Katse rohkeasti eteenpäin – tulevat ruotsinopettajat kielenkäyttöään pohtimassa

Anne Huhtala
Helsingin yliopisto
anne.huhtala _arvaa_ helsinki.fi

Esitykseni keskiössä ovat suomenkieliset yliopisto-opiskelijat, jotka ovat valmistumassa ruotsinopettajiksi. Tarkastelen sitä, miten opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat kertovat ruotsin kielen käytöstään, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkin myös sitä, miten he pohtivat kielenkäyttöään suhteessa opettamiseen, omaan osaamiseensa ja elämäntilanteeseensa. Tutkimusaineistonani käytän ruotsia pää- tai sivuaineenaan opiskelevien opettajaksi valmistuvien yliopisto-opiskelijoiden kertomuksia, joista osa on omaelämäkerrallisia, osa puolestaan kuvittelumenetelmän avulla laadittuja. Kertomukset on kirjoitettu osana vapaaehtoisia syventävän tason kursseja, joiden tavoitteena on ollut suullisen ja kirjallisen kielitaidon vahvistaminen. Opiskelijat ovat antaneet luvan kertomustensa käyttöön tutkimustarkoituksiin.   Tarkastelen aineistoa narratiivisin menetelmin, ja tämän pohjalta laadin oman metakertomukseni opiskelijoiden kertomista kokemuksista.

Aineiston analyysi tuo esille muun muassa kirjoittajien vahvan halun oppia kieltä paremmin ja kehittyä kielenkäyttäjinä, mutta myös huolen siitä, tarjoaako opintojen jälkeinen elämä riittävästi tilaisuuksia käyttää kieltä monipuolisesti ja siten estää oman kielitaidon rapautuminen. Kielenkäytön keskeisyys oman identiteetin kannalta näkyy aineistossa vahvasti, ja siten myös kielen, sen osaamisen ja käytön merkitys kertojien elämässä. Opettajana kehittyminen ja opettajuuden arvostaminen leimaavat kirjoittajien tekstejä. Kertomuksissaan opiskelijat pohtivat paljon omaa toimintaansa (tulevina) opettajina sekä mahdollisuuksiaan innostaa ja rohkaista oppilaita kielen opiskeluun – ja samalla he toivovat itselleen rohkeutta käyttää kieltä virheitä pelkäämättä. Myös pohjoismaisen erityislaatuisuuden vaaliminen nousee esille kirjoittajien kertoessa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

 

Keywords: kielenkäyttö, opettajuus, narratiivisuus

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto