Valta, valinnat ja ne toiset: näkökulmia toimijuuteen

Mari Aro
Jyväskylän yliopisto
mari.aro _arvaa_ jyu.fi

Bahtinilaisittain katsottuna kielen oppimisessa on kyse toisten sanojen haltuunotosta ja niiden kierrättämisestä. Kierrättäminen ei voi olla puhdasta toistamista: jotta oppijasta tulee legitiimi kielen puhuja, hänen tulee ottaa sanat ja diskurssikäytänteet haltuunsa. Sanat ovat silloin puhujan omia niin, että hän pystyy käyttämään niitä oman, ainutlaatuisen äänensä avulla luovasti ja uusia merkityksiä tuottavasti, mutta edelleen siinä määrin yhteisten standardien mukaisia, että ne ovat merkityksellisiä. Dialogisen kielentutkimuksen piirissä tämä prosessi – kyky haltuunottaa toisten sanoja ja käyttää niitä ominaan – on käsitetty keskeiseksi osaksi yksilön toimijuutta.

Toimijuus taas on noussut keskeiseksi kielenoppimisen tutkimuksen käsitteeksi sosiokulttuuristen näkökulmien keskuudessa. Sosiokulttuurinen tutkimus tarkastelee yksilöä sosiaalisessa kontekstissaan, joten toimijuutta on tutkittu sen piirissä lähinnä ”ylhäältäpäin”: yksilön toimina tietyn systeemin sisällä. Dialogisuudessa toimijuutta on puolestaan haluttu tarkastella juuri yksilön näkökulmasta: miten yksilö kokee ja näkee toimijuutensa kontekstissaan? Samalla tavalla kuin kieli on väistämättä yhteistä ja jaettua, myös toimijuus liittyy yksilön suhteeseen ympäristöönsä ja sen ihmisiin.Yksilön toimijuutta – oli se kielellistä tai jotain muuta – rajoittavat tai edesauttavat kunkin kontekstin Toiset. Näin ollen legitimiteettimme kielenkäyttäjänä ja toimijana määrittyy ennen kaikkea toisten ihmisten kautta.

Dialogisen ja sosiokulttuurisen kielentutkimuksen piirissä sekä kielen käyttämisen että toimijuuden kysymysten keskiössä on siis yksilön ja toisten ihmisten välinen suhde. Toimijuuden ja kielen käyttämisen kysymykset ovat siksi väistämättä myös vallan ja etiikan kysymyksiä. Yksilöt voivat valita mitä ja ketä arvostavat. Kenen sanoja haluamme siis oppia, toistaa ja ottaa haltuun, kenen emme? Annetaanko meille haltuunotettujen sanojen uusina käyttäjänä tilaa ja aikaa niiden käyttämiseen? Kullakin ajalla ja paikalla on norminsa ja sääntönsä siitä, millaisia kielellisiä tekoja niissä pidetään mahdollisina, haluttavina ja asiallisina ja millaisia puolestaan ei – miten valta ja auktoriteetti muodostuvat kielen oppimisen ja käyttämisen kysymyksissä?

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto