Tutkimus

   Tutkimushankkeita


  

Kansakunnan mielenliikkeet 

Suomen Akatemia on valinnut "Kansakunnan mielenliikkeet"-hankkeen yhdeksi Digitaalisten ihmistieteiden ohjelmassa rahoitetuista tutkimushankkeista. Kolmen yliopiston ja viiden eri laitoksen muodostamalle konsortiolle myönnetty 1,1 miljoonan rahoitus käynnistää digitaalisten ihmistieteiden alueella monitieteisen tutkimuksen sosiaalisen median aineistojen analysoimiseksi. Tutkimuksen kohteena on Suomi24, Suomen laajin aihekeskeinen foorumi. 
 

Sosiaalinen media, kuten blogit, keskustelufoorumit, verkostoitumissovellukset ja digitaalisen sisällön jakamisen välineet ovat osa ihmisten arkea. Tilastokeskuksen mukaan 86 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä säännöllisesti vuonna 2014. Keskustelut paitsi heijastelevat myös muovaavat yhteiskunnallisia tapahtumia, mutta niiden tutkimuskäyttö osana yhteiskunnan tutkimusta on ollut toistaiseksi vähäistä. 

Hakkeen taustalla on Citizen Mindscapes - Detecting Social, Emotional and National Dynamics in Social Media -aloite, joka syntyi Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja osallistui Helsinki Challengeen, Helsingin yliopiston juhlavuoden tiedekilpailuun, yhtenä 20 semifinalistista.  

Monitieteinen tutkimuskonsortio

Tutkimuskonsortiota johtaa professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat myös Kuluttajatutkimuskeskus, tilastotiede ja menetelmäkeskus. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat digitaalisen kulttuurin tutkijat (johtajana prof. Jaakko Suominen) sekä kieliteknologia (johtajana dos. Filip Ginter, ja Itä-Suomen yliopistosta hyvinvointitutkimuksen yksikkö.

Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta.

Kansakunnan Mielenliikkeet -konsortio tarkastelee Suomi24-aineistoa kolmesta näkökulmasta: 1) tutkii sosiaalisen median keskustelukulttuuria, 2) kehittää tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, ja 3) tekee kysymyksiä, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja. Kielipankin kautta julkaistavan aineiston lisäksi hankkeessa syntyy kirja digitaalisesta kulttuurista, visuaalisia työkaluja ja kansainvälinen konferenssi.

Suomi24 on jaettu varanto, jonka ympärille tutkijat voivat kerääntyä

Keskusteluaineisto on ajallisesti pitkäkestoinen ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja sosiaalisen median aineisto. Viestejä on yli 70 miljoonaa ja niihin on tallentunut 15 vuoden ajalta suomalaista keskustelua. Aineiston avaaminen tutkijoille tukee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen uudistumista sekä uudenlaisen osaamisen ja yhteistyömuotojen rakentumista. Hankkeen siivittämänä syntyy uudenlaisia tapoja havaita, tulkita ja ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia. Hankkeen arvopohjana on pyrkimys edistää dialogia ja rakentaa yhteistyön kulttuuria ihmisten välillä.

 

Listätietoja

 

Esimodernien auktoreiden tekijäntunnistus

Konsortio PROPREAU hyödyntää ja kehittää uusia koneoppimiseen pohjautuvia metodeja tutkiakseen useita tärkeitä mutta ratkaisemattomia kysymyksiä koskien antiikin ja keskiajan tekstien kirjoittajia ulottuen roomalaisista grammaatikoista paavin kuuriaan ja inkvisiittoreiden kirjoituksiin. Huolimatta latinan kiistattomasta kulttuurisesta merkityksestä useiden keskeisten tekstien kirjoittajat ovat edelleen tuntemattomia. Toinen toistaan muistuttavien ja jäljittelevien kirjoittajien tunnistaminen edellyttää suuren tekstimassan tutkimusta. Tietokoneavusteiset mallit ja koneoppiminen voivat olennaisesti muuttaa näkemystämme esimoderneista kirjoittajista mahdollistaessaan paljon yksittäistä tutkijaa ja perinteisiä menetelmiä laajemman luotauksen teksteihin. Konsortio tarjoaa uusia, perusteltuja vastauksia aiemmin ratkaisemattomina pidettyihin kysymyksiin tekstien kirjoittajista sekä luo suuntaviivoja esimodernien tekstien tunnistukseen tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja

 

Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910

 

Konsortio Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 perustuu neljän partnerin, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan, Turun yliopiston kulttuurihistorian ja informaatioteknologian ja Kansalliskirjaston Digitointikeskuksen yhteistyöhön. Hanke tutkii ja arvioi uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun laajuutta, luonnetta ja ylirajaisia kytkentöjä vuosina 1640–1910.

Hanke yhdistää kaksi toisiaan täydentävää lähestymistapaa, ja pohjautuu toisaalta kirjastojen metadatan, toisaalta digitoitujen suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstinlouhintaan. Konsortio analysoi, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Uutena merkittävänä metodologisena innovaationa ihmistieteissä esitellään avointen, tutkimusongelman erityispiirteet huomioivien tieteellisten laskentakirjastojen käsite ja toimivuus digitaalisen historian keskeisenä tutkimusmenetelmänä.

 

Lisätietoja

 

 

Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods and analyses

 

A series of three workshops, funded by the joint committee for Nordic Research Council in the humanities and social sciences (NOS-HS) will focus on the Nordic contribution of social media within global context.

There are two major reasons for exploring the domain of social media from a Nordic perspective: there is a tradition of early adoption of technology in Nordic countries and the overall Nordic web presence. Uniting the workshop researchers is the common goal of a more complete understanding of digital communication, which crucially involves an analysis of Nordic practices. It will focus on current situations, including present-day instantiations of Nordic web activity, problematics associated with contemporary web research and both theoretical and methodological developments in analysing digital communication. 

In the workshops, we are interested in how genres of social media are constituted and how variation in language use takes place in this digital communication. This involves an adoption of a multilingual perspective to Nordic languages (Finnish, Swedish, Finnish Swedish, and Danish) and English. In addition, we will use digital tools within the methodological work, with a special focus on qualitative research theories. Digital data and the ethical and legal questions will also be examined.

The workshops will take place in Turku (2.–3.6.2016), Stockholm (17.–18.11.2016), and Odense (April 8‒9, 2017, to be confirmed later)

Project leaders

Marjut Johansson, Professor of French, School of Languages and Translation Studies, University of Turku, Finland

Kristy Beers Fägersten, Associate Professor of English Linguistics, Södertörn University, Sweden

Marianne Rathje, Assistant Professor, University of Southern Denmark, Odense

  

Asiasana:
Tagit:

​Keskustelupalstatyöpaja syksyllä 2013
 

 Tutkimuskohteet ja -tavoitteet

 

Digin-tutkijaverkosto edistää monitieteistä tutkimusta digitaalisista ilmiöistä, niin kielellisistä, kulttuurisista kuin sosiaalisista näkökulmista. 

Työskentelymuodot:
  • Työpajat, seminaarit, kurssit
  • Tutkimus 
Juuri nyt työn alla:
  • Uudet verkkotutkimuksen menetelmät
  • Internet-aineistojen valikointi, tallentaminen ja säilyttäminen
  • Verkkotutkimuksen etiikka
Lähestymistapoja:
  • Digitaalinen kulttuuri
  • Kieliteknologia
  • Digitaaliset ihmistieteet 
Verkoston toiminnalle on myös tärkeää yhteiskunnallinen ja työelämän relevanssi.
 

 Linkkejä

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto