Käännöstieteen ja kielikontaktitutkimuksen risteyksessä: kääntäminen vuorovaikutuksen resurssina

Leena Kolehmainen, Helka Riionheimo
Itä-Suomen yliopisto
leena.kolehmainen _arvaa_ uef.fi, helka.riionheimo _arvaa_ uef.fi

Käännöstieteessä on viime vuosina virittynyt kiinnostus kääntämisen ja kielikontaktien monitieteistä tutkimusta kohtaan. Näissä tutkimuksissa on lähestytty kääntämisen roolia kielen variaatiossa ja muutoksessa ja saavutettu merkittävää tietoa siitä, miten kielikontakti toteutuu kääntämisen kautta. Tähänastinen kontaktilingvistinen kääntämisen tutkimus on kuitenkin keskittynyt ammattikääntäjien toimintaan, heidän käännöksiinsä tai muuten vakiintuneisiin kääntämisen muotoihin, joita on tutkittu korpuslingvistisin menetelmin. Tässä esitelmässä linkitämme kontaktilingvistisen kääntämisen tutkimuksen maallikkokääntämisen konteksteihin, monikielisten yksilöiden arjen kommunikaatioon, jossa kääntämistä tai tulkkausta hyödynnetään vuorovaikutuksen resurssina. Kääntämistä ja tulkkausta esiintyy tilanteissa, joissa osallistujien kielitaito ei ole sama, ja tilanteissa, joissa he osaavat samoja kieliä. Tarkastelemme kääntämisen, koodinvaihdon ja referoidun puheen välistä leikkauspintaa eli sitä, miten vuorovaikutustilanteissa ilmenevät koodinvaihdot ja referoinnit limittyvät näkemyksemme mukaan erilaisten kääntämis- ja tulkkauskäytänteiden kanssa. Kääntäminen voidaan nähdä referoimisena tai referoiminen kääntämisenä, jossa keskustelun osallistuja välittää sisällön, jonka joku muu on sanonut tai kirjoittanut toisella kielellä. Esitämme autenttisia nauhoitettuja esimerkkejä mukaan lukien mahdolliset viitteet ensinnäkin sellaisista tilanteista, joissa puhuja referoi joko omaa tai jonkun muun aikaisemmin toisella kielellä käymää keskustelua. Toiseksi käsittelemme eräänlaista koodin "väärinkohdistamista" (code displacement, ks. Álvarez-Cáccamo 1996) eli koodinvaihdon ja referoinnin risteyspisteitä, joissa puhuja referoidessaan toisen henkilön puhetta vaihtaa koodia mutta ei käytä sitä kieltä, millä viesti on alun perin sanottu, vaan jotain muuta kieltä. Esimerkit ovat peräisin monikielisten Virossa asuneiden inkerinsuomalaisten 1990-luvulla kootusta haastatteluaineistosta.

 

Avainsanat: kääntäminen, referointi, koodinvaihto, vuorovaikutus

 

Lähteet

Álvarez-Cáccamo, C. 1996. The power of reflexive language(s): Code displacement in reported speech. Journal of Pragmatics 25(1), 33–59.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto