Tiedon saamiseen tähtäävien avausviestien rakenne erikoisalaan liittyvissä verkkokeskusteluissa

Eveliina Salmela
Vaasan yliopisto
eveliina.salmela _arvaa_ uva.fi

Kirjoitetun kielen käyttö on siirtymässä yhä enemmän verkkoon. Verkko on tuonut ihmisten ulottuville mahdollisuuden yhteisölliseen tiedonhakuun ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen esimerkiksi keskustelupalstojen kautta. Viestin oikeanlainen muotoilu on tärkeää myös verkossa, jotta kielenkäytön tulos olisi toivotunlainen. Viestiketjujen avausviesteillä on keskustelupalstalla merkittävä rooli: niiden avulla pyydetään informaatiota ja nostetaan esiin keskustelunaiheita (Burke, Joyce, Kim, Anand & Kraut 2007: 2). Niiden rakenne myös vaikuttaa keskustelun käynnistymiseen (emt.).

Tämä esitelmä on osa väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastellaan erikoisalaan liittyvän tiedon hakemista ja jakamista verkkoyhteisöissä. Aineistona on 300 Lampopumput.info- ja Suomi24-keskustelupalstoilta koottua lämpöpumppuihin liittyvää viestiketjua. Esitelmässä tarkastellaan aineistosta eriteltyjä avausviestejä, joiden tavoitteena on tiedon saaminen (N= 195). Esitelmän tavoitteena on selvittää, millaisista rakenne-elementeistä tiedon saamiseen tähtäävät avausviestit koostuvat. Erityyppisillä avausviesteillä on omanlaisensa, tietyistä rakenneosista koostuva perusrakenne, johon kuuluu sekä välttämättömiä että valinnaisia osia (vrt. Hasan 1989 [1985]).

Viestit jaettiin rakenne-elementteihin sisällönanalyysia käyttäen. Analyysia varten luotiin avausviestien rakenne-elementtien luokittelu, jonka pohjana olivat Herringin (1996) ja Kouperin (2010) luokittelut sekä Burken ym. (2007) erittelemät avausviestien retoriset strategiat. Lopuksi tarkasteltiin valinnaisten osien esiintymistä ja yhteyttä avausviestien saamien vastausten määrään.

 

Avainsanat: verkkoyhteisö, keskustelupalsta, tiedonhaku, viestin rakenne

 

Lähteet:

Burke, M., E. Joyce, T. Kim, V. Anand, & R. Kraut. 2007. Introductions and Requests:Rhetorical Strategies That Elicit Response in Online Communities. Third International Conference on Communities & Technologies.

Hasan, R. .1989 [1985]. The structure of a text. Teoksessa M.A.K. Halliday & R. Hasan (toim.) Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 52–69.

Herring, S. C. 1996. Two Variants of an Electronic Message Schema. Teoksessa S. C. Herring (toim.) Computer-Mediated-Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 81–106.

Kouper, I. 2010. The Pragmatics of Peer Advice in a LiveJournal Community. Language@Internet, 7. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto