Havaittu kielten välinen samanlaisuus ymmärtämisen resurssina − käsitteen määrittelyä ja metodologisia pohdintoja

Maisa Martin
Jyväskylän yliopisto
maisa.martin _arvaa_ jyu.fi

Nähdessämme tai kuullessamme meille uutta kieltä pyrimme löytämään siitä jotakin tuttua. Havaitsemme uuden ja aiemmin osaamiemme kielten välillä samanlaisuutta tai samankaltaisuutta (perceptual similarity, Ringbom 2007). Tiedämme kuitenkin vielä melko vähän tästä prosessista ja sen ymmärtämiselle tarjoamasta avusta niin psykolingvistisessä mielessä kuin kielenoppimisenkin kannalta, vaikka kielisysteemien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä on tutkittu niin kauan kuin kielitiede on ollut olemassa. Esitelmäni tarkoituksena on pohtia havaitun samanlaisuuden käsitettä, sen alaan kuuluvia ilmiöitä kielen eri tasoilla ja niiden yhteyttä kielenoppimisen perinteiseen käsitteistöön ja tunnettuihin ilmiöihin. Lisäksi pohdin, millä tavoin näitä havaintoja voisi tutkia, jotta niistä saatua tietoa voitaisiin hyödyntää kielenopetuksessa eri taitotasoilla. Kyseessä ei siis ole varsinainen tutkimuksen esittely vaan pikemminkin yritys jäsentää tutkimuskenttää tulevan tutkimustyön avuksi.

Vaikka esitykseni on teoreettinen ja metodinen, eikä siis välttämättä liity pelkästään läheisten sukukielten ymmärtämiseen, käytän esimerkeissä ja pohdinnoissa lähtökohtana suomen ja viron välistä suhdetta ja samanlaisuusilmiöitä sekä näistä tehtyjä aiempia tutkimuksia ja niiden menetelmiä. Erityisesti paneudun samanlaisuuden mittaamiseen, joka on välttämätöntä verrattaessa eri kieliparien samanlaisuutta tai yhden kieliparin havaitun samanlaisuuden symmetriaa. Samanlaisuus-havainnot ovat tietenkin vain yksi ymmärtämisprosessin mahdollistaja, joten pyrin myös asettamaan sen osaksi ymmärtämisen kokonaisuutta, johon sisältyy yleistä maailmantietoa, henkilökohtaista taustatietoa, yleistä kielellistä tietoa sekä tilanteen, kontekstin ja kotekstin vaikutusta.

 

Lähteet:

Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto