Miten CLIL -opetus voi vastata englannin opetuksen tulevaisuuden haasteisiin?

Kristiina Skinnari
Jyväskylän yliopisto
kristiina.skinnari _arvaa_ jyu.fi

Vieraalla kielellä annettavaa sisällönopetusta eli CLIL-opetusta (Content and Language Integrated Learning) on Suomessa annettu jo 1990-luvulta lähtien, pääosin englanniksi. CLIL-koulujen määrä on vakiintunut (Kangasvieri ym. 2012), mutta erilaisten CLIL-toteutusten kielen oppimiseen ja kielitaitoon liittyvät tavoitteet vaihtelevat. Toisin kuin perinteisessä vieraan kielen opetuksessa kielen väitetään CLIL-opetuksessa olevan pikemminkin oppimisen väline kuin kohde (Rasinen 2006, 37). Niinpä työtavat ja vuorovaikutus CLIL- oppitunneilla ovat usein erilaisia kuin vieraan kielen opetuksessa.

Esityksessäni pohdin englannin opetuksen tulevaisuuden tavoitteita ja haasteita CLIL-opetuksen toimijoiden näkökulmasta. Perinteistä englannin opetusta on arvosteltu oppikirjakeskeisyydestä ja siitä, ettei sen yhteydessä riittävästi huomioida oppilaiden koulun ulkopuolista kielenoppimista (Luukka ym. 2008). CLIL-opetus voi täydentää vieraan kielen opetusta, mutta myös tuoda esille toisenlaista käsitystä kielitaidosta ja kielen oppimisesta. Tarkastelen alakoulun oppilaiden kokemuksia (Skinnari 2012) sekä yläkoulun opettajien käsityksiä englanninkielisestä CLIL-opetuksesta suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksen yleislinjauksiin (Opetushallitus 2013).

Kohdistan huomion erityisesti toimijoiden kielitaitoon sekä kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin käsityksiin. Keskeinen kysymykseni on Millaista kielitaitoa CLIL-opetuksessa voi oppia? Tämän kautta pohdin, miten CLIL-opetus voi vastata peruskoulun opetussuunnitelmatyöskentelyssä esitettyihin tulevaisuuden tavoitteisiin.

 

Keywords: CLIL teaching, English, language competence

 

Lähteet

Kangasvieri, T., Miettinen, E., Palviainen, H., Saarinen, T. & Ala-Vähälä, T. 2011. Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa: kuntatason tarkastelu.

Opetushallitus. 2013. Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014 (sisällysluettelo ja luvut 1–5) [online] Helsinki: Opetushallitus [luettu 10.9.2013]. Saatavissa: http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset.

Luukka, M-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. 2008. Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla.

Rasinen, T. 2006. Näkökulmia vieraskieliseen perusopetukseen: Koulun kehittämishankkeesta koulun toimintakulttuuriksi.

Skinnari, K. 2012. “Tässä ryhmässä olen aika hyvä” Ekologinen näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan englannin opetuksessa.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto