Millaiseen tutkimukseen pitää hakea lausuntoa?

Tutkimuksesta vastaavan henkilön on haettava eettisen toimikunnan ennakkoarviota:

  • Jos tutkimuksen tarkoituksena on vaikuttaa tutkittavaan fyysisesti, henkisesti tai sosiaalisesti, ja tästä voi aiheutua hänelle vahinkoa tai haittaa.
  • Jos tutkittavalle voi aiheutua tutkimuksen suorittamisesta sivuvaikutuksena fyysistä, henkistä tai sosiaalista vahinkoa.

Kaikista ihmiseen kohdistuvista ei-lääketieteellisistä tutkimuksista on tehtävä eettinen ennakkoarviointi, jos tutkimukseen osallistuminen saattaa aiheuttaa tutkittaville joko suoraa tai välillistä vahinkoa.

Vahingolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkittavalle (joka voi olla myös ryhmä, organisaatio tai muu oikeushenkilö) aiheutuvaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista haittaa, joka on vastoin tutkittavan etua ja joka samalla rikkoo hänen oikeuksiaan.

Esimerkkinä tällaisesta vahingosta voisi olla fyysisen tai psyykkisen vamman aiheutuminen, sosiaalisten suhteiden kariutuminen tai opiskelun ja työnsaannin vaikeutuminen. Myös tietosuojan vaarantuminen voi vahingoittaa tutkittavia monin tavoin.

Tutkimusalat

Tutkimusaloja, joita eettinen ennakkoarviointi varsinkin koskee, ovat hoitotiede, liikuntatiede, psykologia ja sosiaalityö, mutta arvioinnin piiriin otetaan myös sellaiset humanistiset, yhteiskuntatieteelliset, kauppatieteelliset, kasvatustieteelliset, oikeustieteelliset ja luonnontieteelliset tutkimukset, joiden menetelmät koskettavat jossain vaiheessa ihmisiä ja jotka mahdollisesti aiheuttavat vahinkoa edellä kuvatulla tavalla.

Ihmiseen kohdistuvat luonnontieteelliset tutkimukset ovat usein lääketieteellisiä (ks. tutkimuslain määritelmä lääketieteellisestä tutkimuksesta) ja kuuluvat sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arvioitavaksi, mutta esimerkiksi ravitsemustieteessä voidaan tehdä tutkimuksia, jotka eivät kuulu lääketieteellisten tutkimusten ennakkoarvioinnin piiriin.

Epäselvissä tapauksissa tutkija voi kysyä Turun kliinisen tutkimuskeskuksen neuvontapalvelusta (turkucrc@tyks.fi) opastusta sen ratkaisemiseksi, kuuluuko tutkimus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan toimialaan vai ei.

Tutkimuksen taso

Eettinen ennakkoarviointi on tehtävä väitöskirjatutkimuksista ja muista tieteellisistä tutkimuksista, jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit. Perustutkinnon opinnäytetöistä (esim. kandidaatintutkielmat ja pro gradu -tutkielmat) ei yleensä tarvitse tehdä eettistä ennakkoarviointia, ellei työn ohjaaja katso sitä aiheelliseksi.

Tutkimusalalla (esim. hoitotiede) voi olla tästä poikkeavia käytäntöjä, jotka ovat sinällään riittäviä. Opinnäytetyön ohjaaja vastaa siitä, että perustutkinnon opinnäytteenä tehtävä tutkimustyö täyttää hyvän tieteellisen käytännön eettiset vaatimukset.​

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto