Kääntäminen osana erilaisia vuorovaikutuksellisia toimintoja

Katariina Harjunpää, Hanna-Ilona Härmävaara
Helsingin yliopisto
katariina.harjunpaa _arvaa_ helsinki.fi, hanna-ilona.harmavaara _arvaa_ helsinki.fi

Kääntäminen on yksi keino rakentaa yhteistä ymmärrystä sellaisessa monikielisessä arkikeskustelussa, jossa osallistujilla on keskenään erilaiset kielitaidot. Tällaista kääntämistä voidaan kuvata vuorovaikutusta fasilitoivana toimintana, kuten siitä usein käytetyt termit mediating ja brokering (esim. Knapp-Potthoff & Knapp 1987, Morales & Hanson 2005) ilmaisevat. Käännökset voi kuitenkin nähdä myös osana keskustelun kaikenkattavaa vuorovaikutuksellista jäsentymistä (ks. esim. Müller 1989). Lähestymme esitelmässämme aihetta juuri tästä näkökulmasta.

Käännöksillä tarkoitamme väljästi ottaen keskustelun vuoroja, joissa puhuja esittää aiemmin keskustelussa ilmaistun asian jossakin määrin samana eri kielellä. Vaikka tarkastelemamme käännösvuorot muistuttavat toisiaan kielenvaihtelun suhteen, näyttäytyy kääntäminen niissä kuitenkin erilaisena keskustelutoimintoja tarkasteltaessa. Keskustelunanalyysin metodia hyödyntäen pyrimme osoittamaan, miten keskustelun vuorovaikutuksellinen jäsentyminen synnyttää erimuotoisia ja eri tavoin toimivia käännöksiä. Käsittelemme esitelmässämme kolmentyyppisiä vuoroja: sellaisia, joissa puhuja referoi omaa puhettaan, lausekkeen muotoisia yhteenvetoja sekä käännöksenä toimivia erikielisen puheen ymmärrystarjouksia.

Näkökulmamme on vertaileva toisessakin mielessä, sillä aineistomme koostuu toisiaan muistuttavista tapauksista suomen- ja vironkielisissä ja suomen- ja brasilianportugalinkielisissä keskusteluissa. Kieliparit tarjoavat erilaisen lähtökohdan yhteisen ymmärryksen saavuttamiselle: Läheisten sukukielten (suomi ja viro) puhujilla on potentiaalista yhteistä kielellistä maaperää enemmän kuin etäisten kielten (suomi ja portugali) puhujilla. Pohdimmekin, miten osallistumiskehikon erilaiset kielikonstellaatiot tulevat käännöskatkelmissa mahdollisesti esiin esimerkiksi siinä, miten osallistujat neuvottelevat teoillaan yhteisestä ymmärryksestä ja yhteisistä kielellisistä resursseista.

 

Keywords: translation, interactional organization, conversation analysis

 

Lähteet

Knapp-Potthoff, Annelie & Knapp, Karlfriend 1987: The man (or woman) in the middle: Discoursal aspects of non-professional interpreting. Teoksessa Karlfried Knapp, Werner Enninger ja Annelie Knapp-Potthoff (toim.): Analyzing intercultural communication. Mouton de Gruyter, Berliini.

Morales, Alejandro &Hanson, William E. 2005: Language Brokering: An Integrative Review of the Literature. Hispanic Journal of Behavioral Sciences 27 (4): s. 471–503.

Müller, Frank 1989: Translation in Bilingual Conversation: Pragmatic Aspects of Translatory Interaction. Journal of Pragmatics vol. 13 issue 5. s. 713–739.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto