Kielellisten resurssien kiertäminen siivouskohteessa

Maiju Partanen
Jyväskylän yliopisto
maiju.e.partanen _arvaa_ jyu.fi

Siivous on yleinen sisääntuloammatti Suomessa. Siivoojina työskentelee paljon myös korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joiden tavoitteena on yleensä siirtyä ammattitaitoaan vastaaviin työtehtäviin. Yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa (esim. Forsander 2002) on esitetty, että sisääntulotyössä voisi olla aikaa ja mahdollisuuksia kehittää suomen kielen taitoa, mikä edistäisi työllistymistä laajemmille työmarkkinoille. Väitöstutkimukseni tarkoituksena on selvittää, mitä suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia sisääntuloammateissa on ja kuinka työyhteisö voisi tukea kielitaidon kehittymistä.

Keskityn esitelmässä etnografiseen tapaustutkimukseen, jonka aineisto on kerätty siivoojana toimivan maahanmuuttajan työpaikalla suuren siivousyrityksen asiakkaan toimitiloissa. Käytän esimerkkinä siivoustyössä toistuvaa sanaa rulla, jonka kiertämistä ja kierrättämistä analysoin siivouskohteessa nauhoitettujen vuorovaikutustilanteiden ja työympäristössä otettujen valokuvien pohjalta dialogisesta ja laajemmin sosiokognitiivisesta näkökulmasta. Taustalla on Bahtinin (1986) ajatus kielen kiertämisestä puhujalta toiselle. Analyysi rakentuu teoreettisen käsitteen hajautettu kognitio varaan. Sosiokognitiivisesta näkökulmasta kielenoppija voi tukeutua sosiaaliseen ympäristöönsä, sillä tietoa ja merkityksiä on hajautettuina sosiaalisiin käytänteisiin ja välineisiin (Atkinson 2002). Haastattelujen ja havainnoinnin pohjalta tarkastelen myös, mitä esteitä työpaikalla kiertäviin kielellisiin resursseihin pääsyssä on.

Lopuksi nostan pohdittavaksi teoreettisten lähtökohtien ja tutkimusmenetelmien välisen suhteen. Kuinka etnograisessa aineistonkeruussa voidaan parhaiten ottaa huomioon sosiokognitiivinen näkökulma kielenoppimiseen? Miten tämäntyyppistä vuorovaikutusaineistoa kannattaa analysoida dialogisen ja sosiokulttuurisen kielentutkimuksen näkökulmasta?

Tutkimukseni on osa Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen tutkimushanketta Suomi työkielenä: sosiokognitiivinen näkökulma maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon (rahoitus: Emil Aaltosen säätiö 2011–2013).

 

Avainsanat: dialogisuus, sosiokognitiivisuus, kielen oppiminen

 

Lähteet:

Atkinson, D. 2002. Toward a sociocognitive approach to second language acquisition. Modern Language Journal, 86 (4), 525–545.

Bakhtin, M. 1986. Speech genres & other late essays. Austin: University of Texas.

Forsander, A. 2002. Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto