Genre, ideologiat ja metasemioosi verkon kontakti-ilmoitusten valossa

Tomi Visakko
Helsingin yliopisto
tomi.visakko _arvaa_ helsinki.fi

”Ideologia” käsitteenä kantaa melkoista historiallista painolastia, ja sille kielentutkimuksessa annettujen erilaisten – tiukempien tai väljempien, neutraalimpien tai vähemmän neutraalien – määritelmien kirjo on hämmentävä (ks. esim. Silverstein 1992; Woolard 1998; Kroskrity 2004). Pohdin esityksessäni käsitteen ”kieli-ideologia” hyödyllisyyttä oman tutkimukseni näkökulmasta: millainen rooli sille on löydettävissä muihin käsitteisiin nähden? Käytän vertailukohtana laajempaa metasemioosin käsitettä (ks. Urban 2006; Silverstein 1993; Kockelman 2005).

Aineistoni koostuu verkon kontakti-ilmoituksista sekä tätä genreä käsittelevästä metadiskurssista (nettideittailun opaskirjoista, verkkokeskusteluista, lehtiartikkeleista). Pohdin, minkälaisia ”kieli-ideologisuuden” muotoja kyseiseen aineistoon liittyy ja miten niihin voisi päästä käsiksi empiirisen tutkimuksen keinoin.

Keskityn erityisesti kielenkäyttäjien käsityksiin siitä, miten kontakti-ilmoituksen kaltainen anonyymi tekstiartefakti voi edustaa henkilön minuutta tai persoonallisuutta ja millaisia sosiaalisia suhteita se voi välittää. Kyse on siis kielellisen käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan etnoteorioista (ks. Rosaldo 1982). Pohdin mm. uskomuksia kielenkäytön ”epäluotettavuudesta” ja ”epäautenttisuudesta”. Sivuan myös sitä, miten kielenkäytön perusteella tehdään tulkintoja osallistujista sosiaalisina persoonina (ks. Agha 2007) sekä sitä, millaisia ”moraalisia” käsityksiä vuorovaikutukseen kulkuun liittyy.

 

Keywords: genre, language ideology, metasemiosis, online dating

 

Lähteet

Agha, A. 2007. Language and Social Relations.

Kockelman, P. 2005. The semiotic stance. Semiotica 157(1): 233–304.

Kroskrity, P. 2004. Language Ideologies. A. Duranti (toim.) A Companion to Linguistic Anthropology.

Rosaldo, M. 1982. The things we do with words: Ilongot speech acts and speech act theory in philosophy. Language in Society 11: 203–237.

Silverstein, M. 1992. The Uses and Utility of Ideology. Pragmatics 2(3): 311–323.

Silverstein, M. 1993. Metapragmatic discourse and metapragmatic function. J. Lucy (toim.) Reflexive language.

Urban, G. 2006. Metasemiosis and metapragmatics. Encyclopedia of Language and Linguistics.

Woolard, K. 1998. Language Ideology as a Field of Inquiry. Language Ideologies: Theory and Practice.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto