Kielikylpyoppilaiden käsityksiä kielenoppimisesta ja kielten käyttämisestä

Karita Mård-Miettinen, Teija Kangasvieri, Siv Björklund
Jyväskylän yliopisto/Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Vaasan yliopisto
karita.mard-miettinen _arvaa_ jyu.fi, teija.kangasvieri _arvaa_ jyu.fi, siv.bjorklund _arvaa_ uva.fi

Tässä esityksessä tarkastellaan esikoulu- ja alakouluikäisten oppilaiden suhtautumista omaan kielitaitoonsa, kielten käyttämiseen ja kielenoppimiseen. Aineisto on kerätty kielikylpyopetuksesta ja tarkastelun kohteena ovat niin äidinkieli, kielikylpykieli kuin vieraat kielet. Tutkimuksessa lähestytään kielenoppimista kaksikielisiä konteksteja laajemmin lasten monikielisyyden näkökulmasta (ks. esim. de Angelis 2007). Tutkimusaineisto on koottu kyselylomakkeilla ja strukturoidun yksilö- ja parihaastattelun ja piirrostehtävän avulla ja sitä tulkitaan fenomenografisella otteella, jossa keskiössä on ilmiön kuvaaminen sellaisena kuin tutkimuksen kohde sen kokee. Käsitykset määritellään dialogisesta näkökulmasta: ne muodostuvat sosiaalisessa toiminnassa ja ovat peräisin tilanteista ja ihmisiltä, joiden parissa lapset ovat toimineet (Aro 2006). Lasten kielenoppimiskäsityksiä on aiemmin tutkittu pääosin tiettyyn yksittäiseen kieleen liittyen ja kouluiässä (ks. esim. Dufva, Alanen & Aro 2003). Omassa tutkimuksessamme olemme halunneet selvittää, minkälaisia käsityksiä kielikylpyä käyville lapsille on muodostunut ennen kouluikää ja miltä käsitykset näyttävät kouluiässä. Näitä näkökulmia tarkastellaan tässä esityksessä aineistoesimerkkien kautta.

 

Avainsanat: käsitykset, kielikylpy, kielenoppiminen, monikielisyys, fenomenografia

 

Lähteet

de Angelis, G. (2007). Third or Additional Language Acquisition. Multilingual Matters.

Aro, M. 2006. Kannattaa lukea paljon, että oppii puhumaan: Viidesluokkalaisten käsityksiä englannin kielen osaamisesta ja oppimisesta. Teoksessa P. Pietilä, P. Lintunen & H.-M. Järvinen (toim.) Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLAn vuosikirja 2006. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja no. 64. 87–103.

Dufva, H., R. Alanen & M. Aro 2003. Kieli objektina – miten lapset mieltävät kielen? Teoksessa M. Koskela & N. Pilke (toim.) Kieli ja asiantuntijuus. AFinLAn vuosikirja 2003. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja nro 61. 295−315.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto