Tutkimus luokkahuonevuorovaikutuksen ja kuusivuotiaiden lukukäsitteen osaamisen yhteydestä (Väitös 1.3.2013, KL Teija Holst)
Turun yliopiston tiedote 22.2.2013

Tutkimus luokkahuonevuorovaikutuksen ja kuusivuotiaiden lukukäsitteen osaamisen yhteydestäVäitöstutkimuksen mukaan englantilainen opettajalähtöinen ja ruotsalainen oppilaslähtöinen luokkahuonevuorovaikutus ei näyttäisi tuottavan niin hyviä tuloksia kuusivuotiaiden matematiikan opetuksessa kuin suomalainen, monipuolinen jaettu vuorovaikutus.

KL Teija Holstin väitöstutkimuksessa verrattiin kuusivuotiaiden viikon matematiikan tuntien opetus–oppimis-vuorovaikutusta ja varhaisen lukukäsitteen osaamista Suomessa, Englannissa ja Ruotsissa. Lukukäsitteellä tarkoitetaan muun muassa lukujen vertailua ja luokittelua, lukusanojen käyttämistä sekä tuloksen laskemista. Holst havaitsi eroja luokkahuonevuorovaikutuksessa ja lukukäsitteen osaamistason testituloksissa.

Suomalainen, monipuolinen ja muita näytteitä enemmän jaettua vuorovaikutusta edustava oppimisympäristö havaittiin olevan yhteydessä keskiarvoa korkeampaan lukukäsitteen osaamistasoon. Jaettu vuorovaikutus painottaa sosiaalisen oppimisympäristön tärkeyttä ja oppimista vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tässä määriteltynä sekä osaavamman opettajan ohjaukseksi että 2–3 oppijan pienryhmässä keskusteluksi oppijan lähikehityksen vyöhykkeellä.

Korostetun opettajalähtöinen englantilainen oppimisympäristö oli yhteydessä keskimääräiseen lukukäsitteen osaamistasoon. Oppijalähtöisempi ruotsalainen oppimisympäristö oli yhteydessä keskimääräisistä alempaan lukukäsitteen osaamistasoon. Lukukäsitteen osaamistason hyvät testitulokset näyttäisivät olevan yhteydessä vastaaviin matematiikan opetussuunnitelmatavoitteisiin.

Kuusivuotiaiden matematiikan tuntien kaikesta videoidusta opetus–oppimis-vuorovaikutuksesta lähes puolet (44 %) oli opettajalähtöistä, kolmasosa (32,5 %) oppijalähtöistä, vajaa viidesosa (17,2 %) oli jaettua vuorovaikutusta ja loppu on muuta kuin matematiikkaa. Tarkasteltaessa matematiikan opetusta tunneilla käydyn keskustelun episodeina havaittiin, että kaikista viikon matematiikkaepisodeista yli puolet oli opettajalähtöisiä ja kolmannes oli opettajalähtöisen ja jaetun vuorovaikutuksen yhdistelmää.

Kuusivuotiaat olivat tutkimusaineiston keruun aikaan (vuosina 2002–2003) joko suomalaisissa päiväkodeissa esiopetuksessa, ruotsalaisessa esiopetusluokassa, suomalaisen perusopetuksen ensimmäisellä luokalla tai englantilaisessa koulussa toisen luokan oppilaita. Kuusivuotiaiden koulutusta on kehitetty tämän vertailevan tapaustutkimuksen jälkeen kaikissa tutkimuskohteissa.

***

Perjantaina 1. maaliskuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Educarium, Edu1-auditorio, Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi kasvatustieteen lisensiaatti Teija Kristiina Holstin väitöskirja ”Vertaileva tapaustutkimus kuusivuotiaiden opetus–oppimis-vuorovaikutuksesta, matematiikkaepisodeista ja lukukäsitteen osaamisesta”. Virallisena vastaväittäjänä toimii PhD, Principal Lecturer Leena Roberts on Middlesexin yliopistosta Lontoosta ja kustoksena akatemiaprofessori Erno Lehtinen.

KL Teija Holst on syntynyt 1957 Turussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1976 Pansion yhteiskoulusta. Hän on valmistunut lastentarhanopettajaksi 1979 Jyväskylän lastentarhanopettajaopistosta ja kasvatustieteen maisteriksi 1984 Turun yliopistosta. Holst toimii kasvatustieteen yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten:
puhelin 02 333 8804 tai 040 511 4231, s-posti teija.holst[at]utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/holst_teija.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop

https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/87970