkisuus – Maahanmuutto tiedotusvälineissä vuoden 2011 eduskuntavaalien alla
Wördman, Eeli: Kansanmurhan retoriikka – YK:n kieli valitun politiikan oikeuttajana Ruandan kansanmurhan yhteydessä 1994

Psykologia

Aalto, Sanni: Psychosocial Adaptation of First and Second Generation Immigrant Adolescents in Finland
Brummer, Heta: Äidin ja isän synnytyksen jälkeinen masennus – yhteys lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen ensimmäisen ikävuoden aikana
Fincke, Sanna-Mari: Vanhempien kokema kyvykkyydentunne ja perheen triadinen vuorovaikutus
Forssander, Iris: Muuttaako ikääntyminen toiminnanohjauksen profiilia?
Färkkilä-Järvinen, Mirja: Parisuhdetyytyväisyys vanhemmuuden transitiossa ja vauvan yöheräily
Grönman, Tuomas: Hyvinvointia ja hyviä suorituksia – Psyykkinen valmennusohjelma jääkiekossa
Holmberg, Eeva-Helena: Parisuhdetyytyväisyys ja perheen triadinen vuorovaikutus
Huurinainen, Salla: Insidentaalinen muisti varhaisvaiheen Parkinsonin taudissa
Juhola, Johanna: Isän masennus ja lapsen varhainen kielenkehitys
Kallio, Juulia: Kiusaaminen yliopistossa – kiusaamisen ja kiusatuksi joutumisen jatkuvuus ja torjuminen
Klemettilä, Antti: Optimistic Bias and Perceived Similarity
Kokko, Joonas: Laboratoriokoe akustiikan vaikutuksesta kognitiiviseen työtehokkuuteen sekä työn kuormittavuuden ja ääniympäristön kokemiseen avotoimistossa
Lamminpää, Emma: Vanhemman parisuhdetyytyväisyys ja sensitiivisyys vuorovaikutuksessa vauvan kanssa
Lehtismäki, Henna: Tarkkaavuuden muokattavuus dikoottisen kuuntelun harjoittelun avulla
Lempinen, Salla-Maria: Parisuhdeväkivalta ja yksinäisyys lasta odottavilla pariskunnilla
Lithovius, Paula: Integrative Approach to Schema-Focused and Personal Meaning Organization Models: Comparison of YSQ-S3 and PMQ-D2 questionnaires on patient and student groups
Lähteenmäki, Mikko: The earliest electrophysiological correlates of visual awareness
Marttila, Jenna: Vanhemman autonomisuuden yhteys nuoren luottamukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin
Myllyniemi, Aija: Vanhempien raskaudenaikainen masennus ja mielikuvat tulevasta lapsesta
Nieminen, Pauliina: WISC-III-testin käyttö Turun yliopiston Moniammatillisella opetusklinikalla
Nummela, Maija: Raskausajan liikunnan yhteys synnytyksenjälkeiseen masennukseen
Ojanen, Sakari: Social support as a predictor of the outcome of depression and anxiety disorder in short-term and long-term psychotherapy
Peltomaa, Aino: Different Forms of Bullying Among Children and Youth: Prevalence, Gender Differences, and Development
Peltomaa, Taina: REM-unikäyttäytymishäiriötä sairastavien ja sairastamattomien parkinsonpotilaiden unisisällöt
Rantala, Elisa: Lapsen temperamentin yhteys perheen triadiseen vuorovaikutukseen
Rashid Izullah, Faramosh: Aging increases rightward spatial perceptual bias: Decline of cognitive control
Savolainen, Pauliina: Neurocognitive deficits in subjects at ultra-high risk for psychosis – predicting psychosis conversion in a prospective European multicentre study
Sirkiä, Carlos: Self-reported immature defense style as a predictor of outcome in short-term and long-term psychotherapy in the treatment of mood and anxiety disorders
Teräs-Laihonaho, Hanna: Pitkittäisanalyysi työstressin esiintyvyydestä 2000-luvulla kunta-alan työntekijöillä
Tulijoki, Mari: Vähäinen työtyytyväisyys lisää psyykkisen kuormittuneisuuden riskiä
Valtanen, Marianne: Yllättävät muutokset lukutaidon kehityksen alussa ja niihin yhteydessä olevat tekijät
Varjo, Johanna: Sisäympäristön ja sisustuksen vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistoympäristössä
Vehmas, Lotta: Aistienvälinen tarkkaavaisuus: Auditiivisen ja visuaalisen tarkkaavaisuuden vaikutus dikoottiseen kuunteluun
Virta, Tiina: Subjective and Objective Measures of Emotions in REM Sleep Dreams
Östman, Lauri: Korkean lämpötilan vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistoympäristössä: laboratoriotutkimus

Sosiologia

Alivuotila, Marko: Ympäristötietoisuus ja media sosiologisena kysymyksenä Natura 2000-julkisuus lehdistössä
Haltia, Maiju: Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen
Keskinen, Kalle: Keskittyminen rahassa vai pelissä? – Pelaajuuden rakentuminen nuorten miesten ajankäytössä, tavoitteissa ja toiminnoissa
Kukkonen, Martina: Järki vastaan tunteet – Miten elää syömishäiriön kanssa
Kykkänen, Marjatta: Opettajan työaikasuunnittelun yhteys työhyvinvointiin Turun ammattikorkeakoulussa
Lehti, Hannu: Evoluutiososiologinen tutkimus sosioekonomisten rerussien ja tuloerojen yhteyksistä sukupuolirooliasenteisiin ja seksuaalimoraaliin
Lemola, Eero: ”Erinomainen tulos on meidän yhteinen etu”? Yritysvastuu liiketoimintapolitiikan oikeuttamisena
Lietzén, Iina: Euroopan unioni – ”yksi perhe”? Eurooppalaisen identiteetin diskursiivinen rakentuminen EU:n ”Muuttuva Eurooppa” -esitteissä
Lindfors, Sanna: ”Kannattaa opetella soittamaan, pääsee näkemään maailmaan”. Raimo Mannisen elämäkerta ja kuvaus luokkaretkeilystä 1900-luvun Suomessa.
Liski, Laura: Vaikuttamismahdollisuudet nolla? Demografisten ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus yksilön kokemukseen kansalaisten poliittisista vaikuttamismahdollisuuksista
Läpikivi, Marja : Kolmekymmentä vuotta elämää Varissuolla
Merikko, Paula: Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulutus voittoa tuottavana liiketoimintana. Sosiologinen analyysi koulutuskustannusten rahoitusvaihtoehdoista kansainvälisten koulutusmarkkinoiden kentällä.
Rintala, Tanja: ”Mul tuli heti sen jälkeen kauhee morkkis – asian olis voinut hoitaa puhumallaki.” Rikossovittelujen häpeä- ja uudelleenintegrointielementtejä
Suvenaho, Tiina: Slow-aate rationalisaation pyörteissä. Miten hitautta korostava yhteiskunnallinen liike suhteutuu tehokkuuteen, laskennallisuuteen, ennustettavuuteen ja kontrolliin?
Säkö, Henriikka: Kehitysyhteistyötoiminta järjestöaktiivien silmin
Vuorenrinne, Aura: Facebook-profiili esityksenä. Minuuden ilmaiseminen sosiaalisessa mediassa Erving Goffmanin käsittein
Årling, Katja Theresa: Köyhyyden moniulotteisuus ja kristillinen vapaaehtoistyö Operaatio Ruokakassin takaa nähtynä

Teoreettinen filosofia

Häkkinen, Jukka: Theory of Implication

Valtio-oppi

Alatalo, Juuso: Yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja puoluesamaistumisen muodostuminen.  Haastattelututkimus lapsuus-  ja nuoruusajan vaikutuksesta yhteiskunnallisen aktiivisuuden kehittymiseen.
Friman, Aino: Kehitysyhteistyö terrorismin vastaisen sodan aikakaudella. Tutkimus turvallisuuden ja kehityksen välisen yhteyden diskurssista Afganistaniin liittyen
Hedemäki, Anne-Mari: Euroopan unionin rooli globaalissa ympäristöhallinnassa. Diskurssianalyyttinen tutkielma toimijuuden, johtajuuden ja vallan legitimiteetin käsityksistä Euroopan komission julkilausumissa
Heinikoski, Saila: The Morals of Enlargement. European Union enlargement argumentation with regard to Turkey and Croatia in light of ethical theories
Kurppa, Mikaela: Demokratisoitumisen sekä rauhan, turvallisuuden ja vakauden suhdetta koskeva diskurssi Euroopan unionin Välimeren politiikassa
Lehtinen, Saku: Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston turvallisuusagenda ja sen muutos vuosina 1990-2009
Lehtovaara, Anna: Infrastruktuurihankkeet Baltian maiden välisen yhteistyön ja kilpailun ilmentyminä
Machuca, Emilia: Taitavat lobbarit – demokratian airueita vai kaupustelevaa herraeliittiä? Lobbaus deliberatiiviselta kannalta Euroopan unionissa
Makkonen, Kimmo: Populismimittari. Vuosien 2003, 2007 ja 2011 eduskuntavaalien vaaliohjelmien populistisuuden arviointi kvantitatiivisella sanastopohjaisella tekstianalyysimenetelmällä
Malo, Pekka: Poikkileikkaus Piraattipuolueeseen – Jäsenten sosiodemografisen aseman sekä puolueeseen liittymisen syiden tarkastelua
Muinonen, Tiina: Yhdysvaltojen identiteetti kansainvälisessä ilmastopolitiikassa – presidentti William Clintonin ja George W. Bushin diskurssit
Rantanen, Teemu: Uskomus paremmasta Euroopasta: Identiteetin rakentaminen Euroopan unionin ulkopolitiikan diskurssissa
Renko, Vappu: Puolueohjelmat ja taide – tarkastelussa taidepolitiikka Kansallisen Kokoomuksen, Suomen Keskustan ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ohjelmissa
Ruokonen, Toni: Riskiä turvallistamassa. EU:n ja USA:n ilmastonmuutosta koskeva turvallisuuspolitiikka
Uotila, Leila: Byrokratian kangistama kriisiviestintä. Viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden keskinäinen viestintä A(HIN1) 2009-pandemian aikana
Vanhatalo, Johanna: Vallanjako EU:n neuvostossa. Empiirisessä tarkastelussa koulutussektori
Westerlund, Maria: Kuntajohtamisen monet haasteet. Johtaminen kuntien muutoksessa pääkaupunkiseudun kehyskuntien kunnanjohtajien näkökulmasta

Lääketieteellinen tiedekunta

Anestesiologia ja tehohoito

Eskola, Laura: Selkäydinstimulaatio neuropaattisen kivun hoidossa
Heinonen, Sanna: Pre-emptiivinen kivunhoito rintakehän alueen kiurgiassa
Peltola, Sinikka: Terapeuttinen hypotermia sairaalan ulkopuolella sydämenpysähdyksestä elvytettyjen potilaiden hoidossa Turun yliopistollisen keskussairaalan aikuisten teho-osastolla 2003-2009
Rautanen, Katja: Ensivasteen hyödyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuonna 2008
Tunturi, Satu: Epiduraalinen selkäydinstimulaatio vaikea hoitoresistentin rintakivun hoidossa

Allergologia

Räsänen, Assi: Anafylaksia. Adrenaliiniannoksen määräytyminen pienillä lapsilla ja isokokoisilla aikuisilla

Diagnostinen radiologia

Lindblom, Heta: Mammografialöydökset TYKS:n rintasyöpäpotilailla, vertailu patologiaan – kirjallisuuskatsaus ja tutkimusprojektin esittely

Farmakologia ja kliininen farmakologia

Kangas, Katja: Ksenonanestesian vaikutukset hemodynamiikkaan ja aivoihin

Fysiologia

Mäkitie, Riikka: Fibroblastikasvutekijä 23 ja sen yhteys luustonterveyteen
Rotgers, Emmi: Retinoblastoomaproteiinin toiminta Sertolin soluissa

Geriatria

Langén, Henriikka: Uudet hengitystievirukset vanhuksilla

Hammasprotetiikka

Jaakkola, Marianna: Kalsiumia ja fosfaattia sisältävien Neocare Formula -jauheiden remineralisaatiokyky

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Lahtinen, Ossi: Kasvojen, erityisesti alaleuan ja nivelpään kasvu ja kehitys
Mikkola, Essi: Oikomishoidon tuloksen arviointi ICON-menetelmällä
Ylikoski, Emilia: Lastenreumasta (JIA) aiheutuvat purentavirheet ja niiden ortodonttiset hoitovaihtoehdot kasvun aikana

Hoitotiede

Aaltonen, Laura: Yritysten henkilöstön työhyvinvointitarpeiden ja yksityisen työterveyshuollon palveluiden kohtaaminen – Yritysten johtotason näkökulma
Ekroth, Terhi: Hoitajien työtyytyväisyys ja ikääntyneiden hoidon yksilöllisyys
Haapala, Riina: Kulttuuriresepti terveydenhuollossa – edut ja haitat
Haapaniemi-Kahala, Heidi: Sulautuva opetus – ammatillisten vuorovaikutustaitojen opettaminen hoitotyön koulutuksessa
Hillebrandt, Anne: Hoitajien työhön sitoutumisen muuttuminen hoitotyön esimiesten haasteena
Huhtala, Petri: Vanhemmuutta tukevat tiedonlähteet
Huhtanen, Jarno: Röntgenhoitajaopiskelijan osaaminen – arviointilomakkeen kehittäminen natiivikuvantamisen osaamisen arvioimiseen
Järvinen, Noora: Vanhempien keskosvauvan syntymän jälkeen kokema stressi ja masennus vastasyntyneiden teho-osastolla
Kiljunen, Kaija: Tehohoitopotilaan uni ja kipu potilaan arvioimana
Kiuru, Kirsi: Seitsemäsluokkalaisten koululaisten terveys ja erityistuen tarpeet
Koivunen, Susanna: Hoitotyön johtajien asema ja työnkuva erikoissairaanhoidossa organisaatioiden rakennemuutosten jälkeen
Kokki, Minna: Ikääntyvän uni ja unen häiriötekijöitä
Koski-Pärnä, Kirsi: Kuulokojepotilaan tiedonsaanti
Kukkonen, Pia: Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen – opiskelijan näkökulma
Laukkanen, Laura: Hoitotyön johtajien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen
Lehtiranta, Susanna: Muistisairaan kotoa pitkäaikaishoitoon siirtymisen riskitekijät ja syyt omaisten kuvaamana
Leino, Heta-Maija: Moniammatillisen yhteistyöosaamisen kehittyminen kliinisessä harjoittelussa
Maier, Jonna: Sairaanhoitajaopiskelijoiden terveyden edistämisen oppiminen ja kokemukset verkko-opetuksesta
Nyman, Outi: Kuntoutumista edistävä hoitotyö ja sen opetus - sairaanhoitajaopiskelijoiden käsityksiä
Olsbo-Nurminen, Maritta: Intuboidun hengityslaitehoitoa saavan aikuisen tehohoitopotilaan suunhoidon kirjaaminen
Pesonen, Katja: Suusyöpään sairastuneen potilaan tiedolliset odotukset sairauden eri vaiheissa
Piilinen, Jutta: Vanhempien tyytyväisyys lastenpsykiatriseen akuuttihoitoon
Poikajärvi, Satu: Kahden äkillisen sekavuuden arviointimittarin (NEECHAM ja Nu-DESC) validointi suomalaiseen kirurgisen potilaan hoitotyöhön
Ritvanen, Johanna: Tieto suomalaisessa hoitotyön luokituksessa – lähijohtamisen päätöksenteon näkökulma
Röberg, Susanne: Tiedonkulku, vuorovaikutus ja yhteistyö ikääntyneen muistipotilaan hoidon ja palvelujen järjestämisessä – muistipotilaan ja omaisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ja päättäjän näkökulmat
Salminen, Elsi: Oppimispäiväkirja lähihoitajaopiskelijan oppimisen ja osaamisen kuvaajana
Siltanen, Hannele: Hoitotyön suosituksen käyttöönotto. Hoitotyön johtajien näkemyksiä kivun hoitotyön suosituksen käyttöönotosta: fokusryhmätutkimus
Tuominen, Leena: Ikääntyneen kokemus oman tahdon toteutumisesta vanhainkodissa

Immunologia

Rajavuori, Anna: PIM-kinaasien merkitys ihmisen auttaja-T-solujen erilaistumisessa

Kariologia

Uotila, Heidi: Lääkkeiden aiheuttama suun kuivuminen

Kirurgia

Hakkarainen, Heidi: Ihon tyvisolusyövän leikkaushoidon tulokset Turun yliopistollisessa keskussairaalassa
Herlevi, Anni: Rektumprolapsileikkaukset TYKS:ssa vuosina 2007-2010
Palomäki, Suvi: Rintasyöpäleikkauksien verenvuorokomplikaatiot ja pienimolekyylinen hepariini
Roivas, Jere: Spontaanin ilmarinnan hoito TYKS:ssa vuosina 2006-2010
Uotila, Riika: Endometrioosipotilaiden kokemat suolioireet ja endometrioosikirurgian vaikutus niihin

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Suotunen, Timo: Muistihäiriöpotilaiden PIB-PET-kuvantamisen visuaalinen arviointi
Kliininen kemia
Pernu, Tiina: Elimistön punktionesteiden solulaskenta

Kliininen mikrobiologia

Tiusanen, Mari: Plasmodium knowlesi, viides ihmistä infektoiva malariaparasiitti

Kliininen neurofysiologia

Leppänen, Cecilia: Akuutin univajeen ja oraalisen hormonikorvaushoidon vaikutukset unenaikaiseen sykevaihteluun vaihdevuosi-ikäisillä naisilla

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi

Dunkel, Johannes: Varhaisvaiheessa todetun suuontelosyövän ennusteelliset tekijät
Helin, Mari: PEG pään ja kaulan syöpäpotilaiden ravitsemuksessa TYKS:n erillisvastuualueella
Mattila, Miia: Alanielusyövät TYKS:n erityisvastuualueella 2000-2009

Lastenpsykiatria

Backman, Virpi:  Alle kouluikäisten lasten kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen

Lastentaudit

Ellmén, Sini: Tyypin 1 diabetes lapsilla: diagnoosihetken tilanteen vaikutus hoitotasapainoon sairauden kahtena ensimmäisenä vuonna
Heikkinen, Maria: Lasten ylähengitystieinfektiosairastavuus ja sen kokonaisvaikutus yhteiskunnassa
Keränen, Emmi: A-tyypin esofagusatresioiden hoito ja hoidon tulokset Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa vuosina 1996-2010
Lehtilä, Taneli: RSV-infektion taudinkuva eri-ikäisillä lapsilla avohoidossa
Linke, Linda: Asparaginaasihoidon merkitys leukemialapsen verenhyytymishäiriöissä
Mansikka, Iisa: Lasten duodenaaliatresia ja -stenoosi: myöhäiskomplikaatiot ja -kuolleisuus Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa vuosina 1996-2010
Siro, Lauri ja Yli-Kesti, Samuli: Lasten terveyteen ja kehitykseen liittyvät ongelmat
Suntio, Jarno: Opetusvideoiden tekninen tuottaminen Turun yliopistollisessa keskussairaalassa

Liikuntalääketiede

Laeslahti, Jyrki: Turun Seudun Urheiluakatemian opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen kehittämishanke -kyselytutkimus
Mattila, Henrik: Liikunta ja aivot – tutkimus ikääntyvistä suomalaisista huippu-urheilijoista

Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka

Heino, Aleksi: Malignin melanooman biomarkkerit ja uudet hoidot

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Ahotupa, Kalle: NOD-hiiren kyky puolustautua Citrobacter rodentium -infektiota vastaan, mikropartikkeleiden tuottaminen soluviljelmästä ja tyypin 1 diabetes hiirimallissa suoliston immunologisen säätelyn näkökulmasta

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Kiviluoto, Into: Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoiden näkemykset professionaalisuudesta
Rantanen, Eero: Lääketieteellinen asiantuntijuus opiskelijan silmin

Neurokirurgia ja onkologia

Vuorinen, Lotta: Fraktioitu stereotaktinen sädehoito AVM:n hoitona

Neurologia

Koski, Henriikka: Multippeliskleroosia sairastavien naisten lapsettomuus ja lapsettomuushoidot TYKS:ssa vuosina 1996-2010
Taavitsainen, Mika: Neuroborrelioosin taudinkuvat aikuisilla

Ortodontia

Rautaporras, Niina: Lastenreuma ja sen aiheuttamien purentaelinmuutosten kirurginen hoito
Seppälä, Laura: Downin oireyhtymän yhteys purennan kehitykseen ja anatomisiin poikkeavuuksiin suun alueella ja niiden hoitomahdollisuudet

Ortopedia

Levonen, Tiia: Polvilumpion instabiliteetin hoito
Mattila, Jaakko: Pään trauma- TT TYKS:n ensiavussa vuonna 2009
Palomäki, Antton: Distaalisten radiusmurtumien operatiivinen hoito; volaarinen levytys vs eksterni fiksaatio

Patologia

Aaltonen, Elina: Pim-2-onkoproteiini eturauhassyövässä
Birkman, Eva-Maria: Epidermaalisen kasvutekijäreseptorin merkitys kolorektaalisyövässä
Pavela, Miia-Maria: ErbB2-reseptorityrosiinikinaasin ilmentyminen ja ennusteellinen merkitys eturauhassyövässä

Protetiikka

Anttinen, Saara: Osteoblast Activation on Sol-Gel Derived Ti02 Surfaces (Luusolujen aktivaatio pinnoitetulla sooligeelimenetelmällä valmistetulla titaanidioksidipinnalla)
Rauhala, Henriika: Ohuet keraamiset laattarakenteet – mekaaniset ja optiset ominaisuudet

Psykiatria

Javanainen, Mervi: Psykiatrisen päiväsairaalahoidon tuloksellisuus
Toivonen, Jari: Sydän ja verisuonitautien riskitekijät, masennus ja elintavat

Purentafysiologia

Aaltonen, Marjut: LDI-tekniikka hammaslääketieteessä
Finnilä, Johannes: Purentavoimamittaukset hammaslääketieteessä

Silmätautioppi

Saari, Tom: Koululaisten lukukyvyn kehitys – tekstikoon ja silmänliikkeiden merkitys
Viitanen, Olli: Silmänpohjan ikärappeuma ja yli 80-vuotiaat ajokortinhaltijat

Sisätautioppi

Airismeri, Sari: Toteutuuko VSSHP:n hoitoreitit-ohjeistus erikoissairaanhoitoon ohjautumisessa verensokerin hoidon osalta tyypin 2 diabeetikoilla
Jokela, Tiia: Munuaisten vajaatoiminta ja sydänmerkkiaineet
Kallio, Taina: Värttinävaltimoreitin käyttöönoton vaikutus elektiivisen sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen kustannuksiin TYKS:ssa vuosina 2005-2008
Karlsson, Henry: Lihavuuden vaikutukset aivojen rakenteeseen MRI:llä tutkittuna
Koskinen, Eero: Fotopletysmografialla mitattu pulssiaallon nopeus hypertensiivisillä potilailla vertailukelpoinen perinteiseen doppler ultraääneen verrattaessa
Koskinen, Juha: Valtimokovettumataudin kehittyminen nuorilla aikuisilla
Peltola, Pirjo: Iäkkäiden akuutin myelooisen leukemian hoitotulokset TYKS:ssa 2000-2010
Tamminen, Asta: Värttinävaltimoreitin käyttöönotto sepelvaltimoiden pallolaajennustoimenpiteissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2005-2008
Tervo, Jerry: Pulssiaallon nopeuden ja 24h verenpainemittausten yhteys sekä statiinien ja verihiutaleisiin vaikuttavien antitromboottien vaikutus pulssiaallon nopeuteen suomalaisessa väestössä
Varho, Ville: Sepelvaltimoiden pallolaajennuksen jälkeinen restenoosi

Sosiaalihammaslääketiede

Järvenpää, Sampsa: Apteekeissa myytävien, karieksen hoidossa ja ehkäisyssä käytettyjen suunhoitotuotteiden vaikuttavat aineet
Kivelä, Johanna: Kartoitus turkulaisten 6.-luokkalaisten suunterveyttä koskevasta käyttäytymisestä, asenteista ja tiedoista
Marttinen, Aino: Probioottituotteiden vaikutus plakin hapontuottoon ja mikrobikoostumukseen

Suu- ja leukakirurgia

Halinen, Joni: Lasten ja nuorten hammasvammat Tampereella v. 2008-2010
Kaisti, Helena: Epätyypillinen hammassärky
Viitala, Maria: Alaleuan sagittaalinen ramusosteotomia ja leikkaukseen liittyvät hermovauriovahingot vuosina 1997-2008

Sydäntutkimuskeskus ja lastentautioppi

Vähämurto, Lauri: Itäperimän vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin STRIP-tutkimuksessa

Synnytys- ja naistentautioppi

Armfelt, Lotta: Miksi kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus lisääntyi TYKS-piirin alueella 45-vuotiailla ja nuoremmilla naisilla vuosina 1988-2009
Jaakola, Anna: Vulvodyniapotilaat TYKS:ssa vuosina 2006-2011
Johansson, Taru: Keinohedelmöitettyjen ja spontaanien kaksosten perinataalikomplikaatiot TYKS:ssä vuosina 2005-2009
Kuisma, Tuuli: Kohtuanomalioiden vaikutus raskauden kulkuun, 69 potilaan aineisto Turun yliopistollisesta keskussairaalasta
Lampio, Laura: Unenlaatu pre- ja postmenopausaalisilla naisilla: unipäiväkirjatutkimus työ- ja vapaapäivinä
Mäkinen, Marika: Geenien ilmestymisen tutkiminen munasarjasyövässä
Nieminen, Laura: Robottikirurgian käyttöönotto Turun yliopistollisen keskussairaalan naistenklinikassa
Pajula, Elina: Fysioterapian merkitys vulvodynian hoidossa
Pekkarinen, Laura: Kohdunrungon syövän leikkausta edeltävien tutkimusten paikkansapitävyys
Suominen, Inkeri: Inseminaatiohoidot TYKS:n lapsettomuushoitoyksikössä vuosina 2007-08

Syöpätaudit

Lahtela, Valtteri: Monisolunsalpaajahoidon hyöty levinneessä melanoomassa
Lampainen, Tuomas – Kotaluoto, Juha: Rintasyöpä alle 35-vuotiailla naisilla
Terveysliikunnan oppiaine
Kosola, Jussi: Valtimokovettumataudin kehittyminen nuorilla aikuisilla

Traumatologia

Mattila, Ville-Mikko: Thoracolumbaalisten burst-murtumien pitkä posteriorinen fiksaatio TYKS:ssä 2006-2008
Salmi, Marie: Reisiluun kaulan murtumien hoito sementittömällä puoliproteesilla TYKS:ssa 2007-2009

Yleislääketiede

Mustonen, Anssi: Psoriaasin aiheuttamat kustannukset yliopistosairaalalle
Seikkula, Teemu: Potilaan näkökulma statiinihoitoon primaaripreventiossa
Tervakangas, Hilla: Terveydenhoitajien näkemyksiä maahanmuuttajista äitiysneuvoloiden asiakkaina

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matematiikka

Erkkilä, Outi: Turnauksista
Harmaala, Eero: Ptolemaioksen lauseen yleistyksestä tasokäyrien tasaisuuden luonnehtimiseksi
Juntunen, Aino: Galleriaongelma
Korkeaniemi, Kauko: Lineaarisen derivaatan teoriaa ja sovelluksia differentiaaliyhtälöihin
Kuusisto, Joe: Tason inversiot
Lindberg, Mikko: Algebraa lukiolaisille
Rauramo, Eeva: Viivagraafit
Rosten, Mikko: Permutaatioalgoritmit
Räzm, Mirka: Potenssiinkorotusalgoritmit ja niiden vertailu RSA:ssa
Sarvamaa, Petri: Langtonin muurahainen
Sjövall,  Maija: Lukion matematiikkaa GeoGebralla
Suutari, Tuomas: Git-versiohallinnan matemaattiset perusteet
Toivonen, Harttu: Fraktaalikurssi

Sovellettu matematiikka

Järvinen, Aki: Matriisiapproksimaatiosta ja sen sovelluksista geneeettisten vuorovaikutusten ennustamiseen
Wilppu, Outi: Monitavoiteoptimointi

Tilastotiede

Ahonen, Ilmari: Algoritmiset luokittelumenetelmät syöpäsolurakenteiden tunnistamisessa
Kauko, Tommi: Hierarkkiset monivastemallit aivokuvantamisaineistoissa
Koivisto, Mari: Monipaikkaus toistomittausaineiston analysoinnissa
Laihonen, Matti: Akaiken informaatiokriteeri
Rastas, Kirsi: Dynaaminen regressiomalli Aurajoen vedenlaadun analysoinnissa
Stormi, Teija: Jäännös- ja vaikuttavuusdiagnostiikka lineaarisissa sekamalleissa
Sundell, Jesse: Elinaika-analyysi -menetelmät toistuvien tapahtumien tilanteessa

 

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
Julkaistu 19.4.2013 9:30 ,  Päivitetty 19.4.2013 10:49

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto