Opinnäytteet

​2017

Fagerholm, Daniela.  Grammatisk förståelse hos enspråkiga och simultant tvåspråkiga finlandssvenska barn i åldern 5;6 år. Pro gradu -avhandling. Åbo Akademi, logopedi 2017.

2016

Lindström, Frida. Språkförståelse hos en- och tvåspråkiga treåringar i Egentliga Finland. Pro gradu -avhandling. Åbo Akademi, logopedi 2016.

Ylikoski, Tuomas. Vastaanotolla mitatun veren C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuden käyttökelpoisuus lasten vakavien infektioiden tunnistamisessa. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lastentautioppi 2016.

Pyykkönen, Johanna. Sosioemotionaalisten vaikeuksien yhteys leikkikäyttäytymiseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos, erityispedagogiikka 2016.

Bruun, Milla. Varhaislapsuuden tuen tarpeen yhteys esiopetusikäisen tuen portaan valikoitumiseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos, erityispedagogiikka 2016.

Finnäs, Ida.  Ordförrådet hos enspråkiga och tvåspråkiga barn i Finland i åldrarna 3
och 5;6 år.
Pro gradu -avhandling. Åbo Akademi, logopedi 2016.

2015

Vänninen, Maija-Tuulia. Fonologiset taidot 4-5 -vuotiailla änkyttävillä lapsilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2015.

Penttilä, Taru. 4-5-vuotiaiden änkyttävien lasten kuulotiedon käsittely. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2015.

Löhönen, Tuire. Suvuittain esiintyvien kielellisten ja oppimisvaikeuksien yhteys kuullunprosessointiin 4-5 vuoden iässä - ERP-tutkimus. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2015.

Greijus, Hanna. Vauvan yöheräily ja nukahtamisvaikeudet - Yhteydet vanhemman yksinäisyyden kokemukseen? Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia 2015.

Hänti, Viivi. Isään liittyvien taustatekijöiden merkitys lapsen varhaiselle kielenkehitykselle. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2015.

Metsä, Anna. Taaperon temperamentin ja perheen triadisen vuorovaikutuksen yhteys taaperon sosiaaliseen kompetenssiin. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia 2015.

2014

Ahonen, Riikka. Lapsen temperamentin varhainen pysyvyys ja temperamentin yhteys lapsen sosioemotionaalisiin käyttäytymisen ongelmiin. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia 2014.

Lehtonen, Ilona. Varhaisille ikävuosille ajoittuneiden välikorvatulehdusten ja päivähoitoratkaisujen yhteys kolmevuotiaan kielenkehitykseen. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2014.

Tunturi, Niina. Perheen toimivuus ja vanhemmaksi kasvaminen - ensi kertaa isäksi tulevien kokemuksia ja odotuksia raskausajalta. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 2014.

Keskikylä Henna. Parisuhdetyytyväisyys ja masennus hedelmöityshoitoa saaneilla pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologia 2014. 

Harviainen Lotta. Peruskoulun 9.-luokkalaisten nuorten suhtautuminen liikuntaan ja urheiluun. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede 2014.

Tuominen Elina, Wargelin Anna. "Semmosta mikä sopii lasten makuun." Neljäsluokkalaisten ajatuksia kouluruokailusta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta 2014.
Lue koko työ tästä >>

Jaana Haajanen. Pienten lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja niiden pysyvyys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede 2014.

Janina Luoto. Lapsen perhetausta ja sosioemotionaalinen hyvinvointi varhaislapsuudessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede 2014.

Mattinen Marjatta. Perheen tukiverkostojen yhteys vanhempien kokemuksiin parisuhteestaan. Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö 2014.

Sinikka Merviö. Vanhemmuuden muotoutuminen odotusaikana -Vanhemmuusodotukset, kasvatustyylit ja perheiden arvot. Pro gradu -tutkielmä. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede 2014.

Sanna Roito. Varhaisen ravitsemuksen yhteys lasten kasvunopeuteen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustieteen osasto 2014.   

 

2013

Janne Aaltonen. Isän sensitiivisyys ja lapsen sosioemotionaalinen kehitys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologian oppiaine 2013.

Maija Andersson, Piirainen Riikka. Sosioemotionaalinen kompetenssi ja leikki kolmevuotiailla lapsilla – vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan arvioita. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kasvatustieteen laitos 2013.

Johan Ekman. Kliinisen tutkimustiedon tehokas hallinta. Case: AcentraStudy. Tietojärjestelmätieteen Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Liiketaloustiede 2013.

Tarja Klami-Polojärvi. Parisuhdetyytyväisyys ja vanhemmuuden kyvykkyys. Pro gradu tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologian oppiaine 2013.

Sari Koivisto. Suvuttain esiintyvien kielen ja oppimisen ongelmien yhteys 3-vuotiaan kielitaitoon. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, logopedia 2013.

Satu Lindfors. Vanhempien raskaudenaikaiset kiintymyssuhdemielikuvat ja pystyvyyskäsitykset itsestään vanhempana. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologian oppiaine 2013.

Veera Raita. Fyysisesti inaktiivisten lasten ja nuorten elintavat. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 2013.

Sonja Rantanen. Raskauden toivottavuus ja äidin raskaudenaikaiset kiintymyssuhdemielikuvat tulevasta lapsesta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos 2013.

Henry Sandell. Tutkimuksen parantaminen hyödyntämällä tietojärjestelmän auditointia tutkimusjärjestelmiin. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Tietojärjestelmätiede 2013.

Jenny Spoof. Varsinaissuomalaisten lasten ja nuorten kokemuksia liikunnasta ja sen merkityksistä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 2013.

Sani Väänänen. Masennus ja vanhemmuuden kyvykkyydentunne pienten lasten äideillä ja isillä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos 2013.

2012

Mirja Färkkilä-Järvinen. Parisuhdetyytyväisyys vanhemmuuden transitiossa ja vauvan yöheräily. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Eeva-Helena Holmberg. Parisuhdetyytyväisyys ja perheen triadinen vuorovaikutus. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Johanna Juhola. Isän masennus ja lapsen varhainen kielenkehitys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Mari Kekkonen. Isien raskaudenaikaiset mielikuvat tulevasta lapsesta ja käsitys perheen toimintakyvystä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Nora Lakima. Autismin kirjo ja taaperot. Tutkimus autismin kirjon varhaisten merkkien esiintymisestä Varsinais-Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, erityispedagogiikka 2012.

Emma Lamminpää. Parisuhdetyytyväisyys ja sensitiivisyys vanhempi-lapsi vuorovaikutuksessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Taru Lenkkeri. Varhaisen vuorovaikutuksen ja ääntelyn kehitys lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, logopedia 2012.

Wenying Li. Exploring the Contribution of Welfare Factors to Respiratory Infections among Children. Pro gradu -tutkielma. Åbo Akademi, tietojärjestelmätiede 2012.

Juulia Lindroos. Mieleenpainuvia liikuntakokemuksia ja niiden vaikutus lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustiede 2012.

Aija Myllyniemi. Vanhempien masennus raskausaikana - yhteys mielikuviin tulevasta lapsesta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Maija Nummela. Raskausajan liikunnan yhteys synnytyksenjälkeiseen masennukseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Elisa Rantala. Lapsen temperamentin yhteys perheen triadiseen vuorovaikutukseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2012.

Aura Yli-Savola. Poikkeavan kielenkehityksen esiintyvyys, periytyvyys ja lähisuvussa esiintyvien kielellisten vaikeuksien yhteys lapsen ensisanaston kokoon 13 kuukauden iässä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, logopedia 2012.

Katariina Sipilä. Peruskoulunsa päättävien koulukokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat luupin alla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustiede 2012.

Valpuri Sonne. Perhe, vanhemmuus ja lapsen sosio-emotionaalinen varhaiskehitys. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, erityispedagogiikka 2012.

2011

Annika Jukuri. Vanhemman raskaudenaikainen sosiaalinen ahdistuneisuus ja sen yhteys varhaiseen vuorovaikutuksen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2011.

Jenny Lindman. Tal- och språkutvecklingen hos enspråkiga och tvåspråkiga barn vid ett års ålder, 2011. Pro gradu -tutkielma. Åbo Akademi, logopedia 2011.

Ulla Marttinen. Raskaudenaikaiset kiintymyssuhdemielikuvat: Sukupuolten väliset erot ja yhteydet taustatekijöihin. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Psykologian laitos, 2011.

Sanna Lyly. Ensisynnyttäjien ja aikaisemmin synnyttäneiden äitien raskaudenaikaiset kiintymyssuhdemielikuvat. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Psykologian laitos, 2011.

Sanna Höylänen. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja sen yhteys muihin terveystottumuksiin. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos 2011.

2010

Anu-Minna Ainikkamäki. Naisten ja miesten kulutusorientaatioiden erot perheissä. Pro gradu -tutkielma. Taloussosiologia, Markkinoinnin laitos. Turun kauppakorkeakoulu, 2010.

Carita Kallioinen. Parisuhdetyytyväisyys ja masennus raskausaikana. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2010.

Hanna Laavainen. Kulutuksellako kohti hyvää vanhemmuutta? Kulutustottumusten muutos perheissä ja äitien baby-shoppailu sijaiskulutuksen muotona vanhemmuuden kynnyksellä. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, taloussosiologia 2010.

Sami Salminen. Isien yksinäisyys raskauden aikana ja lapsen syntymän jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2010.

2009

Maria Impola. Isän raskaudenaikaiset mielikuvat lapsesta ja käyttäytymisen sensitiivisyys vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, 2009.

Laura Peltokallio. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus- yhteydet äidin sisäisiin työmalleihin tulevasta vauvasta. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, 2009.

Johanna Mattila. Raskaudenaikainen ja raskauteen liittyvä ahdistus hedelmöityshoitoja saaneilla ja luonnollisesti hedelmöittyneillä pariskunnilla. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, 2009.

Milla Uusimäki. Parisuhde ja yksinäisyys raskaana olevilla naisilla. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, 2009.

Heidi Saarinen. Parisuhdetyytyväisyys raskauden aikana ja vauvan syntymän jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos, Turun yliopisto, 2009.

Sanna Knuts. Äidin ei-toivotun raskauden yhteys raskausajan masennukseen ja ahdistukseen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, psykologia 2009.

2008

Johanna Leppälä. Ruoankäytön tutkimusmenetelmien ja ruokavalion laatua kuvaavan menetelmän kehittäminen ja arviointi. Pro gradu tutkielma. Terveyden biotieteet, Turun yliopisto, 2008.

Niina Lukkarla. Äitien odotukset äitiysneuvolapalveluille Varsinais-Suomessa. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma, Turun ammattikorkeakoulu, 2008.

Viola Sundvik. Att finna sin roll i ugdomsarbetet - en kvalitativ studie med fokus på ungdomsarbetare i Åbo och Pargas. Opinnäytetyö. Yhteisöpedagogia, Yrkehögsolan Novia, 2008.

Taru Koskela. Parisuhdetyytyväisyys ja perheen toimintakyky raskausaikana ensimmäistä tai toista lasta odottavilla pareilla. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Psykologian laitos, 2008.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto