in English
 
 
Osallisuus

Tutkimusten mukaan lapset ovat edelleen usein aikuisten toiminnan kohteita koulussa ja päiväkodissa. He voivat osallistua oppimistapahtumiin, mutta eivät ole osallisia. Osallisuudella tarkoitetaan työskentelyä, jossa sekä lapset että aikuiset nähdään aktiivisina, osaavina ja luovina toimijoina. Osallisuuden toimintakulttuurissa oppiminen perustuu vastavuoroisuuteen, jossa erilaisia oppimistapahtumia voidaan suunnitella ja toteuttaa lasten kanssa niin, että lapset ovat aktiivisesti mukana kaikessa koulun toiminnassa.

Osallisuuden kautta aktiivisia ja vastuullisia yhteisön jäseniä

Oikeasti oppimaan! korostaa yhdessä oppimisen merkitystä, sillä vain lasten osallistamisen kautta heistä kasvaa aktiivisia kansalaisia, jotka huolehtivat lähiympäristöstään ja muista yhteisön jäsenistä. Erilaisten toiminnallisten ja luovaa ajattelua vaativien työtapojen avulla voidaan luoda tilanteita, joissa lapset, nuoret ja aikuiset voivat harjoitella tasa-arvoista vuorovaikutusta ja yhteisöllistä toimintaa. Osallisuus antaa oikeuksia, mutta myös vastuuta.
Osallistaminen liittyy läheisesti yhteisölliseen oppimiseen, jossa pyritään yhteisen tiedon ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Osallistamisen kautta oppilas saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kiinnittyä omaan yhteisöönsä. Osallistamisen edistää oppilaiden hyvinvointia ja antaa heille toimintamalleja ja kokemuksia vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa. Erityisen tärkeää osallistaminen on monikulttuuristuvassa koulussa.

Osallisuuden portailla

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa edistää opettajan ja oppilaiden roolin muuttumista, tuo oppimistilanteisiin aitoa vuorovaikutusta ja aitoja tilanteita. Oikeasti oppimaan! testaa ja edelleen kehittää erilaisia ajattelua ja yhteistoimintaa edistäviä työtapoja tavoitteenaan antaa opettajille konkreettisia välineitä oppilaiden aitoon osallistamiseen ja kuulluksi tulemiseen.
Taito- ja taidelähtöiset menetelmät antavat oppilaille mahdollisuuksia eläytyä erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin sekä mahdollistavat luovan ongelmanratkaisun. Erilaiset lasten toteuttamat luovat tuotokset (käsityötuotteet, tarinat, performanssit, valokuvat jne.) tekevät heidän ajatteluaan näkyväksi ja edistävät näin erilaisuuden hyväksyntää ja yhteisöllistä oppimista. Oikeasti oppimaan! tarjoaa välineitä luovan toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallisuuden näkökulmasta.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto