”Voi ei, nää on tosi hyviä verrattuna muhun!” – Uudenlaisen puhenäytteisiin perustuvan arviointimenetelmän toimivuus ranskan suullisen kielitaidon itsearvioinnissa

Tarja Leblay
Turun yliopisto
Tarja.leblay _arvaa_ oph.fi

Suullinen kielitaito on edelleen keskeinen aihe maamme kielitaidon kehittämisessä kaikilla koulutuksen tasoilla. Esiteltävän tutkimuksen kontekstina on ranskan kielen opiskelu ja tutkimukseen osallistujina ranskan kielen aikuisopiskelijat, joista valtaosa on yliopisto-opiskelijoita. Kyseessä on soveltavan kielentutkimuksen alaan kuuluva empiirinen tutkimus, jossa aineistoa on käsitelty sekä perinteisiä että IRT-pohjaisia tilastomenetelmiä hyväksikäyttäen. Lisäksi tutkimukseen sisältyy lisäselvitystä antavia syventäviä kvalitatiivisia osia.

Tutkimuksen itsearviointiosuuden teoreettisina lähtöoletuksina toimivat oppijakeskeisiin opetus-, oppimis- ja arviointikäytänteisiin liittyvät käsitteet kuten oppijan reflektiivisyys ja autonomia, dialogisuus sekä elinikäinen oppiminen.  Tutkimuksella on yhtymäkohtia Euroopan neuvoston laatimaan Eurooppalaiseen viitekehykseen, Yleisiin kielitutkintoihin sekä EU:n rahoittamaan DIALANG-hankkeeseen, josta on lainattu tutkimuksessa käytetyt puhumista koskevat itsearviointiväittämät.

Tarkasteltavana on kaksi erilaista itsearviointimenetelmää, perinteinen kirjallisten itsearviointiväittämien avulla tapahtuva itsearviointi ja uusi kuunneltaviin puhenäytteisiin perustuva itsearviointi. Esitelmän tavoitteena on valottaa 1. kuinka toimivia ovat oppijoiden käyttämät erilaiset itsearviointimenetelmät, 2. mitä käsityksiä oppijat esittävät paperilla esitettyjen itsearviointiväittämien toimivuudesta sekä 3. mikä on tyypillistä niille puhenäytteille, joissa oppijoilla oli eniten/vähiten vaikeuksia verrata omaa puhetuotostaan kuunneltuihin puhenäytteisiin.

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta ranskan kielen puhumistehtävästä, jotka oppijat tekivät kielistudiossa sekä neljästä eri itsearviointitoiminnosta (yleisitsearviointi paperilla, tilannekohtainen itsearviointi paperilla, kuunneltuihin puhenäytteisiin perustuva itsearviointi tehtävissä 1 ja 2).

Tutkimusaineiston analyysit osoittavat, että uusi puhenäytteiden kuunteluun perustuva itsearviointimenetelmä näyttää toimivan erittäin hyvin oppijoiden itsearvioinnin toteuttamistapana. Tutkimus osoittaa lisäksi, että ainakin tutkimustilanteen kaltaisessa kontrolloidussa tilanteessa suurin osa kielenoppijoista onnistuu verrattain hyvin arvioimaan oman suullisen ranskan kielen taitonsa tason riippumatta siitä, onko heillä ollut tutkimusta edeltävää itsearviointikokemusta. Oppijat antoivat monenlaisia kommentteja  itsearviointiväittämien toimivuudesta väittämien kehittämistyön pohjaksi. Ilmeistä on, että kirjallisten itsearviointiväittämien käyttö mahdollistaa jossain määrin sen, että oppijat tulkitsevat väittämän kuvaamaa kielenkäyttötilannetta kukin omalla tavallaan.  Esitelmässä tarkastellaan myös sitä, mitä ovat ne kielelliset piirteet, joiden kohdalla oppijoilla oli erityisen vaikea/helppo verrata omaa puhetuotostaan puhenäytteeseen.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto