Kaksi näkökulmaa maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen tutkimukseen

Leena Kolehmainen, Esa Penttilä & Nina Pilke
Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto
leena.kolehmainen _arvaa_ uef.fi, esa.penttila _arvaa_ uef.fi, nina.pilke _arvaa_ uva.fi

Itä-Suomen ja Vaasan yliopistoissa toimivat tutkijakeskittymät ovat jo jonkin aikaa paneutuneet tutkimuksen keinoin erilaisiin kaksi- ja monikielisiin viestintätilanteisiin ja konteksteihin, joihin osallistuu erikielisiä kielenkäyttäjiä. Joensuussa tätä toimintaa on käynnistetty CROSSLING-tutkimusverkostossa ja Vaasassa BiLingCo-tutkijatiimissä. Tässä esitelmässä on tarkoituksena esitellä näiden molempien tutkijakeskittymien perusperiaatteita ja sitä, millaisella näkökulmalla niissä lähestytään maallikkokääntämiseen ja tulkkaukseen liittyviä kysymyksiä.

CROSSLING-verkoston toiminnassa tavoitteena on yhdistää käännöstieteen, kielikontaktitutkimuksen ja kielenoppimisen lähestymistapoja ja teorioita ja näiden avulla saada tuoretta näkökulmaa monikielisyyteen niin yksilön kuin yhteisön tasolla. BiLingCo keskittyy tarkastelemaan suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvan kaksikielisyyden perusmekanismeja ja ominaispiirteitä. Hankkeissa tutkitaan kaksi- ja monikielisen yhteiskunnan haasteita sekä nyt että tulevaisuudessa analysoimalla mm. kaksikielisyyttä sellaisena kuin se toteutuu organisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Molemmissa tutkijaryhmissä pyritään hyödyntämään moni- ja poikkitieteellisyyttä, vaikkakin hieman eri tavoin.

Esitelmässä pohditaan myös maallikkokääntämiseen ja -tulkkaukseen liittyvää käsitteistöä ja termistöä. Suomenkieliset termit maallikkokääntäminen ja tulkkaus valottavat ilmiöitä eri näkökulmasta kuin esim. englanninkieliset termit non-professional translation, natural translation, ad-hoc-interpreting tai language brokering. Tähän liittyen pohdimme myös sitä, soveltuvatko olemassa olevat termit kuvaamaan keskeisten käsitteiden sisältöjä vai tarvittasiinko suomen kieleen mahdollisesti uusia termejä ja käsitteitä kuvaamaan tarkastelun kohteena olevia moniulotteisia toimintoja.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto