Laadunhallinta yliopistossamme

laadunhallinta-varilla.jpg

Mikä on Turun yliopiston laadunhallinnan tavoite?

Miten laatua hallitaan?
Mistä löydän tietoa Turun yliopiston laadunhallinnasta?
Kuka vastaa Turun yliopiston laadunhallinnasta?
Miten Turun yliopiston toimintaa ja laadunhallintaa arvioidaan?

Mikä on Turun yliopiston laadunhallinnan tavoite?

  • tukea ja varmistaa yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja vision toteutumista
  • ohjata toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- ja arviointitiedon varassa
  • kehittää yliopiston toimintaprosessien laatua ja vapauttaa akateemisen henkilöstön työaikaa perustehtäviin
  • tehdä yliopiston toiminnan keskeiset periaatteet ja korkea laatu näkyväksi

Miten laatua hallitaan?

Laadunhallinnan keskeiset osa-alueet ovat

  • toiminnan suunnittelu
  • toiminta ja sen jatkuva seuranta
  • tulosten seuranta, palautteen keruu ja toiminnan raportointi
  • kehittäminen palautteen ja tulosten analysoinnin perusteella

Näitä menettelytapoja noudatetaan kaikkialla yliopistossa niin koulutuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa kuin hallinto- ja tukipalveluissakin.

Suunnittelun keskeinen väline on toiminnanohjausjärjestelmä. Tarkempia ohjeita ja linjauksia annetaan eri tehtäväkokonaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen kuten esimerkiksi opetussuunnitelman laatimiseen, tutkimusrahoituksen hakemiseen, alumnisuhteiden hoitamiseen tai rekrytointeihin ja työsopimusten laatimiseen.

Suunnittelua seuraa toteutusvaihe. Toimintaa seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa seurantatietojen perusteella tehdään korjauksia ja parannuksia toimintaan.
 
Tietoa toiminnan onnistumisesta saadaan raportoinnin, tulosten seurannan ja palautteiden kautta. Turun yliopistossa on käytössä useita tapoja kerätä palautetta.
>>Palautejärjestelmät
>> Sijoittumistiedot
 
Toiminnan tulokset, saadut palautteet ja raportointiaineisto analysoidaan ja sen perusteella toimintaa kehitetään yhä paremmaksi. Tämä vaihe linkittyy vahvasti uuden toiminnan suunnitteluun, jolloin keskiössä on jälleen toiminnanohjausjärjestelmä.

Mistä löydän tietoa Turun yliopiston laadunhallinnasta?

Yliopiston laadunhallinnan kannalta keskeisimmän dokumentaation muodostavat

Laadukas toiminta syntyy jokaisen yliopistolaisen asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta.
 
Laadunhallinnan kokonaisuudesta vastaa vararehtori Riitta Pyykkö.
 
Laadunhallinta on Turun yliopistossa sulautettu osaksi kaikkea toimintaa ja laadunhallinnassa noudatetaan samaa vastuunjakorakennetta kuin muussakin toiminnassa. Laatutyön organisointi on tiedekunnissa dekaanin, laitoksissa laitoksen johtajan sekä yliopiston yhteisissä palveluissa kunkin yksikön johtajan vastuulla.
 
Yliopiston laatupäällikön tehtävää hoitaa erityisasiantuntija  Kari Seppälä. Rooliin kuuluu mm. laadunhallintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja kehittäminen sekä laatutyön tuottaman tiedon ja tulosten raportointi. Kehittämisasiantuntija Ilona Tuominen vastaa osaltaan laatutyön tuesta (mm. yliopiston laatukäsikirja ja yhteistyö viestintäyksikön kanssa laadunhallintaan liittyvässä viestinnässä).
 
Laatutyön ohjausryhmän tehtävänä on seurata yliopiston laatutyön toteutumista ja tehdä ehdotuksia laatutoiminnan kehittämistä koskevista ohjeista ja suosituksista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Riitta Pyykkö, valmistelijana erityisasiantuntija Kari Seppälä ja sihteerinä kehittämisasiantuntija Ilona Tuominen.
 
Lisätietoja Turun yliopiston laatutyöstä voi tiedustella erityisasiantuntija Kari Seppälältä, 029 4502734, 040 5109305, karise@utu.fi, kehittämisasiantuntija Ilona Tuomiselta, 029 4503858, 050 4063375, ilmitu@utu.fi sekä vararehtori Riitta Pyyköltä 02-333 6497, sähköposti rpyykko@utu.fi.

Mikäli olet kiinnostunut tietyn tiedekunnan, laitoksen tai yksikön laadunhallinnasta, löydät yhteyshenkilön kyseisen yksikön laatusivuilta. Linkit sivuille löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Miten Turun yliopiston toimintaa ja laadunhallintaa arvioidaan?

Turun yliopistosta tehtävät arvioinnit kohdistuvat sekä toimintaan ja tuloksiin että laadunhallintaan. Vuosina 2015–2016 toteutetaan tutkimuksen kokonaisarviointi. Tämän lisäksi yliopistomme on osallistunut lukuisiin koulutuksen ja tutkimuksen arviointeihin ja erilaisiin temaattisiin kyselyihin.
 
Auditoinneissa tarkasteltavana on laadunhallinta. Vuonna 2010 yhdistyneet Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun auditoitiin kumpikin vuonna 2008. Turun yliopisto sai auditointihyväksynnän vuonna 2008, Turun kauppakorkeakoulu 2009. Molemmissa yliopistoissa kansalliset auditoinnit toteutti Korkeakoulujen auditointineuvosto. Auditoinnit ovat voimassa viisi vuotta.
>> Auditoinnit

Kansainvälinen ryhmä auditoi Turun yliopiston laatujärjestelmä vuonna 2017. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen korkeakoulujaosto hyväksyi

Kansainvälisen auditoinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Siinä arvioidaan, onko korkeakoulun laatujärjestelmä tarkoituksenmukainen sekä toimiva ja täyttääkö se sovitut kriteerit. Tarkastelun kohteena ovat menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.
 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen korkeakoulujaosto on myöntänyt  Turun yliopiostolle laatuleiman, joka on voimassa 16.6.2023 saakka.
>> European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
​​​​
Asiasana: laatu;
Tagit: laatu;laatukulttuuri;laatutyö;laadunhallinta;

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto