Kaksikieliset toistot kääntämisen lähi-ilmiönä

Maria Frick
Tampereen yliopisto
mai.frick _arvaa_ gmail.com

Käsittelen esitelmässäni keskusteluaineistosta löytyviä tapauksia, joissa puhuja toistaa itse sanomansa toisella kielellä. Tapaukset voidaan jakaa karkeasti eri vuorossa ja samassa vuorossa tapahtuviin toistoihin. Toistojen voi sanoa muistuttavan kääntämistä silloin, kun puhujan tarkoitus on selventää sanomaansa kieltä osaamattomalle osapuolelle. Puhujan tarkoitusperiä on kuitenkin vaikea jäljittää aineistosta, ja usein kyse saattaakin olla muunlaisesta ymmärtämisen ongelmasta, kuulemisen ongelmasta tai osallistujien erilinjaisuudesta sen suhteen, mihin keskustelussa sillä hetkellä tähdätään.

Keskustelun koodinvaihdon tutkijat ovat havainneet, että puhujat saattavat sanoa vuoron ensin yhdellä kielellä, mutta toistaa sen toisella kielellä, kun eivät saa toiselta osapuolelta toivottua vastausta (ks. esim. Gal 1979: 112; Gumperz 1982: 78-79; Auer 1984; Frick 2013: 56-59). Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kaksikielinen lapsi ei tottele vanhempansa tuottamaa direktiiviä, jolloin vanhempi toistaa sen toisella kielellä. Toistoa voi myös edeltää vastaanottajan tuottama korjausaloite. Siinä missä eri vuorossa tapahtuvia toistoja ohjailee vastaanottajan toiminta, saman vuoron toistoissa tämä ei ole niin selvää (tosin esim. vastaanottajan katseen suunnalla saattaa olla merkitystä).

Toisella kielellä tehtävillä toistoilla voidaan selventää tai korostaa sanottua, tai sillä saattaa olla muunlainen retorinen tai puhetta rytmittävä tai jäsentävä tehtävä. Kun kieli vaihtuu, vältytään toistamasta asia täysin samassa muodossa. Joskus kyse on myös ns. kielineuvottelutilanteesta eli siitä, ettei keskustelun pääkieli ole vielä määräytynyt. Toistoja esiintyy myös humoristissa, ironisissa tilanteissa: koodinvaihdolla voidaan selventää sitä, ettei kyse ole vakavasta puheesta.

 

Keywords: bilingual reiteration, everyday conversation

 

Lähteet

Auer, P. 1984. On the meaning of conversational code-switching. Teoksessa P. Auer (toim.) Interpretive sociolinguistics. Tübingen: Narr, 87-112.

Frick, M. 2013. Emergent  Bilingual Constructions. Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Gal, S. 1979. Language shift. Social determinants of linguistic change in bilingual Austria. New York: Academic Press.

Gumperz, J. J. 1982. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto