Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteissa näkyvissä lievää laskua ‒ tulevaisuuden odotukset ovat positiivisia | Sjötransportmarknadens konjunkturläge visar tecken på en liten nedgång ‒ saldotalen som beskriver prognosen är dock positiva

​Turun yliopiston tiedote 14.12.2016

Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemasta Varustamobarometristä, joka kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä kerran vuodessa.

Vientikuljetusten osalta suhdanne näyttää viime vuoden tapaan elpymisen merkkejä ja tulevaisuuden odotukset ovat positiivisia. Myös tuontikuljetusten ennusteessa on nähtävissä nousua. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla ei juuri ole vähentynyt missään vaiheessa barometrin historian aikana. Toteutunut kausi ei ole poikkeus, vaan kilpailukenttä merikuljetusmarkkinoilla pysyy vastaajien mukaan edelleen kireänä.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat vastaajien mukaan edelleen laskeneet viime vuodesta ja ennusteen mukaan rahtihinnat joko pysyvät ennallaan tai nousevat jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuluneen kauden polttoaineen hintaa kuvaava saldoluku viittaa polttoaineen voimakkaan hinnan laskun pysähtymiseen. Vastaajat ovat suhteellisen yksimielisiä myös siitä, että polttoaineen hinnan uskotaan nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yksittäistä toimijaa kuvaavat tunnusluvut ovat yleisesti varustamoalaa kuvaavien tunnuslukujen tavoin suurilta osin laskusuuntaisia. Talouden yleinen epävarmuus sekä huono hintakehitys olivat edellisen vuoden tapaan merkittävimmät kasvun esteet. Viime vuoteen verrattuna suurin ero esiintyi työvoimakustannusten nousun kohdalla, jonka merkitys kasvun esteenä oli kasvanut huomattavasti.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 14. varustamobarometri julkistettiin 14. joulukuuta 2016 klo 10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä lokakuussa 2016. Kysely lähetettiin tänä vuonna viime vuoden tapaan suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille. Kriteerinä on, että varustamot kuljettavat rahtitavaraa ulkomaan liikenteessä.

Koko barometriraportti ja videojulkaisu ovat saatavissa osoitteissa:

www.shortsea.fi

mkk.utu.fi

Lisätietoja:
tutkimusasiantuntija Jenny Katila, p. 046 920 7831, jenny.katila@utu.fi.

***

Sjötransportmarknadens konjunkturläge visar tecken på en liten nedgång - saldotalen som beskriver prognosen är dock positiva

Enligt rederibarometern 2016 nyckeltalen som beskriver rederibranschen visar under den gångna perioden generellt sett fortsättningsvis en nedåtgående tendens. Situationen på den totala marknaden har enligt saldotalet försämrats. Saldotalet i prognosen visar att aktörerna tror att efterfrågan och sjötransportmarknaden kommer att förbättras under de tolv följande månaderna. Av aktörernas svar att döma har priserna på sjötransportfrakter sjunkit under den gångna perioden. Saldotalet för bränslepriset under den gångna perioden visar att det kraftiga prisfallet i fråga om bränsle under de föregående perioderna nu har avstannat.

Dessa uppgifter framgår av Rederibarometern som publiceras av Shortsea Promotion Center som fungerar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings‐ och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Barometern kartlägger vad rederibranschens högsta ledning anser om utvecklingen inom sjötransporterna och rederibranschen.

Konjunkturen för exporttransporter visar precis som förra året tecken på återhämtning, och som ett bevis på detta har saldotalet stigit. Tecken på återhämtning kan även skönjas i prognosen för importtransporter inom den finländska sjöfarten. Konkurrensen på sjötransportmarknaden har knappt minskat alls under något skede av barometerns historia. Den avslutade perioden är inget undantag, utan konkurrensen på sjötrans-portmarknaden är enligt enkätdeltagarna fortfarande hård.

Av aktörernas svar att döma har priserna på sjötransportfrakter sjunkit under den gångna perioden. Enligt prognosen kommer fraktpriserna antingen att ligga kvar på samma nivå eller stiga en aning under de tolv följande månaderna. Saldotalet för bränslepriset under den gångna perioden visar att det kraftiga prisfallet i fråga om bränsle under de föregående perioderna nu har avstannat. Enkätdeltagarna var även relativt eniga om att bränslepriset tros stiga under de följande tolv månaderna.

Nyckeltalen som beskriver de enskilda aktörerna visar till största delen på en nedgång, precis som nyckeltalen som beskriver rederibranschen i allmänhet. Den allmänna osäkerheten i ekonomin och den dåliga prisutvecklingen är precis som i fjol de största hindren för tillväxt inom branschen. Den största skillnaden jämfört med fjolåret före-kom i fråga om arbetskraftskostnaderna, vars betydelse som utvecklingshinder hade ökat avsevärt.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlands fjortonde rederibarometer publicerades den 14 december 2016 kl. 10.00. Barometern kartlägger vad rederibranschens högsta ledning anser om utvecklingen inom sjötransporterna och rederibranschen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i oktober 2016. Årets enkät sändes för första gången både till inhemska rederier och till de utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Kriteriet är att rederierna transporterar fraktgods i utrikes trafik.

Hela barometerrapporten finns tillgänglig på adresser:

www.shortsea.fi

mkk.utu.fi

Kontaktuppgifter:
Jenny Katila, GSM 046 920 7831, e-post: jenny.katila@utu.fi 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.12.2016 9:40 ,  Päivitetty 14.12.2016 10:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto