Nuorten elämykset ovat tietoa, tunteita ja tekemistä (Väitös 8.3.2013, VTL Katariina Löfblom)
Turun yliopiston tiedote 1.3.2013

Nuorten elämykset ovat tietoa, tunteita ja tekemistäNuorille merkittävimpiä elämyksen kokemuksia tuottavat omat harrastukset ja niissä onnistuminen, seurustelu- ja ystävyyssuhteet sekä matkailu. Nuori haluaa muistaa elämykselliset hetket ja kertoa niistä muille.

VTL Katariina Löfblom on selvittänyt sosiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan nuorten kokemien elämysten merkityksiä. Nuorten elämykset kertovat heidän elämäänsä liittyvistä arvokkaista hetkistä, läheisistä vuorovaikutussuhteista, hyväksytyksi tulemisesta ja omaan tulevaisuuteen liittyvistä unelmista. Nuorten elämyksinä muistamat hetket liittyvät konkreettisella tavalla heidän elämäänsä. Elämykset ovat samanaikaisesti tietoa, tunteita ja tekemistä.

Keskeisiä elämyksen kokemista tuottavia asioita ovat nuorten omat harrastukset ja niiden yhteydessä koetut onnistumiset, seurustelu- ja ystävyyssuhteet sekä matkailu. Nuorten kertomuksissa painottuvat heidän omaan elämänvaiheeseensa liittyvät asiat.

Löfblomin keräämässä aineistossa elämyksen käsitteellä pääasiassa viitattiin upeaan myönteiseen kokemukseen, mutta nuoret pitivät elämyksinä myös pienemmiksi ajattelemiaan ja arkielämään sijoittuvia onnen pilkahduksia. Nuorten mukaan parhaat elämykset syntyvät yllättäen.

Elämyksiä on kuitenkin monenlaisia ja yksittäisen elämyksen kriteerit vaihtelivat kokijakohtaisesti. Elämyksillä on tiedollista, symbolista ja kasvattavaa merkitystä, joka ei ole suoraan yhteydessä välittömästi koettuun tunnetilaan. Elämyksinä saatettiin muistaa myös haasteellisia elämäntilanteita.

Harrastukset tärkeitä identiteetinrakentajia

Nuorten on aiemmin esitetty etsivän elämyksiä muun muassa erilaisista viihdeteollisuuden tuotteista, hedonistisesta kuluttamisesta ja päihteiden käytöstä. Tällaisista asioista nuoret kuitenkin itse kertovat harvoin koettuina elämyksinään.

Nuorten on myös todettu olevan muita ikäryhmiä elämyshakuisempia, mikä ilmenee halukkuutena osallistua toimintaan, joka sisältää erilaisia riskejä. Nuorten elämyshakuisuutta on paljon tarkastelu erilaisen riskikäyttäytymisen yhteydessä.

Löfblomin tutkimuksessa on nuorten ongelmiin keskittyvän tutkimusperinteen sijaan haluttu tuoda esille asioita, joita nuoret itse pitävät omassa elämänvaiheessaan merkityksellisinä ja myönteisiä kokemuksia tuottavina asioina.

- Myönteiset elämykset vahvistavat nuoren käsitystä itsestään. Nuoret haluavat kokea uusia asioita ja oppia omien kokemusten kautta.

Tutkimus vahvistaa aiempia käsityksiä siitä, että nuorten harrastukset tuottavat moninaisia resursseja identiteetin rakentumiselle. Harrastukset ja muu järjestetty toiminta mahdollistavat yksilöistä lähtevien suhteiden muodostumisen, asioiden kokeilemisen turvallisessa ympäristössä ja kokemusten jakamisen. Ne tuottavat nuorelle kokemuksia osallisuudesta.

- Tässä suhteessa nuoret ovat keskenään hyvin erilaisessa asemassa, tutkija huomauttaa.

Kokemuksista kertominen rakentaa suhdetta itseen

- Elämyksinä muistetut kokemukset rakentavat yksilön käsitystä hänestä itsestään. Ne ovat minäidentiteettiä muovaavia kokemuksia ja minätarinan osia.

Vaikka elämysten kokeminen tapahtuu yksilöllisesti, kietoutuu niiden tulkintaan yhteisöllisesti omaksuttuja arvostuksia ja nuorten elämänvaihetta määrittäviä odotuksia.

- Merkitykset rakentuvat yhteisön luomien tulkinnallisten kehysten rajaamana sekä myös kuulijakunnan mukaan.

***

Perjantaina 8. maaliskuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Publicum, Pub3-auditorio, Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi valtiotieteiden lisensiaatti Katariina Löfblomin väitöskirja "Nuorten kokemien elämysten yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset". Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Ruonavaara.

VTL Katariina Löfblom toimii tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Väitös kuuluu sosiologian alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: puhelin 02 333 5384, s-posti katlof(a)utu.fi

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: http://www.doria.fi/handle/10024/88070