in English
 
 
Oppimisen iloa tutkien ja taitaen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 korostaa oppilaslähtöisyyttä ja taitojen oppimista työtavoissa. Varsinaisen tiedon oppimisen lisäksi tärkeitä ovat tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoinnin, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivoitunut oppilas kykenee ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Hän kokee myös oppimisen iloa.

Eheyttäen kokonaisuuksien ja taitojen oppimiseen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan jokaisen oppilaan tulee saada osallistua vähintään yhteen eheyttävään, pitkäkestoiseen oppimiskokonaisuuteen lukuvuoden aikana. Eheyttämällä edistetään oppilaiden mahdollisuuksia tutkia ja oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuksia eri tiedonalojen näkökulmia hyödyntäen sekä kytkeä toisiinsa eri oppiaineissa opittavia asioita. Opetuksen eheyttäminen edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto