S2-oppijat verkkokeskustelujen tulkitsijoina

Hanna Jokela
Tarton yliopisto
hanna.jokela _arvaa_ ut.ee

Internetin ansiosta kielen oppijalla on ajasta ja paikasta riippumatta runsaasti toimintaympäristöjä, joissa opiskella ja havainnoida vierasta kieltä. Tämä tarjoaa yhä enemmän uusia mahdollisuuksia myös niille, jotka opiskelevat suomea esimerkiksi ulkomailla, suomenkielisen puhujayhteisön ulkopuolella. Verkkoympäristössä opiskelijat voivat seurata keskusteluja sekä osallistua niihin ja samalla omaksua verkkokeskusteluille ominaista kieltä ja tapoja. Verkkokeskustelujen kieli sijoittuu usein puhutun ja kirjoitetun kielen välimaastoon. Tavoitteenani on tarkastella sitä, miten suomea vieraana kielenä opiskelevat hahmottavat puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ominaispiirteitä suomalaisissa verkkokeskusteluissa.

Verkkokeskusteluilla tarkoitan tässä laajasti esimerkiksi erilaisia sosiaalisen median tekstejä. Verkkokeskustelut voivat olla reaaliaikaisia tai ei-reaaliaikaisia, ja luonnollisesti verkkokeskustelijoiden rekisterinvalintaan vaikuttavat monet tekijät.  Verkkokeskustelujen puheenomaisuus vaihtelee, mutta verkkokeskusteluissa on kuitenkin puhutun kielen piirteitä.

Koska verkkoympäristöt tuovat kielen lähelle oppijaa myös luokkahuonetilanteen ulkopuolella, on myös opettaja erilaisten mahdollisuuksien ja haasteiden edessä. Miten oppimateriaalit ja opettajat voivat yhä paremmin huomioida puhutun ja kirjoitetun kielen erot sekä erilaiset rekisterit? Miten sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää opetuksessa? Entä miten tietoisesti tai aktiivisesti opiskelijat itse hyödyntävät esimerkiksi sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia?

Lähestyn aihetta suomea ulkomailla vieraana kielenä opiskelevan yliopisto-opiskelijan näkökulmasta. Tarkemmin keskityn virolaisiin suomen kielen opiskelijoihin. Virolaisten suomen oppijaiden kannalta kysymyksen puhutun ja kirjoitetun kielen eroista tekee kiinnostavaksi se, että viro ja suomi ovat lähellä toisiaan, ja suomen ja viron systeemien erottaminen voi olla toisinaan haastavaa. Viron kielen perusteella virolainen suomen kielen oppija voi kokea, että jotkin tyypillisesti puhutun suomen piirteet, esimerkiksi pronominien pikapuhemuodot, edustavat myös neutraalia kirjakieltä. Pyrin pohtimaan tilannetta myös muiden kuin virolaisten oppijoiden kannalta. Aineistona tarkastelussani ovat kyselyt ja testit sekä sosiaaliseen mediaan liittyvät opetuskokeilut.

 

Avainsanat: puhutun ja kirjoitetun kielen erot, S2-oppija, verkkokeskustelut

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto