”Voisin pyytää oppilaita alleviivaamaan kaikki adjektiivit” – luokanopettajaopiskelija kielitietoisen aineenoppimisen ohjaajana

Mirja Tarnanen, Merja Kauppinen, Eija Aalto
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
mirja.tarnanen _arvaa_ jyu.fi, merja.a.kauppinen _arvaa_ jyu.fi, eija.aalto _arvaa_ jyu.fi

Viime vuosina kielitietoinen aineenopetus ja monilukutaidon käsite ovat nousseet pedagogisen keskustelun keskiöön (esim. Vollmer 2006; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnos 2012). Luokanopettajalla on monen aineen opettajana luontaisesti erinomaiset mahdollisuudet oppiaineiden integrointiin. Luokanopettajan kieli- ja viestintätaitoja on kuitenkin tutkittu vasta vähän; tietoa myös oppiaineen rajat ylittävästä pedagogiikasta tarvittaisiin lisää. Tarkastelemme esitelmässämme ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, miten he integroisivat äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä ympäristö- ja luonnontietoon. Aineisto (n=107) koostuu sovellustehtävästä, jossa luokanopettajaopiskelijat saivat tutkivakseen ympäristö- ja luonnontiedon 4. luokan oppikirjan tekstin ja jossa heitä pyydettiin tekstiä apuna käyttäen pohtimaan sen hyödyntämistä myös äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä opiskeltaessa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tulokset osoittavat, että käsitepainotteista oppikirjatekstiä lähestytään  kielitiedon ja tekstin rakenteen näkökulmasta syvempien ymmärtämisen tasojen jäädessä vähemmälle. Pohdimme esitelmän lopuksi, millaista pedagogista kulttuuria opiskelijoiden käsitykset heijastavat ja millaisia haasteita ne asettavat opettajankoulutukselle ja tulevaisuuden oppimiselle.

 

Keywords: kielitietoinen opetus, monilukutaito, opettajankoulutus, oppiaineintegrointi

 

Lähteet

Opetushallitus. 2012. Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014. [online]. Helsinki: Opetushallitus [luettu 10.9.2013]. Saatavissa: http://www.oph.fi/download/146131_Luonnos_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_2012.pdf.

Vollmer, H. J. 2006. Intergovernmental Conference Languages of Schooling: towards a Framework for Europe. Strasbourg: Language Policy Division [luettu 10.9.2013]. Saatavissa: www.coe.int/t/dg4/linguistic.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto