Suomalainen koulu translationaalisena tilana

Sirkku Latomaa
Tampereen yliopisto
sirkku.latomaa _arvaa_ uta.fi

Ammattimaisten tulkkauspalvelujen ohella viranomaistilanteissa käytetään toisinaan ei-ammatillista tulkkausta (non-professional interpreting). Tällaista tulkkausta on kutsuttu esimerkiksi nimityksillä ad hoc -tulkkaus (ad-hoc-interpreting), luonnollinen tulkkaus (natural interpreting) ja kielenvälitys (language brokering) (Harris 2009). Bernd Meyer kollegoineen (2010: 164) määrittelee sen seuraavasti: se on työntekijöiden, perheenjäsenten ja muiden saatavilla olevien kaksikielisten henkilöiden spontaania käyttöä (ja joskus väärinkäyttöä) tulkkauspalvelujen tuottamisessa. Käsittelen esityksessäni tätä vähemmän tutkittua käännöstieteen osa-aluetta koulun kontekstissa.

Yksikielisessä ja yhtenäiskulttuuria edustavassa koulussa kielellinen toiminta vaikuttaa yksinkertaiselta, koska lähtökohtana on, että kaikki hallitsevat opetuksessa ja muussa viestinnässä käytetyn kielen. Nykyään yhä useammat suomalaiset koulut ovat kuitenkin suoranaisia kielten risteyspaikkoja (Suni & Latomaa 2012) ja kouluissa on yhä enemmän oppilaita perheistä, joissa ei välttämättä hallita koulun opetuskieltä. Millä kielillä koulujen ja monikielisten kotien välinen viestintä sitten hoidetaan? Missä tilanteissa käytetään tulkkia? Mitä tekstejä kouluissa käännetään? Ketkä toimivat tulkkeina ja kääntäjinä?

Tarkastelen esityksessäni kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta, millaisia epävirallisia translationaalisia käytänteitä koulun arjessa on syntynyt. Sen jälkeen selvitän, mitkä tekijät vaikuttavat käytänteiden taustalla. Lopuksi pohdin, miten käytänteitä pitäisi kehittää, jotta ne edistäisivät parhaalla mahdollisella tavalla kotien ja koulujen välistä viestintää.

 

Key words: non-professional interpreting, multilingualism, school

 

Lähteet

Harris, B. 2009. Essential definitions [luettu 12.9.2013]. Saatavissa: http://unprofessionaltranslation.blogspot.com/2009/07/essential-definitions.html.

Meyer, B. & Bührig, K. & Kliche, O. & Pawlack, B. 2010. Nurses as interpreters? Aspects of interpreter training for bilingual medical employees. Teoksessa B. Meyer & B. Apfelbaum (toim.) Multilingualism at Work. From policies to practices in public, medical and business settings. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 163−184.

Suni, M. & Latomaa, S. 2012. Dealing with the growing linguistic diversity in schools: The Finnish example. Teoksessa J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.) Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives to Order, Purity and Normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 67−95.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto