Hakukelpoisuus yhteishaussa

Korkeakoulujen yhteishaussa oleviin Turun yliopiston kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtaviin hakukohteisiin sekä lastentarhanopettajan koulutuksen hakukohteeseen voi hakea, mikäli hakijalla on korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan voi lisäksi hakea opinto-oikeutta ns. erivapaudella. Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakija ei ole hakukelpoinen sellaiseen hakukohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

Pohjakoulutus

Hakijalla tulee olla suoritettuna tai hänen tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • Ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)

Hakijan suomen kielen taidon todentaminen

Seuraavien hakijoiden tulee osoittaa suomen kielen taito hakuvaiheessa:

 • hakijan korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu ulkomailla tai
 • hakijan korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu Suomessa muulla kuin suomen kielellä (ei koske lääketieteelliseen tiedekuntaan hakevia)

Kielitaito on osoitettava seuraavalla tavalla:

 • lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteissa, kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen hakukohteissa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa silloin kun valinta tapahtuu todistuksen perusteella, on kielitaito osoitettava jollakin alla luetelluista tavoista,
 • muissa hakukohteissa kielitaito osoitetaan suomen kielellä tehtävällä valintakokeella

Suomen kielen taidon osoittaminen haettaessa lääketieteelliseen tiedekuntaan ja kasvatustieteiden tiedekuntaan

Asianmukainen todistus tulee toimittaa yliopistoon hakemuksen liitteenä.

1. Kielitutkinto tai –koe

a)      Kielitutkinto tai –koe haettaessa lääketieteelisen tiedekunnan lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen tai matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan todistusvalinnalla:

 •  Yleisen kielitutkinnon kaikki osa-alueet taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko).
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

b)      Kielitutkinto tai –koe haettaessa kasvatustieteiden tiedekuntaan lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan koulutuksiin:

 • Yleisen kielitutkinnon kaksi osakoetta vähintään taitotasolla 5 ja kaksi osakoetta taitotasolla 6 (6-portainen taitotasoasteikko).
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotasolla erinomainen.

Lisätietoa kielitutkinnoista

2. Koulusivistys

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Hyväksytty arvosana suomen kielessä A-kielenä osana IB-tutkintoa, L1-kielenä osana EB-tutkintoa tai osana Reifeprüfung-tutkintoa.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä joko pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur.

4. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.

Pakolaisstatuksella hakevat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, yliopisto voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto