Ei-lääketieteellisten tutkimusten ennakkoarviointi
Myös muilla kuin lääketieteellisillä tutkimuksilla voi olla vaikutusta tutkittavien hyvinvointiin: tutkimukseen osallistuminen saattaa joskus vahingoittaa tutkimuskohdetta joko fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti.
 
Ensisijaisesti tutkija on vastuussa siitä, että tutkimus tehdään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja että siinä kunnioitetaan tutkittavien ihmisarvoa ja oikeuksia.
Tutkijan on ennen tutkimuksen aloittamista arvioitava, voiko tutkimus mahdollisesti vahingoittaa tutkittavia ja millaiset ovat tutkimuksen riskit verrattuina sen hyötyihin.
 
Hänen on myös varmistettava, että tutkittavat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti, antavat siihen tietoon perustuvan suostumuksensa asianmukaisella tavalla (useimmiten kirjallisena) sekä ovat riittävän informoituja tutkimuksen kulusta.
 
Mikäli tutkija ei voi perustellusti esittää, että tutkimuksesta ei voi aiheutua vahinkoa tutkittavalle, on hänen otettava yhteyttä eettiseen toimikuntaan lausuntopyyntölomakkeella.

Toimikunta arvioi tutkimusta tutkimussuunnitelman ja lausuntopyynnön muiden liitteiden perusteella ja antaa puoltavan lausunnon tutkimuksen aloittamisesta, jos tutkimus vaikuttaa eettisesti hyväksyttävältä.

Toimikunta voi myös antaa ehdotuksensa, miten tutkimuksessa voisi käyttää vähemmän vahingoittavia menetelmiä tai miten vahingon aiheutumisen riskiä saisi pienennettyä. Toimikunta ei anna varsinaista lupaa tutkimukselle, vaan tutkimuksen aloittamista ja suorittamista koskeva päätöksenteko noudattaa tiedeyhteisön vakiintuneita käytäntöjä.

Eettisen toimikunnan ei-puoltava lausunto ei siis ole kielto tutkimuksen suorittamiselle, mutta se on tiedeyhteisön antama signaali tutkijalle.

Toimikunta ja yliopistojen johto odottavat, että tutkijat ja tutkimusta harjoittavien toimintayksiköiden johto ottavat eettisen toimikunnan lausunnon huomioon ja perustelevat päätöksensä tutkimuksen aloittamisesta. Toimikunnan työn ensisijaisena tarkoituksena on turvata tieteen vapaus eettisesti kestävien rajojen sisällä.

Mikäli tutkija tarvitsee eettisen toimikunnan lausunnon julkaisusarjan tai rahoittajan vaatimuksesta, voi hän pyytää sellaista lausuntopyyntölomakkeella siitä huolimatta, että tutkimushanketta ei asetettujen kriteerien perusteella olisi tarpeen Suomessa ennakkoarvioida.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto