Tekstin yhteinen tuottaminen ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa

Riikka Nissi
Vaasan yliopisto
riikka.nissi _arvaa_ uva.fi

Tekstien kanssa toimiminen liittyy nyky-yhteiskunnassa keskeisesti useisiin ammatillisiin käytänteisiin ja professionaaleihin konteksteihin. Työyhteisön jäsenet joutuvat paitsi lukemaan myös tuottamaan vaihtelevia kirjallisia materiaaleja, kuten lausuntoja, suunnitelmia ja selvityksiä, jotka kirjallisen muodon saatuaan muuttuvat puolestaan työyhteisön yhteisesti jakamiksi ja mahdollisesti työntekijöitä sitouttaviksi dokumenteiksi. Vaikka erityyppisten ammatillisten tekstidokumenttien piirteitä onkin tutkittu aiemmin, on niiden synty- ja tuottamismekanismeja analysoitu varsin vähän. Koska tekstit rakentuvat usein kielenpuhujien yhteistyössä kielellisen ja kehollisen vuorovaikutuksen varassa, on niiden aktuaalisten tuottamisprosessien tarkastelu kuitenkin keskeistä.

Tässä esitelmässä tutkin tällaista tekstin tuottamisen toimintaa eräässä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa. Päämetodinani on etnometodologinen keskustelunanalyysi. Tutkimukseni aineistona on videoitu kokoussarja, jonka puitteissa suunnitellaan ja valmistellaan uutta toimintamallia kaupungin asiakaspalveluille. Keskityn esitelmässäni kokoussarjan puolivälissä pidettyyn tapaamiseen, jossa osallistujat laativat yhteistoimin kirjallista dokumenttia. Ennen tutkittavaa kokousta kaupungissa on järjestetty kansalaisraati, joka on käsitellyt kaupungin palveluita ja niiden organisointia ja joka on kirjoittanut kokoontumisensa päätteeksi julkilausuman. Tutkittavassa kokouksessa osanottajat laativat puolestaan vastinetta tälle julkilausumalle viimeistelemällä aiemmin luonnosteltua versiota vastineesta. Kokouksen osallistujiin kuuluvat työryhmä, jonka jäsenet tulevat kaupungin eri yksiköistä, projektipäällikkö sekä työskentelyä ohjaava fasilitaattori.

Analysoin esitelmässäni tekstin tuottamista kahdesta eri näkökulmasta. Tutkin ensinnäkin sitä, miten osallistujat synnyttävät tekstiä toisiaan seuraavien paikallisten toimintojen ja toimintasekvenssien varassa. Tässä huomioni kohdistuu erityisesti siihen, miten kokouksen osanottajat orientoituvat kahteen työskentelyä ohjaavaan prinsiippiin, kirjauksen muotoilemiseen ja yhteisen kannan löytymiseen, ja miten nämä ovat puolestaan liitoksissa kokouskeskustelussa rakentuviin erilaisiin osallistujarooleihin. Toiseksi tutkin sitä, minkälaisia muutoksia tekstiluonnokseen tehdään ja mitä niillä saadaan aikaan. Analyysini osoittavat, kuinka osallistujien käsittelemä alustava luonnos muuttuu keskustelun kuluessa erilaisten välivaiheiden kautta lopulliseksi tekstiversioksi, jossa aiemmin keskustelussa ilmenneet eriävät kannat on sulautettu yhteen. Muutoksia tehdessään osallistujat taas suuntautuvat tekeillä olevan tekstin erilaisiin yleisöihin ja konstruoivat muutosten avulla kahden eri tekstin – julkilausuman ja vastineen – luonnetta ja niiden keskinäistä dialogista suhdetta.

 

Keywords: tekstin tuottaminen, ammatillinen vuorovaikutus, kokouskeskustelu

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto