in English
 
 
Julkaisuja ja materiaaleja

Artikkeleita ja tutkimuksellisia julkaisuja

Aerila, J.-A., Rönkkö, M.-L., Korhonen, R., Liimola, S. & Nora, T.-T.2010. Esiopetus freinetkoulussa – tärkeämpää kuin numerot ja viisarit on lasten jaksaminen ja kiinnostus. Teoksessa R. Korhonen, M.-L. Rönkkö & J.-A. Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. The Department of Teacher Education in Turku, Rauma Unit, 307 - 320.

Aerila, J.-A. 2011. Ennakointikertomus luetunymmärtämisen ja kirjallisuuden opetuksen tulkinnan välineenä. Teoksessa V. Kaartinen, C. Kiili & M. Mäkinen (toim.) Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference − 15th Nordic Reading Conference, 100 - 107. http://www.parnet.fi/~finra/proceedings_of_secondbaltic_sea_reading_conference

Aerila, J-A., Niinistö, E.-M., Kallio, H., Toivanen, M., Heino, S. & Äimälä, P. 2014. Lukuintoa etsimässä.Teoksessa  P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki, T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen & E. Vähän (toim.) Ohjausta, harjoittelua ja oppimista. Teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen harjoittelukoulujen julkaisuja. Itä-Suomen yliopisto, 110–125.

Aerila, J.A. & Niinistö, E-M. 2014. Lukuilo syntyy mukavista lukuhetkistä, hyvästä seurasta ja kiinnostavasta kirjallisuudesta. Teoksessa Karasma, K. & Rauramo, S-L- (toim.) Juhlakirja Inkeri Vikaisen 100-vuotispäivänä. Helsinki: Äidinkielen opetustieteen seura, 106 – 130.

Aerila, J.-A. & Rönkkö, M.-L. 2013. Integrating literature with craft in a learning process with creative elements. Early Childhood Education Journal 41(6).

Aerila, J.-A. & Rönkkö, M.-L. 2015. Enjoy and interpret picture books in a child-centered way. Reading Teacher 68(5), 349–356.

Granö, P. 2013. Paikka visuaalisena kokemuksena. Teoksessa P. Granö , A. Keskitalo & S. Ronkainen (toim.) Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin. Rovaniemi: LUP Lapland University Press, 67-78. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-691-2

Granö, P. 2015. Play environments of expatriate French children and native Finnish children. JoFS, Sam Houston State University. 

Granö, P. 2015. Kulttuuriympäristö ja lapsen kehitys. http://nurkantakana.fi/kulttuuriymparisto-ja-lapsen-kehitys/

Helavaara Robertson, L., Kinos, J., Barbour N., Pukk, M. & Rosqvist, L. 2015. Child-initiated pedagogies in Finland, Estonia and England: exploring young children's views on decisions. Early Child Development and Care and care. Special issues: Early Childhood Pedagogy. The Journal of Early Childhood Teacher Education. Vol 185. Issue 11-12, 2015. London: Routledge and Taylor & Francis. 1815-1827.

Kielikukko 1/2015. FinRA - Finnish Reading Association.
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/p/blog-page_2459.html

Keskitalo, A. 2013. Moniaistinen analyysisynteesi. Teoksessa Granö, P., A. Keskitalo & Ronkainen, S. (toim.) Visuaalisen kokemus – johdatus moniaistiseen analyysiin. Rovaniemi: LUP Lapland University Press, 183 - 195. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-691-2 

Kinos, J., Kinos, S. & Niemelä, R. 2011. Developing a School Operational Culture and Improving Student Wellbeing: the Literature Project at the C. O. Malm School. Teoksessa M. Veisson, E. Hujala, P.K. Smith, M. Waniganayake (toim.) Global Perpectives in Early Childhood Education. Diversity, Challenges and Possibilities.  Frankfurt am Main: Peter Lang. 439 - 455.

Kinos, J., Kinos, S., Niemelä, N. & Selinummi A-K. 2010. Kakaduu- ja Lintubongaus -sanataideprojektit lapsilähtöisen pedagogiikan toteuttajina erityiskoulussa. Teoksessa R. Korhonen, M-L.  Rönkkö & J-A. Aerila (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. 203 – 217.

Kärki, T., Keinänen, H., Hoikkala, M., & Niinistö, H. 2014. Enhancing collaboration and a holistic approach in teacher training education with tablet-assisted experiential outdoor adventure education. Teoksessa H. L. T. Heikkinen, J. Moate, & M.-K. Lerkkanen (Eds.), Enabling Education (Proceedings of the annual conference of Finnish Education Research Association FERA 2013) (pp. 165-184). Research in Educational Sciences 66. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association

Lindfors, E. 2011. Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education − The case of Finland. Teoksessa H. Ruismäki & I. Ruokonen (toim.) Design Learning and Well−being. 4th International Journal of Intercultural Arts Education. University of Helsinki. Research Report 331, 19−34. http://hdl.handle.net/10138/28078

Lindfors, E. & Hilmola, A. 2015. Innovation learning in comprehensive education? International Journal of Technology and Design Education: DOI 10.1007/s10798-015-9311-6.

Marjanen, P., Saarinen, L. & Sumentola, H. 2015). Fairytale Forest as a Method for Children’s Sociocultural Learning. Journal of Modern Education Review, January 2015, Volume 5, No. 1, pp. 62–71

Merelle päin – merellinen Rauma oppimisympäristönä. Loppuraportti. Turun yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

Niinistö, H. & Esko, M. 2014. Nurkissa ja kulmilla - oppimisympäristöissä. Verkkojulkaisu: http://www.kaikkialla.fi/2014/02/28/nurkissa-ja-kulmilla-oppimisymparistoissa/

Rönkkö, M.-L. & Aerila, J.-A. 2015. Children designing a soft toy: An LCE model as an application of the experiential learning during the holistic craft process. Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A 22(1), 44–58.

Rönkkö, M.-L. & Aerila, J.-A. 2013. Semiotic working process as a basis for children’s craft process. An experiment in Finnish pre-school group. Teoksessa U. Härkönen (ed.) Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and practice. Proceedings of the 10th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education, 291–306.

Rönkkö, M.-L., Heino-Fihlman, M. & Aerila, J.-A. 2010. Miten tarjota muistoja menneestä? Kulttuurikasvatusta kuvataiteen ja käsi-työn keinoin. Teoksessa R. Korhonen, M.-L. Rönkkö & J.-A. Aerila (toim.)Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, 123 - 134.

Urmson, K., Aerila, J. & Keskitalo, A. 2014. Aistimatka Vanhaan Raumaan. Äidinkieltä, kuvataidetta ja ajatteluntaitojen oppimista yhdistävä opetuskokeilu Rauman normaalikoulun 6. luokalla. Teoksessa P. Atjonen, H. Happonen, J. Korkki, T. Lehikoinen-Suviranta, R. Patrikainen & E. Vähän (toim.) Ohjausta, harjoittelua ja oppimista. Teoria ja käytäntö ohjatussa harjoittelussa. Suomen  harjoittelukoulujen julkaisuja. Itä-Suomen yliopisto, 92 – 109. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto