Osallistujien kontrastiivinen tietämys virolais-suomalaisen vuorovaikutuksen resurssina

Hanna-Ilona Härmävaara
Helsingin yliopisto
hanna-ilona.harmavaara _arvaa_ helsinki.fi

Viro ja suomi ovat sukukieliä, joiden keskinäinen ymmärrettävyys on kiinnostava kysymys niin maallikolle kuin kielentutkijallekin. Kaivapalu ja Muikku-Werner (2010) ovat lähestyneet tätä kysymystä testaamalla, miten suomalaiset ymmärtävät viroa äidinkielensä pohjalta. Tutkimuksessaan he havaitsivat informanttiensa käyttävän ymmärrysprosessissa hyväkseen muun muassa joko ennen testitilannetta  omaksuttua tai sen aikana muodostuvaa kontrastiivista tietämystä.

Tässä esityksessä tarkastelen kontrastiivisen tietämyksen käyttämistä sellaisen virolais-suomalaisen monikielisen vuorovaikutuksen resurssina, jota voi kutsua reseptiiviseksi monikielisyydeksi. Reseptiivisellä monikielisyydellä (RM) tarkoitetaan vuorovaikutusta, jossa äidinkieleltään eritaustaiset osallistujat käyttävät eri kieliä (tyypillisesti äidinkieliään) ja ymmärtävät toisiaan pääasiassa ilman erillistä lingua francaa (ks. Zeevaert & ten Thije 2007). Tutkimuksen aineisto koostuu videoiduista monenkeskisistä arkikeskusteluista, joita analysoidaan keskustelunanalyysin keinoin.

Kontrastiivisen tietämyksen ja kielten samankaltaisuuden hyödyntäminen yhteisen ymmärryksen rakentamisessa on RM-vuorovaikutuksessa oletusarvoista, sillä siinä ymmärtäminen perustuu kielten yhtäläisyyksien havaitsemiseen ja yhteyksien luomiseen eri kielissä toisiaan muistuttavien kieltenainesten välille. Välillä kontrastiivisen tietämyksen hyödyntäminen eksplikoituu myös vuorovaikutuksen pinnalla. Tarkastelenkin esityksessäni sitä, mitä kielten suhteita koskevat eksplisiittiset kommentit kertovat vuorovaikutuksen osallistujien ymmärtämisprosessissa hyödyntämästä kontrastiivisesta tietämyksestä sekä siitä, miten kielten samankaltaisuutta havaitaan (kielten todellisesta, havaitusta ja oletetusta samankaltaisuudesta, ks Ringbom 2007). Tarkastelen myös sitä, miten kontrastiivista tietämystä rakennetaan keskustelun kuluessa kielten suhteista neuvotelemalla.

 

Keywords: receptive multilingualism, contrastive knowledge, perceived similarities

 

Lähteet

Kaivapalu, Annekatrin & Pirkko Muikku-Werner 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen vironoppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta. Teoksessa Annekatrin Kaivapalu, Pirkko Muikku-Werner & Maria-Maren Sepper (eds.) Lähvõrdlusi. Lähivertailuja 20, 68–97. Tallinn: Eesti rakenduslingvistika ühing.

Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon Multilingual Matters LTD.

Zeevaert, Ludger & ten Thije, Jan D. 2007. Introduction. – Jan D. ten Thije & Ludger Zeevaert (toim.), Receptive Multilingualism. Linguistic analyses, language policies and dialectic concepts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1–21.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto