KUTSU - INBJUDAN - CALL FOR PAPERS

KUTSU – INBJUDAN – CALL FOR PAPERS

(på svenska nedan – in English below)

 
 
Neljännet valtakunnalliset suomalaiset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Turussa 19.–21.10.2017. Päivien järjestäjinä ovat turkulaiset historia-alan oppiaineet Turun yliopistossa (kulttuurihistoria, poliittinen historia, Suomen historia, yleinen historia) ja Åbo Akademissa (historia) yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran kanssa.
 
Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Konferenssin pääpuhujavieraiksi tulevat median ja viestinnän tutkimuksen professori Pelle Snickars (Uumajan yliopisto), feministisen tutkimuksen professori Maria Tamboukou (University of East London), joka on myös Centre for Narrative research -tutkimuskeskuksen varajohtaja sekä tiedusteluhistorian asiantuntija ja tietokirjailija ​Nigel West.

 ​​​

Pääpuhujat

 
Professori Pelle Snickars on erikoistunut digitaaliseen humanistiseen tutkimukseen ja pitää myös luentonsa tältä alalta. Snickars on väitellyt elokuvatieteessä Tukholman yliopistossa ruotsalaisesta elokuvasta ja massakulttuurista 1900-luvulla. Hän on työskennellyt myös Ruotsin kansallisen ääni- ja kuva-arkiston tutkimustehtävissä. Snickars on tutkinut digitalisaation historiaa, historian käyttöä elokuvissa, median ja politiikan kytköksiä ja median kulttuurihistoriaa esimerkiksi tuoreissa teoksissaan Digitalism. När allting är internet ja Massmedieproblem. Mediestudiets formering.
 
Professori Maria Tamboukou on laaja-alainen narratiiviseen tutkimukseen, arkistotutkimukseen ja omaelämäkertatutkimukseen erikoistunut tutkija, joka pohjaa työssään erityisesti Michel Foucault’n, Gilles Deleuze’n ja Hannah Arendtin teoreettisiin näkemyksiin. Tamboukoun laaja tuotanto on käsitellyt mm. koulutuksen ja kasvatuksen historiaa, taiteilijuutta sekä poliittisen toimijuuden historiaa. Hänen tuorein teoksensa Sewing, Fighting and Writing: Radical practices in work, politics, and culture (2015) käsittelee pariisilaisten 1800-luvun ompelijattarien toimijuutta. Kesällä 2016 ilmestyi yhteistyössä Liz Stanleyn, Andrea Salterin ja Niamh Mooren kanssa tehty The Archive Project: Archival Research in the Social Sciences.
 
​Nigel West on työskennellyt Center for Intelligence and Security Studies -yksikössä Washington DC:ssä. Hän on luennoinut CIA:lle järjestön päämajassa Langleyssa sekä Camp Pearyssa. ja KGBn Moskovan pääkonttorissa. Hän on kirjoittanut lähes 40 ”security and intelligence” aiheista teosta. Vuonna 1984 hän saattoi sodanaikaisen kaksoisagentin GARBOn audienssille Buckinghamin Palatsiin. Observer -lehden asettama tiedusteluhistorian paneeli valitsi Westin ”The Experts’ Expert” palkinnon saajaksi vuonna 1989. US Association of Former Intelligence Officers (AFIO) palkitsi hänet kirjallisista saavutuksistaan vuon 2003. West toimii tällä hetkellä St Ermin’s Intelligence Book of the Year -paneelin tuomaristossa, kirjoittaa kirja-arvosteluja CIAn Studies in Intelligence -nettisivustolle ja toimii International Journal of Intelligence ja Counterintelligence journaalien toimituskunnassa.
 

Pääpuhujien otsikot:

Prof. Maria Tamboukou: Archival technologies: past traces, future imaginings

Prof. Pelle Snickars: Modeling the Past—Between the History of Technology and the Digital Humanities


Nigel West: Researching and Publishing Intelligence History: The Challenges, Pitfalls and Triumphs of Disclosure

 

Esitelmäpyynnöt

 
Järjestäjät toivovat (erityisesti) ehdotuksia työryhmiksi, joiden kesto on puolitoista tuntia (kolme esitelmää ja keskustelu mahdollisine kommentaattoreineen). Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, lyhyt abstrakti ja osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan.
 
Konferenssi ottaa vastaan myös ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti.
 
Ehdotuksia voi tehdä niin suomen, ruotsin kuin englannin kielellä. Abstraktien sopiva pituus on noin tuhat merkkiä ja niihin tulee merkitä esittäjän/esittäjien nimi ja yhteystiedot.
 
Pääpuhujat prof. Snickars, prof. Tamboukou ja prof. Milanovic ovat lupautuneet toimimaan kommentaattoreina omaan alaansa liittyvissä työryhmissä, joten tätä toivovien työryhmien tulee esittää toive kommentoinnista ja toimittaa työryhmän abstrakti otsikoineen englanniksi. Mikäli tällaisia työryhmiä tulee useita, pääpuhujat tekevät valinnan kiinnostuksensa mukaan.
 
Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään 13.1.2016 mennessä liitetiedostona (joko doc, docx- tai pdf-muodossa) osoitteeseen hitu2017(a)utu.fi. Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja. Tapahtuman nettisivut osoitteessa: www.utu.fi/hitu2017
 
Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärki (pj), professori Leila Koivunen, tutkijatohtori Anders Ahlbäck, tohtorikoulutettavat Topi Artukka, Laura Ipatti,Maria Kallio, Emilia Karppinen, Olli Kleemola, Otto Latva, Ville Okkonen, Panu Savolainen ja professori Tiina Kinnunen, toiminnanjohtaja (SHS) Julia Burman. 
 
 
 
 

INBJUDAN (PÅ SVENSKA)

Den fjärde nationella finländska konferensen för historieforskning ordnas 19.–21.10.2017 i Åbo. Konferensen ordnas av läroämnena i historia vid Åbo Universitet (kulturhistoria, politisk historia, Finlands historia och allmän historia) och Åbo Akademi (allmän historia och nordisk historia) i samarbete med Finska Historiska Samfundet.
 
På programmet står föredrag av internationella huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program. Som inbjudna huvudtalare medverkar Pelle Snickars, professor i media och kommunikation vid Umeå universitet, och Maria Tamboukou professor i feministisk forskning vid University of East London samt vice-direktör för Centre for Narrative Research. Vem som blir konferensens tredje huvudtalaren klarnar i augusti.
 

Huvudtalare

Professor Pelle Snickars är specialiserad på forskning inom digital humaniora och föreläser om detta område. Snickars har disputerat i filmvetenskap vid Stockholms universitet på en avhandling om svensk film och masskultur under 1900-talet. Han har även arbetat som forskare vid Sveriges nationella ljud- och bildarkiv. Snickars har forskat i digitaliseringens historia, historiebruk i film, kopplingar mellan medier och politik samt mediernas kulturhistoria, bland annat i sina aktuella verk Digitalism : När allting är internet och Massmedieproblem : Mediestudiets formering.
 
Professor Maria Tamboukou har forskat inom ett brett område som spänner från narrativ forskning och arkivforskning till forskning om självbiografier och livshistorier. Hon baserar sitt arbete särskilt på Michel Foucaults, Gilles Deleuzes och Hannah Arendts teoretiska perspektiv. Tamboukous breda historiska produktion har behandlat bl.a. utbildning och uppfostran, konstnärskap samt politiskt aktörskap. Hennes senaste bok Sewing, Fighting and Writing: Radical practices in work, politics, and culture (2015) behandlar aktörskap bland sömmerskor i Paris på 1800-talet. Sommaren 2016 utkommer The Archive Project: Archival Research in the Social Sciences som Tamboukou skrivit i samarbete med Liz Stanley, Andrea Salter och Niamh Moore.
 

Föredragsinbjudan

Konferensarrangörerna tar emot (i synnerhet) färdiga förslag på arbetsgrupper vars längd är nittio minuter (tre föredrag och diskussion med eventuell kommentator). Av förslaget bör framgå arbetsgruppens rubrik, en kort sammanfattning (abstract), samt deltagarnas namn och kontaktuppgifter. Den som lämnar in förslaget fungerar antingen själv som ordförande eller uppger ordförandens namn.
 
Konferensen tar även emot förslag på enskilda föredrag, som sedan sammanförs till arbetsgrupper av arrangörerna. Även då bör förslaget innehålla en kort sammanfattning.
 
Förslagen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska, vilka också är arbetsgruppernas arbetsspråk. Lämplig längd på sammanfattningen är cirka tusen tecken.
 
Huvudtalarna har lovat fungera som kommentatorer i arbetsgrupper som tangerar deras egna forskningsområden. De arbetsgrupper som önskar någon av dem som kommentator ska ange detta samt lämna in sin rubrik och sammanfattning på engelska.
 
Förslag på arbetsgrupper och enskilda föredrag skickas senast 13.1.2017 som e-postbilaga (i formatet .doc, .docx eller .pdf) till adressen hitu2017(at)utu.fi. Förfrågningar kan sändas till samma adress. 
 
Konferensarbetsgrupp: universitetslektor Maarit Leskelä-Kärki (ordf.), professor Leila Koivunen, tf universitetslärare Anders Ahlbäck, doktoranderna Topi Artukka, Maria Kallio, Emilia Karppinen, Olli Kleemola, Otto Latva och Ville Okkonen, professor Tiina Kinnunen samt verksamhetsledare Julia Burman.


CALL FOR PAPERS (IN ENGLISH)

The Fourth National Finnish Conference on History Research will be organised in Turku in 19–21 October 2017. The conference is organised by the history departments at the University of Turku (Contemporary History, Cultural History, European and World History, Finnish History) and Åbo Akademi University (General History, Nordic History) together with the Finnish Historical Society.

The conference program will consist of keynote lectures by international scholars, sessions, and lively social program. The keynote lectures will be held by Pelle Snickars, professor in Media and Communication studies at the University of Umeå, by Maria Tamboukou, professor in Feminist Studies at the University of East London, and Branco Milanovic, Visiting Presidential Professor and LIS Senior Scholar at the Stone Center on Socio-Economic Inequality at the City University of New York.

CFP

The conference organisers invite proposals for 1,5 hour sessions (including three papers and discussion with the possible commentators). A proposal for a session should include the title of session, a short abstract, and the names of the participants and their contact information. The person submitting the proposal can chair the session or give the name of a chairperson.

The conference also welcomes proposals for individual papers from which the organisers will form sessions. The proposal should include the title and an abstract of the paper as well as relevant contact information.

Abstracts can be written in Finnish, Swedish or English. The abstract should be around thousand characters long and should include the name/s of presenter/s and contact information.

The keynote speakers will act as commentators in sessions corresponding to their own research interests. Groups wishing to have one of the keynote speakers as a commentator in their session, should write their abstract in English (or also in Swedish if wishing to get Pelle Snickars as a commentator). If there are several proposals, the keynote speakers will make the choice.

The proposals for sessions and individual papers should be submitted no later than the 13th January 2017 as an email attachment (doc, docx, or pdf) to the address hitu(a)utu.fi. Possible inquiries can be sent to the same address.

Organising committee: university lecturer Maarit Leskelä-Kärki (chair), professor Leila Koivunen, university teacher Anders Ahlbäck, doctoral candidates Topi Artukka, Maria Kallio, Emilia Karppinen, Olli Kleemola, Otto Latva and Ville Okkonen, professor Tiina Kinnunen and executive director Julia Burman.

 
 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto