Matematiikkaa vai suomea? Peruskoulun päättövaiheessa Suomeen muuttaneet nuoret matematiikan oppitunneilla

Niina Lilja
Jyväskylän yliopisto / kielten laitos
niina.s.lilja _arvaa_ jyu.fi

Maahanmuuttajaväestön osuus Suomen väkiluvusta kasvaa koko ajan.  Maahanmuuton lisääntyessä muuttajien kotouttamiseen liittyvät kysymykset ovat jatkuvan pohdinnan alla. Valtion kotouttamisohjelmassa vuosille 2012–2015 yhdeksi erityisen huomion kohteeksi nostetaan ne nuoret, jotka muuttavat Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jälkeen. Näille ”myöhään tulleille” nuorille oman paikan löytäminen uudessa kotimaassa voi olla tavallista hankalampaa, koska akateemisen kielitaidon hankkiminen vie aikansa ja ilman peruskoulun päättötodistusta voi olla vaikea löytää jatkokoulutuspaikkaa tai työtä.

Tämä esitelmä perustuu alkuvaiheessa olevaan tutkimusprojektiin, jossa seurataan ”myöhään tulleista” nuorista koostuvaa opiskeluryhmää peruskoulussa kahden vuoden ajan. Tässä ajassa he suorittavat suomalaisen peruskoulun heille räätälöidyn ohjelman mukaisesti. Tutkimusprojektin yhtenä tavoitteena on analysoida niitä suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia, joita luokkahuoneen vuorovaikutuksessa syntyy. Analyysin kohteena ovat erityisesti suomi toisena kielenä- ja matematiikan oppitunnit.

Analysoin tässä esitelmässä matematiikan oppitunneilla syntyviä ymmärtämisen ongelmakohtia. Kysyn, miten ymmärtämisen ongelmakohtia osoitetaan, miten ongelmia ratkotaan ja millaiset seikat näillä tunneilla tekevät ymmärtämisestä haasteellista tai toisaalta edesauttavat sitä. Tarkastelen myös sitä, miten ymmärtämisen ongelmakohtien kautta rakentuu mahdollisuuksia kielen oppimiseen, ja erittelen, millaisia kielen oppimisen mahdollisuuksia matematiikan tunneilla syntyy ja millaista kieltä niillä on mahdollista oppia.

Analyysini perustuu oppituntinauhoituksiin (15 oppituntia), joita analysoin lähinnä keskustelunanalyyttisin menetelmin. Analyysin tukena käytän kuitenkin myös osallistuvan havainnoinnin kautta kerättyä etnografista aineistoa.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto