Orastavan kirjoitustaidon kehitys, arviointi ja arvioinnin haasteet

Taina Tammelin-Laine
Jyväskylän yliopisto
taina.a.tammelin-laine _arvaa_ jyu.fi

Tarkastelen tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani viiden luku- ja kirjoitustaidottoman maahanmuuttajanaisen suomen kielen oppimista kymmenen kuukauden aikana. Kielikurssit, joilla aineiston keräsin, olivat naisten ensimmäinen kosketus formaaliin kouluopetukseen, eikä heillä ollut aineistonkeruun alussa luku- ja kirjoitustaitoa millään kielellä. Myös heidän suullinen suomen kielen taitonsa oli vähäinen.

Tässä esitelmässä käsittelen 24-vuotiaan afganistanilaisen Asran kirjoitustaidon kehittymistä sekä hänen kirjoitustaitonsa arviointiin liittyviä haasteita. Kirjoitustaidon oppimista aikuisiällä on tutkittu vasta vain vähän (esim. Kurvers & Ketelaars 2011). Havaintojeni mukaan se on erittäin haastavaa jopa suomenkaltaisella ortografisesti läpinäkyvällä kielellä: Asra oli havainnointijakson lopussa osallistujajoukon sujuvin lukija, ja myös hänen kirjoitustaitonsa kehittyi kielikurssilla merkittävästi. Yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotasoasteikon (2003) mukaan hän ei kuitenkaan saavuttanut kurssilla kirjoitustaidossa tasoa A1, joka on asteikon alin taso.

Lähestyn aihetta aineistoesimerkkien kautta ja pohdin, miten kirjoitustaitoa ja sen kehitystä voi arvioida, kun EVK ei anna siihen eväitä. Kuitenkin jo ennen A1-tason saavuttamista oppijoiden kielitaidon kaikki osa-alueet ovat ehtineet kehittyä paljon, ja siksi myös näille taidoille on tarpeen kehittää kuvauksia, arviointimenetelmiä ja -työkaluja, jotka täydentävät yleisesti käytössä olevaa EVK:tä. Tätä problematiikkaa käsittelen esitelmän lopuksi esimerkkinä Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012) arviointimalli.

 

Lähteet

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus.

EVK = Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys 2003.

Kurvers, J. & Ketelaars, E. 2011. Emergent writing of LESLLA learners. Teoksessa Schöneberger, C., van de Craats, I. & Kurvers, J. (toim.), Low-educated adult second language and literacy acquisition. 49 – 66. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto