Yliopiston kirjoittamisen opetuksen yhteydet työelämän viestintätilanteisiin

Katriina Kaakkolammi, Auli Kulkki-Nieminen, Susanne Tuuri
Tampereen yliopisto
katriina.kaakkolammi _arvaa_ uta.fi, auli.kulkki-nieminen _arvaa_ uta.fi

Yliopistotutkintojen opetussuunnitelmissa kirjoittaminen liittyy erityisesti tutkielmien kirjoittamiseen, ja useiden tutkintojen kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy tieteellisen kirjoittamisen tai kirjoitusviestinnän kurssi. Kandidaatintutkielman opetussuunnitelmassa korostuvat kuitenkin tutkimuksesta raportoiminen ja argumentoinnin tieteellisyys, ja tieteellisten tekstilajien kytkökset työelämän tekstilajeihin saattavat jäädä vähäisiksi. Siksi kieli- ja viestintäopintojen kirjoittamisen opetukseen kohdistuu odotuksia kohentaa suomenkielisiä viestintätaitoja. On luontevaa käyttää kokonaisvaltaisen kirjoittamisen ideoita ja vahvistaa työelämäviestintään siirtyviä taitoja.

Opetussuunnitelmassa esillä ovat akateemiset tekstitaidot, joita kehittämällä tavoitetaan työelämässä keskeisiä taitoja, kuten referoiminen, tekstien analysoiminen ja tulkitseminen sekä tekstilajitieto ja tekstien arvioiminen. Tärkeänä näkökulmana on yleistajuistaminen, ja esimerkiksi tiedotteen kirjoittamisella on selvä yhteys geneerisiin tekstitaitoihin ja työelämään.  Lisäksi keskeisenä sisältönä pidetään tekstin- ja kielenhuollollista näkökulmaa.

Kirjoittaminen on osa yhä useamman asiantuntijan työtä, ja esimerkiksi yliopistosta maisteriksi valmistuneille suunnatuissa kyselyissä korostuu suomenkielisten viestintätaitojen tärkeys. Työelämässä tuotetaan monenlaisia tekstejä: muun muassa lausuntoja, päätöksiä, perusteluja, toimintaohjeita, esitteitä, suunnitelmia, muistioita ja tiedotteita. Tekstejä tuotetaan myös usean kirjoittajan työryhmissä ja yhä enemmän myös verkossa luettaviksi.

Pohdimme esityksessämme kirjoittamisen opetuksen ja työelämän tekstitaitotarpeiden yhteyttä: millaisia ns. siirtyviä taitoja yliopisto-opetus tukee ja miten on kehitetty kirjoittamisen opetukseen keskittyvien kurssien opetussuunnitelmia.

 

Lähteet

Alasilta, Anja 2002. Verkkokirjoittajan käsikirja. Helsinki, Inforviestintä.

Johansson, Marjut & Nuolijärvi, Pirkko & Pyykkö, Riitta 2011. Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. Helsinki, SKS.

Kiili, Carita & Mäkinen, Marita 2011: Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa Marita Mäkinen ym. (toim.) Korkeajännityksiä – kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere, Tampere University Press, 219–241.

Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna 2013: Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki, Gaudeamus.

Svinhufvud, Kimmo 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki, Tammi.

Tampereen yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. 2013. Tampereen yliopisto, ura- ja rekrytointipalvelut.

Uljas-Rautio, Katriina 2010. Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa Johanna Hurtig, Merja Laitinen & Katriina Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä, PS-kustannus, 149–182.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto