Uusi tutkimushanke nostaa aktiivisen kollegiuuden hyvinvoivan työyhteisön keskiöön

​Turun yliopiston tiedote 5.2.2018

‒ Ihminen on modernin työelämän keskiössä. Nykypäivän organisaatioiden onnistuminen riippuu ihmisosaajien hyvinvoinnista ja siitä, missä määrin he haluavat ja jaksavat tehdä töitä, kehittävät luovia ratkaisuja ja kukoistavat jatkuvan muutoksen keskellä. Tällöin arkinen työ ja yhdessä tekeminen ovat mitä keskeisimpiä työssä onnistumisen kannalta, sanoo hankkeen johtaja, professori Satu Teerikangas.

Kaksivuotinen Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -tutkimushanke tarkastelee aktiivisen kollegiuuden ilmenemistä ja sen vaikutuksia työyhteisöjen arkipäivän toimintaan.

‒ Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten eri organisaatiotasoilla ja rooleissa toimivat paikalliset työyhteisön jäsenet eli kollegat vaikuttavat työyhteisön menestymiseen ja hyvinvointiin. Meitä kiinnostavat erityisesti vuorovaikutuskäytännöt, asenteet ja tietoinen toimijuus. Tavoitteenamme on tunnistaa ja kehittää keinoja, jotka edistävät aktiivista kollegiuutta työyhteisöissä. Toimiva työyhteisö johtaa parempiin työsuorituksiin sekä myös tuloksellisempaan organisaatioon, Teerikangas sanoo.

Muutosagenttius ja jaettu johtaminen ovat hankkeen keskeisiä käsitteitä. 

‒ Jaetusta johtajuudesta on puhuttu pitkään. Silti johtajuuteen liittyvät työkäytänteet ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Näyttäisi siltä, että yksittäisen työntekijän vaikutusta työyhteisön onnistumiseen ei riittävästi arvosteta. Tavoitteenamme on selvittää tapoja ja muotoja, joilla jokainen työyhteisön jäsen voi toimia oman työyhteisönsä muutosagenttina ja aktiivisena kehittäjänä.

Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -tutkimushankkeessa tarkastellaan aktiivisen kollegiuuden ilmenemistä ja sen vaikutuksia työyhteisöjen arkipäivän toimintaan. Tavoitteena on myös kehittää aktiivisen kollegiuuden käsitettä. Hanke toteutetaan haastattelujen, havainnoinnin ja toimintatutkimuksen kautta viidessä kohdeorganisaatiossa. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaine. Työsuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle 150 000 euron rahoituksen vuosille 2018‒2019.

Tutkimusryhmä tarjoaa uutta näkemystä keskusteluun työelämästä

Hankkeen tutkimusagenda on muodostunut tutkimusryhmän jäsenten aikaisemman tutkimuksen, työkokemuksen, opetuskokemuksen ja kiinnostuksen pohjalta.

Hanketta johtaa professori Satu Teerikangas. Teerikangas on muutostutkija, jonka työ korostaa toimijuuden merkitystä. Teerikankaan tutkimusote on työelämälähtöinen: hänen tavoitteenaan on aineistolähtöisesti kehittää teoriaa, joka toimii käytännössä. Hän on tutkinut erityisesti organisaatioiden yhdistymistä yritysostojen aikana.

Hankkeen projektipäällikkö on KTT Arto Ryömä. Ryömä on johtajuustutkija, joka on kiinnostunut yksilöllisen ja jaetun johtajuuden dynamiikasta. Ryömä tunnistaa johtajuuden arkipäiväisiin käytäntöihin kytkeytyneenä sekä kulttuuristen tottumusten suuntaamana, ei pelkästään yksilön tietoisesti hallitsemana ja ohjaamana ilmiönä. Entisenä joukkueurheilijana Ryömä inspiroituu tutkimustyössään myös urheiluympäristön annista nykytyöelämään.

KTT Maarit Laiho on henkilöstöjohtamisen tutkija. Laiho on kiinnostunut henkilöstöjohtamisen tuloksellisuudesta asiantuntijatyössä, erityisesti esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvistä käytännöistä. Laiho on perehtynyt työnohjauksellisiin ja toiminnallisiin menetelmiin ja näkee ne potentiaalisina työyhteisöjen kehittämisen välineinä.  

KTT Suvi Satama on toimijuustutkija, joka on perehtynyt ammattien keholliseen puoleen arkipäivän toiminnan ja päätöksenteon taustalla. Menetelmällisesti Satama on kiinnostunut etnografiasta ja visuaalisten aineistojen hyödyntämisestä organisaatiotutkimuksessa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Satu Teerikangas, satu.teerikangas@utu.fi, p. 040 706 5985
Arto Ryömä, arto.ryoma@utu.fi, p. 050 417 3450
Maarit Laiho, maarit.laiho@utu.fi, p. 046 923 8107
Suvi Satama, suvi.satama@utu.fi, p. 045 650 8698

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.2.2018 12:45 ,  Päivitetty 5.2.2018 12:47

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto