Laajan koululaisaineiston keruun haasteet ja opetukset

Lea Nieminen, Riikka Ullakonoja, Eeva-Leena Haapakangas ja Ari Huhta
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
lea.s.m.nieminen _arvaa_ jyu.fi, riikka.ullakonoja _arvaa_ jyu.fi, eeva-leena.haapakangas _arvaa_ jyu.fi, ari.huhta _arvaa_ jyu.fi

Esitelmämme käsittelee niitä haasteita ja onnistumisia, joita kohtasimme DIALUKI-projektin (jyu.fi/dialuki) aineistonkeruussa vuosina 2010–2013. Keräsimme aineistoa yhteensä 923 oppilaalta ja 38 opettajalta 123 ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa ympäri Suomen enimmäkseen kynä ja paperi -menetelmällä mutta myös tietokoneavusteisesti. Aineistonkeruussa oli mukana tutkijoiden lisäksi 26 tuntityöläistä. Tarkoituksenamme on jakaa vastaavaa laajaa aineistonkeruuta suunnitteleville ja siihen ryhtyville tai jo ryhtyneille tutkijoille kokemuksiamme hyviksi havaitsemistamme käytänteistä.  Pidämme asiaa tärkeänä, koska olisimme itse välttyneet monenlaisilta aikaa ja resursseja vieviltä virheiltä aineistonkeruussa, mikäli olisimme tiedostaneet nyt käsiteltävänämme olevia asioita jo ennen keruun aloittamista.

Tutkimuksen onnistumiseksi tarvittava suuri oppilaiden ja koulujen määrä luo paineita ainakin koehenkilöiden rekrytointiin, lupakäytänteisiin sekä aineistonkeruun aikataulutukseen ja muuhun logistiikkaan. Kuinka saada mahdollisimman tehokkaasti levitettyä tietoa tutkimuksesta kouluille ja kouluilta edelleen vanhemmille? Kuinka saada heidät suostumaan siihen? Kuinka saada opettajat ja oppilaat sitoutumaan useampivuotiseen pitkittäistutkimukseen? Miten kerätä aineistoa lukuvuoden sisällä yli sadasta koulusta? Kuinka paljon aikaa on varattava kullakin koululla aineistonkeruuseen? Mitä kaikkea pitää tietää, ennen kuin ryhtyy rekrytoimaan kouluja, opettajia ja oppilaita mukaan?

Toinen iso haasteiden luoja on tutkimuksen fokus. Esimerkkitapauksessamme halusimme selvittää toisella ja vieraalla kielellä lukemisen ja kirjoittamisen kehittymistä ja etenkin keinoja näiden taitojen diagnosointiin. Tarvitsimme siis lukemisen ja kirjoittamisen tehtävien lisäksi myös taitojen eri osa-alueisiin (esim. sanaston laajuus) sekä taustaedellytyksiin (esim. fonologinen tietoisuus) fokusoivia testejä sekä oppilaan taustatietokyselyjä. Miten saada pieninkin neljäsluokkalainen jaksamaan koko testipatteriston läpi? Kuinka muokata testit sopiviksi eri-ikäisille ja erikielisille oppijoille? Tutkimuksessamme oli mukana sekä suomenkielisiä englanninoppijoita että venäjää kotikielenään puhuvia suomenoppijoita.

Mitä haasteita luo sitten itse testaustilanne? Testattavan ryhmän koko voi vaihdella eri kouluissa paljokin, samoin aineistonkeruuseen käytettävät tilat ja koulun IT-valmiudet. Testausten onnistumiseen vaikuttaa ilmiselvästi myös ryhmädynamiikka: määrääkö dominoiva oppilas, kuinka koko muu ryhmä suhtautuu tehtävään?

Muun muassa näihin aineistonkeruun eri vaiheissa vastaan tuleviin haasteisiin pureudumme esitelmässämme.

 

Avainsanat: aineistonkeruu, koululaisaineistot

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto