"Semmosta mikä sopii lasten makuun." Neljäsluokkalaisten ajatuksia kouluruokailusta.
ProMeal-kouluruokailututkimuksen fokusryhmä
​ProMeal-kouluruokailututkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu fokusryhmähaastattelu, jossa lapset keskustelivat 5-6 hengen ryhmissä kouluruokailuun liittyvien valokuvien pohjalta.

Fokusryhmähaastattelut nostivat esiin lasten äänen

Tutkimuksen toteutus sai vaikutteita lapsuuden tutkimuksen kentältä, jossa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti lasten oman näkemykset, kokemukset ja tavat hahmottaa erilaisia ilmiöitä. Tutkimuksen fokusryhmähaastatteluissa pyrittiin antamaan lapsille mahdollisimman paljon tilaa kertoa itse ja omin sanoin kouluruokailuun liittyvistä, lapsia itseään kiinnostavista teemoista.
 
Tutkimuksessa ilmeni, että lapset puhuvat mielellään kouluruokailun kaltaisesta arkisesta ja heitä koskevasta asiasta.  Lapset vaikuttivat myös innokkailta vaikuttamaan kouluruokailun toteuttamiseen.

Lasten puheista välittyi etteivät kouluruokailun tavoitteet ja suositukset täyty

Lasten puheista välittyi etteivät kaikki kouluruokailulle asetetut tavoitteet ja suositukset välttämättä  täyty kouluruokailun arjessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat osallistuvansa vain äänestämällä kerran vuodessa koulun vuosittaista lempiruokapäivää varten.
 
Kouluruokailusuosituksessa (2008) todetaan, että kouluruokailu on olennainen osa koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Lasten puheissa opettajilla oli kuitenkin kouluruokailussa lähinnä kurinpitäjän rooli. Ruokalan henkilökunnasta puhuttiin yleisesti ottaen negatiiviseen sävyyn ja heidät nähtiin vain ruoan valmistajina ja ruokamäärän rajoittajina.

Tutkimus osa yhteispohjoismaista ProMeal-kouluruokailututkimusta

Tutkimusjoukko koostui erään varsinaissuomalaisen kaupungin neljäsluokkalaisista (N = 35). Tiedonkeruumenetelmä oli puolistrukturoitu fokusryhmähaastattelu, jossa lapset keskustelivat 5-6 hengen ryhmissä kouluruokailuun liittyvien valokuvien pohjalta. Lisäksi he pohtivat sitä, mikä heille itselleen on tärkeää kouluruokailussa. Tutkimus on osa pohjoismaista ProMeal-kouluruokailututkimusta.
 
Tuominen Elina, Wargelin Anna. "Semmosta mikä sopii lasten makuun." Neljäsluokkalaisten ajatuksia kouluruokailusta. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta 2014.
 
Lisätietoa yhteispohjoismaisesta ProMeal-kouluruokailututkimuksesta www.utu.fi/promeal>>
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto