Kääntäminen kielitietoisuuden näyttämönä

Merianna Luoma
Turun yliopisto
merianna.luoma _arvaa_ utu.fi

Siitä asti kun vieraiden kielten opetusmenetelmiä on kehitetty, äidinkielen ja kääntämisen rooli on usein ollut keskustelun ja väittelyn aiheena (Leonardi, 2010: 17). Esitetystä kritiikistä huolimatta voidaan todeta, että kääntämisen avulla on mahdollista vertailla kahta kieltä toisiinsa, tehdä havaintoja niiden piirteistä ja sitä kautta tulla tietoiseksi näistä kielistä. Kielitietoisuus on käsite, josta puhutaan nykyään paljon vieraiden kielten oppimisen yhteydessä: sen on sanottu edistävän kielenoppimista. Kielitietoisuutta on toistaiseksi tutkittu kuitenkin vasta vähän.

Pro gradu -tutkimuksessani (2013) tarkastelin lukioikäisten ranskan kielenoppijoiden kielitietoisuutta käännösharjoituksen ja siihen liittyvien kyselyn ja haastattelun kautta. Pyrkimyksenä oli kartoittaa oppijoiden ajatuksia ranskan ja suomen kielistä sekä heidän omista metakognitiivisista tiedoistaan ja taidoistaan. Tutkittavina oli viisi ranskan kielen opetusryhmää kahdesta eri suomalaislukiosta, ja ryhmissä oli yhteensä 33 kielenoppijaa.

Tutkimus osoitti pedagogisen kääntämisen olevan varsin hyödyllinen ja tehokas tapa tarkastella kielenoppijoiden kielitietoisuutta. Pohdinnoissaan oppijat vertailivat ranskan ja suomen kieltä toisiinsa tehden huomioita niiden eroavaisuuksista. Lisäksi he pohtivat omaa osaamistaan ja taitojaan. Tutkimuksessa selvisi, että ranskan opintonsa juuri aloittaneet olivat vastauksissaan usein selvästi lyhytsanaisempia ja vähemmän kuvailevia kuin pidempään ranskan kieltä opiskelleet.

Tutkimuksen pohjalta voidaan perustellusti esittää ja toivoa, että tulevaisuudessa kääntämisen mahdollisuudet niin yleisen kielitaidon kuin kielitietoisuudenkin osoittajana ja kehittäjänä huomioitaisiin mahdollisimman laajalti, vallitsivat vieraiden kielten opetuksessa sitten mitkä menetelmät tai suuntaukset hyvänsä.

 

Keywords: kielenopetus, kielenoppija, kielitietoisuus, pedagoginen kääntäminen

 

Lähteet:

Leonardi, V. 2010. The Role of Pedagogical Translation in Second Language Acquisition. From Theory to Practice. Bern: Peter Lang.

Van Lier, L. 1995. Introducing Language Awareness. London: Penguin. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto