Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Projektikoordinaattorin (55,2%) määräaikainen tehtävä/ Tidsbunden anställning som projektkoordinator (på 55,2%)

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Projektikoordinaattorin (55,2%) määräaikainen tehtävä/ Tidsbunden anställning som projektkoordinator (på 55,2%)

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014 - 28.2.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella kulttuurihistorian oppiaineessa on haettavana projektikoordinaattorin (55,2 %) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.9.2014–28.2.2015 ( Tehtävä todennäköisesti jatkuu heinäkuun 2015 loppuun asti projektirahoituksen varmistuessa)

Aboagora on vuosittainen symposiumi, joka edistää tieteiden ja taiteiden välistä vuoropuhelua. Aboagora on Turun musiikkijuhlien, Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen, Åbo Akademin uskonnontieteen laitoksen ja Donner-instituutin yhteishanke. Vuonna 2014 Aboagora järjestetään 12.–14.8.2014 ja vuoden 2015 symposiumi on nyt suunnitteluvaiheessa.

Projektikoordinaattorin työtehtäviin kuuluu sekä Aboagora-symposiumin että Falling Walls Lab Turku -tutkijakilpailun koordinointi, rahoitushakemusten tekeminen (säätiöt) ja EU-rahoitushakemuksen loppuunsaattaminen sekä muut projektitoteutukseen liittyvät tehtävät (kilpailutukset, neuvottelut, sidosryhmä- ja yhteistyökumppaniviestintä ja budjettiseuranta).

Projektikoordinaattorin tehtävää hakevalta edellytetään korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Hakijalla tulee olla humanistisen alan yliopistotason opintoja. Lisäksi edellytetään erinomaisia kommunikaatiotaitoja, organisaatiokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä budjettiseurannan kokemusta. Ansioiksi luetaan atk-taidot, www-julkaisemisen osaaminen, kulttuurialan tuntemus ja kokemus tapahtumien järjestelytehtävistä. Työ tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tason 4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1797,14 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

-----

Åbo universitets Institutionen för konst, kultur och historia samt kulturhistorieämne utlyser tidsbestämd och deltid projektkoordinator (55,2%) med början den 1.9.2014–28.2.2015 (med möjlighet till 6 månaders förlängning om finansiering säkras)

Aboagora är ett årligt återkommande symposium som främjar dialogen mellan konst och vetenskap. Aboagora förverkligas som ett samarbete mellan Åbo musikfestspel, Turun yliopisto, Åbo Akademi och Donnerska institutet. År 2014 arrangeras Aboagora den 12.-14.8 och planeringen av symposiet för år 2015 har inletts.

Till projektkoordinatorns uppgifter hör koordinering av symposiet Aboagaora och tävlingen Falling Walls Lab Turku, ansökningar om finansiering (till bl.a. olika stiftelser) och slutförande av EU-ansökan. Härtill kommer övriga uppgifter i anslutning till projektens förverkligande (så som förhandlingar och kommunikation med samarbetspartners och intressegrupper, samt inbegäran av offerter och budgetuppföljning).

Av sökanden förutsätts utomordentlig kommunikationsförmåga, organisationsförmåga, förmåga till självständigt arbete och erfarenhet av budgetuppföljning. Sökanden bör ha avlagt universitetsstudier inom det humanistiska området. Som övriga meriter räknas ADB-kunskaper, hantering av www-publicering, kännedom om kultursektorn och erfarenhet av evenemangsarrangemang. Arbetet utförs på finska, svenska och engelska.

Lönen följer kravnivå 4 enligt kravnivåramen för övrig personal vid universiteten. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel 46,3 % av kravnivå 4 lönen för övrig personal vid universiteten.

 

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

professori/ professor Hannu Salmi, puh./tel. 02 333 5220,
sähköposti/ e-post:hannu.salmi@utu.fiHaku päättyy / The application period ends on

18.6.2014 15:45

Muuta / Other things

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Turun yliopiston humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO viimeistään keskiviikkona 18.6.2014 kello 15.45. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: hkt-kanslia@lists.utu.fi

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---

En fritt formulerad ansökan och CV ställs till Åbo universitetets humanistiska fakultet och vidarebefordras till Institutionen för konst, kultur och historias kansli senast onsdag den 18.6.2014. Ansökan kan skickas i pappersform eller via e-post: hkt-kanslia@lists.utu.fi .

 

Ansökningsdokumenter återsänds inte.

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanslia (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO)

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: hkt-kanslia@lists.utu.fi

---

Institutionen för konst, kultur och historia (Sirkkala, Brunnsgatan 12, 20014 Åbo Universitet) Ansökan kan skickas i pappersform eller via e-post: hkt-kanslia@lists.utu.fi.


Liitteet

Versio: 1.0
Tiina Nyberg loi tämän 6.6.2014 10:43
Viimeisin muokkaaja: Tiina Nyberg 6.6.2014 10:43

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto