Genremuutos kieli-ideologisena prosessina

Anna Solin
Jyväskylän yliopisto
anna.solin _arvaa_ helsinki.fi

Alustus käsittelee genremuutosta yliopistomaailmassa kieli-ideologioiden näkökulmasta. Analysoitava on uusi akateemisessa rekrytoinnissa käytetty genre, viranhakuportfolio. Alustuksessa pohdin, millaisia kieli-ideologisia uskomuksia ja arvostuksia uuden genren kotouttamiseen liittyy.

Lähtökohtana on, että genrelle tyypillisiä kielellisiä piirteitä arvotetaan eri tavoin eri konteksteissa. Vaikka kyseessä on institutionaalinen genre, jonka muotoa ja käyttöä säädellään melko voimakkaasti, nämä ”keskuksen normit” eivät välttämättä tule tulkituiksi samalla tavoin esimerkiksi trooppisen metsätieteen ja kirjallisuustieteen viranhauissa. Esimerkiksi ensimmäisen persoonan muotojen ja evaluoivan kielenkäytön arvo ja funktionaalisuus vaihtelee.

Lähestyn tätä vaihtelua normiristiriitojen näkökulmasta. Uuden genremallin kotouttamisessa ei ole kyse vain siitä, että kirjoittajat omaksuvat ylhäältä päin annetut normit, vaan kirjoittamiseen vaikuttavat myös paikalliset ammatillista kirjoittamista koskevat ”normijärjestykset”. Eri kontekstien ja toimijoiden välille voi syntyä normiristiriitoja, mikäli toimijat orientoituvat erilaisiin normijärjestyksiin.

Analyysissa tarkastellaan, miten viranhakuportfolion tuottaneet kirjoittajat kuvaavat normiristiriitoja tutkimushaastatteluissa. Analyysi hyödyntää myös hallinnollisten toimijoiden haastatteluja sekä julkaistuja portfolio-ohjeita. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston eri tiedekunnista vuosina 2007-2009.

Analyysi kuvaa tilannetta, jossa kielellisten resurssien arvo ei pysy samana resurssien siirtyessä kontekstista toiseen. Genren kotouttamiseen liittyy monenlaisia jännitteitä ja ristiriitoja, jotka sekä kirjoittajan että yhteisön näkökulmasta vaikeuttavat uuden genren omaksumista.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto