Turun yliopiston tiedote 24.8.2006

Perjantaina 1. syyskuuta 2006 kello 12 esitetään Turun yliopistossa Educariumin luentosalissa 1 (Assistentinkatu 5) julkisesti tarkastettavaksi kasvatust. maist. Aino Inkeri Mattisen väitöskirja "Huomio lukumääriin. Tutkimus 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tukemisesta päiväkodissa". Virallisena vastaväittäjänä toimii prof. Helena Rasku-Puttonen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena prof. Erno Lehtinen.KM Aino Mattinen on syntynyt 1953 Teuvalla ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1973 Teuvan lukiosta. Hän on valmistunut lastentarhanopettajaksi 1975 Joensuun korkeakoulusta ja kasvatustieteiden maisteriksi 1998 Turun yliopistosta. Hän toimii varhaiskasvatuksen lehtorina Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: matkapuhelin 040 770 9157, s-posti amattine@abo.fi

Väittelijän kuva löytyy osoitteesta: http://www.utu.fi/vaittelijat/mattinen_aino.jpg

Ohessa seloste väitösaiheesta.

Ann. Univ. Turkuensis C 247
ISBN 951-29-3117-6
Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston kirjakauppa, tykk@utu.fi, p. (02) 333 6661 tai
Turun yliopiston kirjasto http://kirjasto.utu.fi/julkaisupalvelut/, julkmyynti@utu.fi, p. (02) 333 6170


_ _ _ _ _


Lihapullat ja varpaat matemaattisina oppimisympäristöinä

KM Aino Mattisen väitöstutkimuksessa todettiin, että perusta lapsen matemaattisille taidoille luodaan jo päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Päiväkotien henkilökunta voi vaikuttaa lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ohjaamalla kolmivuotiaita kiinnittämään huomiota ympäristössä esiintyvien pienten esinejoukkojen ja tapahtumien tarkkoihin lukumääriin ohjattujen leikkien ja erilaisten arkipäivän tilanteiden yhteydessä.

Mattisen tutkimuksessa kävi ilmi, että päiväkodin aikuisten ja lasten yhteinen lukumäärien havainnointi synnytti lapsissa taipumuksen kiinnittää spontaanisti huomiota ympäristössä esiintyviin lukumääriin. Lapset alkoivat itsenäisessä toiminnassaan kiinnittää huomiota esimerkiksi legorakentelun yhteydessä tarvittavien legojen lukumäärään tai he saattoivat verrata omalla lautasella olevien lihapullien lukumäärää vierustoverin lautasella olevien lihapullien lukumäärään. Tekemällä havaintoja ympäristössä esiintyvistä lukumääristä lapset samalla vahvistivat lukumääriin ja lukuihin liittyviä tietojaan ja taitojaan.

Lasten osoittama kiinnostus lukumääriä kohtaan synnytti sekä päiväkodissa että kotona lasten ja aikuisten välille aikaisempaa monimuotoisemman lukumääriin kohdistuvan vuorovaikutuksen, joka puolestaan johti lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen. Onnistuneiksi lapsen ja aikuisen yhteisen lukumäärien havainnoinnin oppimisympäristöiksi osoittautuivat esimerkiksi lasten sormet ja varpaat.

Iloista oppimista

Kolmivuotiaiden lasten taipumuksessa kiinnittää huomiota lukumääriin samoin kuin heidän matemaattisissa taidoissaan on yksilöllisiä eroja, joiden huomioiminen asettaa melkoisia haasteita päiväkotien henkilökunnalle. Tutkimus toteutettiin ns. interventiotutkimuksena, johon osallistui 34 kolmivuotiasta lasta seitsemästä päiväkodista. Kolmen päiväkodin lapset muodostivat koeryhmän ja neljän päiväkodin lapset kontrolliryhmän.

Sekä koeryhmän että kontrolliryhmän lasten spontaania huomion kiinnittämistä lukumääriin ja matemaattisten tietojen ja taitojen tasoa mitattiin kolmena ajankohtana: ennen interventiota, välittömästi intervention jälkeen ja puoli vuotta intervention aloittamisen jälkeen.

Sekä päiväkotien aikuiset että lapset innostuivat uudesta yhteisestä kiinnostuksen kohteesta. Lasten ja aikuisten yhteinen lukumäärien havainnointi koettiin hauskana ja iloisena yhdessäolona, jonka kuluessa kaikki voivat iloita lasten matemaattisista oivalluksista.

Väitös osa laajempaa tutkimusprojektia

Mattisen väitös on osa laajempaa Turun yliopistossa toteutettua tutkimusprojektia, jonka muina jäseninä ovat olleet professori Erno Lehtinen sekä viime vuonna lasten matemaattisista valmiuksista väitellyt tohtori Minna Hannula.

Mattisen väitös vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan lasten spontaani lukumäärien havainnointitaipumus on yhteydessä matemaattisten taitojen kehittymiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää päiväkotien varhaiskasvatuksessa ja niillä on merkitystä myös lasten matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisessä.

Tutkimus tuo myös tietoa siitä, miten lasten lukumäärien havainnointitaipumusta voidaan tukea ja vahvistaa. Saadut tulokset auttavat kehittämään lukumäärien havaitsemiseen ja matemaattisten taitojen tukemiseen ohjaavia toimintamalleja ja interventiomenetelmiä edelleen.