Opettajan evaluoivat vastausvuorot oppilaan oma-aloitteisiin kysymyksiin

Pilvi Heinonen
Helsingin yliopisto
pilvi.heinonen _arvaa_ helsinki.fi

Käsittelen esitelmässäni kysymys-vastaus-vieruspareja, joissa etujäsenenä on oppilaan oma-aloitteinen kysymys tai nk. kysyvä aloite ja jälkijäsenenä opettajan vastausvuoro, jota kutsun opettajan evaluointivuoroksi. Aineistonani on yhdeksän väitöstutkimustani varten videonauhoitettua yläkoulun oppituntia. Evaluointivuoroissa opettaja ottaa kantaa tai arvottaa kysymyksen muotoilua ja legitimiteettiä, mikä on vuoron kielellisistä ja/tai ei-kielellisistä keinoista tulkittavissa. Klassisen IRF/E-syklin (Sinclair & Coulthard 1975, Mehan 1979) evaluaatio/palautevuoroista evaluointivuorot eroavat sekventiaalisen asemansa ja roolinsa suhteen: ne eivät yleensä sulje sekvenssiä vaan laajentavat sitä.

Aineistoni oppitunneille tyypillinen oppilaiden oma-aloitteinen kysely valottaa oppilaiden osallistumismahdollisuuksia nykyluokkahuoneessa (ks. Lehtimaja 2011): Aineistossani esiintyy aidosta kiinnostuksesta kumpuavia, tietoa prosessoivia kysymyksiä (vrt. Van der Meij 1994), jotka saavat vastaukseksi positiivisen evaluointivuoron, joka provosoi oppilasta lisäkysymyksiin. Oppilaan kysymykset johtavat myös kriittisiin evaluointivuoroihin tai oppilaan toimintaa ohjaileviin vuoroihin, jotka usein tuotetaan huumorikehyksessä (ks. Tainio 2012). Opettajan institutionaalinen rooli näkyy evaluoivissa vuoroissa oikeutena arvioida oppilaiden kysymysten sisältöä ja muotoilua sekä niiden oikea-aikaisuutta ja sopivuutta esim. suhteessa oppitunnin pedagogisiin tavoitteisiin (Tainio 2005), mutta kysymys-vastaus-vieruspareissa näkyy myös institutionaalisista rooleista neuvottelua (Tainio 2012).

 

Keywords: luokkahuonevuorovaikutus, institutionaaliset roolit, kriittinen asenne

 

Lähteet

Lehtimaja, I. 2012. Puheen suuntia luokkahuoneessa. Helsinki: Unigrafia.

Mehan, H. 1979. Learning lessons: Social organization in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sinclair, J. M. & M. Coulthard 1975. Towards an analysis of discourse: The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Tainio, L. 2012. Prosodic imitation as a means of receiving and displaying a critical stance in classroom interaction. Text & Talk 32 (4), 547–568.

Tainio, L. 2005. Luokkahuoneen vuorottelujäsennyksen rikkomukset. Teoksessa L.

Kuure, E. Kärkkäinen & M. Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action. AFinLA Yearbook. Publications de l'association finlandaise de linguistique appliquée 63, 179–192.

Van Der Meij, Hans 1994. Student questioning: A componential analysis. Learning and individual Differences, 6 (2), 137–161.

 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto